CONCURSUL PROIECTELOR DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC PENTRU ANUL 2022

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare anunță despre lansarea concursului proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate din bugetul de stat pentru anul 2022.

Proiect de inovare și transfer tehnologic – proiect care include activități ce au ca scop crearea și implementarea inovațiilor și tehnologiilor noi, inclusiv prin transferul tehnologic, în scopul fabricării produselor competitive noi sau perfecționate, precum și în scopul utilizării unor procese, servicii și tehnologii progresive, în corespundere cu prioritățile și direcțiile strategice din Programul Național de Cercetare și Inovare pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2019.

1. Propunerile de proiecte vor fi elaborate în următoarele priorități:

Prioritatea I. SĂNĂTATE

Prioritatea II. AGRICULTURĂ DURABILĂ, SECURITATE ALIMENTARĂ ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR

Prioritatea III. MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE

Prioritatea IV. PROVOCĂRI SOCIETALE

Prioritatea V. COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE

 

2. Termenul  de depunere a propunerilor de proiect

 Termenul-limită de depunere a propunerilor de proiecte (atât varianta electronica cât și cea pe hțrtie) este 29.10.2021, ora:17:00.

 

3. Condițiile de participare la concurs

3.1    La concurs pot participa organizațiile din domeniile cercetării și inovării prevăzute la art. 95 alin. (1) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, nr. 259/2004, în parteneriat cu alte organizații din domeniile cercetării și inovării, inclusiv cu reprezentanții mediului de afaceri, societății civile, organizațiilor internaționale și partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova în conformitate cu acordurile încheiate;

3.2    Subiecții parteneriatului agreează în acordul de colaborare liderul proiectului responsabil pentru depunerea și implementarea acestuia în numele parteneriatului, condițiile de realizare a proiectului, drepturile asupra bunurilor achiziționate/obținute în proiect și obiectelor de proprietate intelectuală, condițiile de remunerare pentru utilizarea obiectelor de proprietate intelectuală (royalty), etc.

3.3    Este interzisă depunerea de proiecte în care  unele activități au fost deja finanțate sau sunt în curs de finanțare din alte surse;

3.4    Condițiile pentru participarea la concursul de proiecte sunt:

1) organizația beneficiar dispune de dreptul de a desfășura activitate de cercetare și inovare în baza actului de constituire/statutului;

2) organizația nu este declarată conform legii în stare de insolvabilitate și conturile sale bancare nu sunt blocate, conform unei hotărâri judecătorești irevocabile;

3) organizația nu are restanțe la bugetul public național cu termenul de scadenţă expirat;

4) organizația nu a încălcat prevederile altui contract de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării încheiat anterior.

3.5    Cuantumul maxim pentru un proiect nu va depăși valoarea de 1.000.000 lei din bugetul de stat. Finanțarea de la bugetul de stat solicitată nu va depăși 50% din valoarea totală a proiectului. În perioada de realizare a proiectului cofinanțarea pentru fiecare etapă va fi realizată din alte surse decât cele bugetare înainte de efectuarea tranșei din bugetul de stat.

3.6    Durata de implementare a proiectului este de 12 luni (03.01.2022 – 31.12.2022).

3.7    În calitate de conducător al propunerii de proiect poate fi persoana, care deține titlul științific de doctor sau doctor habilitat și confirmă relevanța experienței cu propunerea înaintată prin lucrările științifice publicate, precum și alte activități științifice și/sau practice din ultimii 5 ani. Conducătorul de proiect se angajează prin contract de muncă și poartă răspundere personală pentru realizarea proiectului conform contractului de finanțare a proiectului.

3.8    Una și aceași persoană nu poate participa în calitate de conducător de proiect în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului. Persoana este în drept să participe în calitate de conducător de proiect în alte concursuri lansate.

3.9    Personalul de conducere al organizației din domeniile cercetării și inovării este în drept să fie în calitate de conducător de proiect cu norma 0,5.

3.10 Categoriile de cheltuieli eligibile reflectate în bugetul propunerii de proiect de inovare și transfer tehnologic:

Devizul se va întocmi pe toată suma cheltuielilor (din bugetul de stat și cofinanțare), cu indicarea separată a acestora, conform codurilor economice a clasificației bugetare, pentru cheltuielile eligibile conform HG nr.382/2019.

