Concurs de Granturi „Alegeri Parlamentare Anticipate 2021”

Ref.: 11 din 21.04.2021

Asociația Promo-LEX anunță lansarea Concursului de Granturi “Alegeri Parlamentare Anticipate 2021” pentru promovarea participării la vot a cetățenilor Republicii Moldova, în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova.

CONTEX GENERAL
Concursul de Granturi este lansat în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate, implementat de Asociația Promo-LEX. Programul este susținut financiar de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Obiectivul general al Programului este de a spori credibilitatea proceselor electorale prin intermediul monitorizării alegerilor și promovării unui mediu favorabil pentru competiția politică.

SCOPUL CONCURSULUI DE GRANTURI
Concursul de Granturi este lansat în contextul alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova, care pot fi organizate în perioada iulie-august 2021.

Scopul concursului de Granturi – de a contribui la sporirea gradului de participare a cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 2021.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Asociația Promo-LEX va susține proiecte care prevăd activități de informare și educație electorală, mobilizare apolitică a alegătorilor, precum și proiecte care promovează votul informat și asumat conștient, în contextul alegerilor parlamentare anticipate din 2021.

Exemple de activități apolitice eligibile: campanii de informare și mobilizare a alegătorilor; dezbateri electorale TV, Radio, online; evenimente tematice; emisiuni și reportaje tematice Radio/TV care pot fi promovate inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare; precum și alte activități relevante, ținându-se cont de situația epidemiologică și restricțiile corespunzătoare.

Notă: Toate activitățile propuse în format offline vor fi planificate și organizate în strictă conformitate cu măsurile și cerințele legate de situația epidemiologică din țară în contextul pandemiei de COVID-19.

Organizațiile interesate pot propune activități inovative relevante scopului Concursului de Granturi.

Asociația Promo-LEX nu va finanța proiecte care au drept scop promovarea anumitor concurenți electorali/partide și mișcări politice, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile parlamentare anticipate din 2021.

Proiectele trebuie să includă, obligatoriu, activități de comunicare externă și vizibilitate, iar cheltuielile aferente să fie incluse în bugetul proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE
În cadrul Concursului de Granturi pot participa organizațiile neguvernamentale non-profit și organizații media, inclusiv cele de nivel local și regional, care:

 • sunt legal constituite și înregistrate în Republica Moldova (forma de înregistrare: ONG, SRL);
 • posedă experiență relevantă în realizarea activităților și campaniilor de informare și/sau mobilizare apolitică a alegătorilor;
 • au implementat cu succes cel puțin 2 proiecte similare (de aceeași complexitate și buget);
 • nu au afiliere politică, nu sunt/nu au fost asociate vreunui partid politic sau concurent electoral în cadrul alegerilor.

Nu sunt eligibile organizațiile neguvernamentale înregistrate în afara Republicii Moldova, persoanele fizice, organizațiile/instituțiile guvernamentale, autoritățile publice, partidele politice, organizațiile religioase, ecologice, caritabile, culturale, sportive, sindicatele.

Organizațiile interesate de acest concurs pot înainta spre finanțare doar câte o singură cerere de grant.

ARIA GEOGRAFICĂ
Proiectele propuse vor fi implementate pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, proiectele pot viza cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot din regiunea Transnistreană și pe cei din afara țării (diaspora) prin intermediul campaniilor online și, după caz, offline.

GRUPURILE ȚINTĂ
Proiectele propuse vor viza cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, inclusiv din regiunea Transnistreană și diaspora.

Sunt încurajate proiectele care vor viza diferite grupuri de alegători, precum: tinerii (18-30 ani); persoane cu nevoi speciale (diferite tipuri de dizabilități); minorități etnice; femei din grupuri marginalizate, etc.

Vor avea avantaj proiectele care prevăd un număr semnificativ de beneficiari, prin contact direct (prin participare nemijlocită la activitățile proiectului) sau indirect (online, materiale de campanie, TV/Radio etc).

DURATA PROIECTELOR & PERIOADA DE IMPLEMENTARE
Durata proiectelor poate varia între 2-3 luni, în dependență de activitățile proiectelor.

Perioada de implementare a proiectelor trebuie să acopere perioada campaniei electorale: 1,5 – 2 luni înainte și 0,5-1 lună după ziua alegerilor).

Estimativ, proiectele vor fi implementate în perioada iunie – august, 2021, în cazul în care alegerile vor fi organizate în iulie sau august 2021. Perioada exactă de implementare a proiectelor va fi stabilită ulterior, cu organizațiile beneficiare de sub-granturi, inclusiv în dependență de data alegerilor.


BUGET, VALOAREA GRANTURILOR
Bugetul total disponibil pentru acest Concurs de Granturi este de 45,000.00 dolari SUA.

Asociația Promo-LEX nu este obligată să ofere toată suma disponibilă pentru acest Concurs de Granturi (ex. în lipsa unor proiecte relevante etc.).

 • Bugetul minim al cererii de grant – 10,000.00 dolari SUA;
 • Bugetul maxim al cererii de grant – 15,000.00 dolari SUA.

Bugetul proiectului trebuie elaborat în dolari SUA, la cota 0% TVA, să reflecte clar activitățile proiectului, iar costurile incluse să fie relevante, realiste și bazate pe prețurile de piață. Descrierea liniilor de buget și modul de calcul al costurilor trebuie să fie suficient de detaliat.

PROCEDURA DE APLICARE
Pentru a participa în cadrul Concursului de Granturi, organizațiile interesate trebuie să depună Dosarul de Aplicare, care include:

 1. Cererea de Grant (Formular tipizat, format Word);
 2. Bugetul proiectului (Formular tipizat, format Excel);
 3. Chestionarul Financiar (Formular tipizat, format Word);
 4. Anexe (în format electronic și, după caz, fotocopii scanate, lizibile):
 5. Certificatul de înregistrare/Licența organizației;
 6. Ultimul extras din Registrul de Stat/Registru de licențiere;
 7. Statutul organizației/companiei;
 8. Lista membrilor fondatori și lista membrilor consiliului de administrare a organizației/companiei;
 9. Raportul de activitate pentru ultimul sau penultimul an de activitate (în dependență de disponibilitate);
 10. Situațiile Financiare pentru ultimul an de activitate prezentate la Direcția Generală pentru Statistică;
 11. Declarația de venituri (VEN12/ONG17) pentru ultimul an de activitate, aprobată de IFS;
 12. Ultimul raport de audit (în dependență de disponibilitate);
 13. CV persoanelor cheie (Directorul/Președintele, Director de Proiect, Contabil);
 14. CV-urile experților/consultanților cheie implicați în proiect;
 15. Declarația pe proprie răspundere privind neafilierea politică. În acest sens, organizația va declara că nu este afiliată politic; lipsa asocierii cu vreun partid politic sau concurent electoral; că nu a fost și nu va fi implicată în activități de partizanat politic, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile parlamentare anticipate din 2021. Declarația se referă atât la organizația care solicită grant, cât și la membrii echipei de proiect și administrația acesteia.

Dosarele de aplicare pot fi depuse în limba română sau rusă, în format electronic, pe adresa de e-mail grants@promolex.md. Formularele trebuie completate la computer. Proiectele depuse în alt format nu vor fi examinate.

Data limită de depunere a Dosarelor de Aplicare este 10 mai 2021, ora 18:00 (ora locală).

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi examinate.

Managerul de Granturi al Asociației Promo-LEX va confirma printr-un mesaj electronic recepționarea dosarelor de aplicare. În lipsa unui mesaj de confirmare, vă rugăm să contactați Managerul de Granturi și să vă asigurați că cererea Dvs. a fost recepționată.
 

EVALUAREA CERERILOR DE GRANT
Odată recepționate, cererile de grant vor fi evaluate preliminar în baza următoarelor criterii:

 1. Dosarul este complet, conform Procedurii de aplicare;
 2. Dosarul este depus în termen;
 3. Solicitantul de grant este eligibil (în baza criteriilor stipulate mai sus);
 4. Toate cerințele stipulate în termenii de referință au fost respectate.

Ulterior, o Comisie de Evaluare, special constituită pentru acest Concurs de Grant, va evalua cererile de grant în baza a opt (8) criterii prezentate mai jos. Pentru a fi eligibile spre finanțare, proiectele trebuie să acumuleze cel puțin 28 de puncte (70% din scorul maxim de 40 de puncte):

# Criterii de evaluare Punctaj (0-8)
1 Relevanța proiectului 0-3
2 Strategia pentru atingerea obiectivelor este adecvată și realistă 0-7
3 Impactul social al proiectului 0-7
4 Numărul de beneficiari direcți și indirecți ai proiectului 0-6
5 Caracterul inovator al proiectului 0-4
6 Bugetul este echilibrat

Bugetul de proiect reflectă în mod clar activitățile proiectului și este rezonabil din perspectiva raportului cost-eficiență.

0-5
7 Experiența relevantă a solicitantului de grant

Posedă experiență relevantă în realizarea activităților și campaniilor de informare în domenii similare și/sau campanii de mobilizare apolitică a alegătorilor.

Solicitantul a implementat cu succes cel puțin 2 proiecte similare (de aceeași complexitate).

0-4
8 Capacitatea solicitantului de grant de a administra grantul

Solicitantul a implementat cu succes cel puțin 2 proiecte similare (buget similar).

Echipa de proiect include director/coordonator de proiect și contabil, angajați cu

normă deplină sau parțială. Sau, după caz, solicitantul beneficiază de servicii contabile prestate în baza unui contract de prestări servicii de către o companie specializată.

0-4
Total 40

Asociația Promo-LEX va anunța rezultatele evaluării cererilor de granturi printr-un mesaj transmis prin poșta electronică tuturor solicitanților de grant, indiferent de decizie.

PENTRU DETALII CONTACTAȚI

Alexei Munteanu
Manager de Granturi
Asociația Promo-LEX
Tel/Fax: (+373) 22 450024
E-mail: alexei.munteanu@promolex.md
www.promolex.md

 

ANEXE

Formular Cerere de Grant              

Formular Buget Proiect                   

Formular Chestionar Financiar      


FORMULARELE ÎN LIMBA RUSĂ:

Заявка на получение гранта       

Бюджет проекта                             

Финансовая анкета                        


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.