Din suma totală solicitată din bugetul de stat:

a)   remunerarea personalului care face parte din echipa de cercetare, cu respectarea limitelor prevăzute de legislația în sectorul bugetar și cadrul normativ aferent – până la 30%, inclusiv impozitele achitate de angajator;

b)  procurarea materiei prime, materialelor consumabile, inclusiv reactive, animale, inventar de laborator necesare pentru efectuarea experiențelor în scopul realizării proiectului – % conform necesităților proiectului;

c)   servicii conexe proiectului (lucrări experimentale și de producere) - % conform necesităților proiectului;

d)  achiziționarea mijloacelor fixe – echipamentelor/utilajelor tehnologice doar noi (în afara tehnicii de calcul și accesoriilor conexe, software, licențe, telefoane mobile, tablete, etc) – % conform necesităților proiectului.

3.11 Cofinanțarea este considerată eligibilă pentru tipurile de cheltuieli indicate în p.3.10  fără procentaj anumit, în dependență de necesitățile propunerii de proiect.

3.12 Categoriile de cheltuieli neeligibile de a fi reflectate în bugetul propunerii de proiect de inovare și transfer tehnologic:

a) cheltuielile pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării utilizate în cadrul proiectului (cheltuieli de regie, locațiune, reparație, servicii de telefonie mobilă, servicii informaționale, pază etc) și cheltuielile de salarizare a personalului administrativ, financiar-contabil și tehnic;

b) alte cheltuieli decât cele menționate în p.3.10 și neprevăzute în HG nr.382/2019.

3.13 Toate articolele de cheltuieli vor fi descifrate şi anexate la devizul de cheltuieli:

a) lista nominală a executorilor, cu indicarea normei de muncă, remunerării lunare şi a categoriilor de salariaţi;

b) listele utilajului, materialelor etc., cu indicarea potențialilor furnizori și preţurilor reglementate de aceștea în vigoare la momentul elaborării cererii de finanţare.

3.14 Volumul mijloacelor financiare se determină de conducătorul proiectului, conducătorul și contabilul (economistul) organizației ce depune propunerea de proiect, care sunt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului.

3.15 Volumul mijloacelor financiare pentru fiecare etapă se indică în Planul calendaristic de realizare a proiectului. Suma solicitată din bugetul de stat nu va depăși suma cofinanțării pentru fiecare etapă. Se va ține cont de necesitatea confirmării cofinanțării din surse private în volum indicat pentru una sau mai multe etape înaintea efectuării tranșelor din bugetul de stat. Cheltuielile din cofinanțare vor fi confirmate prin prezentarea documentelor ce atestă efectuarea plăților și recepționarea bunurilor/serviciilor: ordin de plată, bon de casă, contract, factură, declarație vamală, alte documente după caz. La solicitarea tranșei din bugetul de stat se vor anexa documentele ce confirmă intenția de efectuare a cheltuielilor: ordine de angajare sau contracte de muncă, contracte pentru bunuri și servicii, invoice, cont de plată, alte documente după caz. Fiecare tranșă din bugetul de stat va fi confirmată prin raport, ca condiție pentru efectuarea tranșei următoare. În cazul în care cofinanțarea se confirmă în sumă mai mică decît cea planificată pentru anumită etapă, suma tranșei din bugetul de stat va fi diminuată proporțional. Cofinanțarea urmează să fie confirmată integral în termini rezonabili, după care urmează plata din bugetul de stat.

3.16  Cheltuielile sunt eligibile după negocierea/semnarea contractului și înregistrarea acestuia de Autoritatea Contractantă.

3.17  Nu se vor permite modificări ale echipei la etapa de contractare.

3.18  Se  va  exclude  orice  tip  de  modificare  sau  de  îmbunătățire  a  propunerii  în  sine  după depunerea  dosarului  la  concurs. Propunerile  de  proiecte care  nu  vor  respecta condițiile concursului, vor fi declarate neeligibile.

3.19  În cazul prezentării informațiilor eronate, propunerile  de  proiecte pot fi declarate neeligibile.

Detaliile cu privire la condițiile de participare și procedura de aplicare sunt publicate pe pagină web oficială a Agenției:

https://ancd.gov.md/ro/content/concursul-proiectelor-de-inovare-%C8%99i-transfer-tehnologic-pentru-anul-2022

Pentru întrebări ne puteți contacta la adresele de e-mail: proiecte.itt@ancd.gov.md sau la tel.: 022 – 270 – 445, 067733091.

Author: Vadim Iatchevici

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă