Selectarea beneficiarilor pentru obținerea granturilor de finanțare la înființarea și/sau reabilitarea învelișurilor de ierburi

Distribuie prietenilor:Abrevieri și acronime

APL Autoritate publică locală
GEF/FGM Fondul Global de Mediu
IFAD Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă
PRRECI Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă
PRR Proiectul de Reziliență Rurală
ASAP Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători
UCIP IFAD Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă

 Introducere

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanţat de Fondul Global de Mediu (GEF/FGM) şi Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători (Fondul ASAP), implementate de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD (UCIP IFAD), este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate. O atenţie deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol și managementului durabil al solului, cu impact pozitiv asupra ecosistemelor. Restabilirea învelișului vegetal natural și productivității solului contribuie la creșterea rezilienței la schimbări climatice ale comunităților rurale, terenurilor agricole și ecosistemelor la nivel de peisaje agricole.

Justificare

Una dintre cele mai importante limitări în fața activității agricole din Republica Moldova este clima semi-aridă, care se caracterizează prin cantități foarte variabile de precipitații atmosferice și temperaturi înalte în timpul verii. În agricultura din Republica Moldova se folosește în cea mai mare parte tehnologia convențională de lucrare a solului și gestionare a culturilor agricole. Acestea nu mai sunt optime în ceea ce privește impactul asupra solului, inclusiv fertilitatea în condiții semi-aride și fenomenul de combatere a eroziunii solului. Învelișurile de ierburi contribuie semnificativ la reducerea eroziunii solului și pierderea umidității din sol, atingându-se o producere agricolă durabilă. Totodată, se îmbunătățește microclima în zona protejată prin micșorarea evaporării apei din sol și plante. Reieșind din cele menționate mai sus, precum şi din faptul că prin recunoașterea problemei ca fiind una semnificativă, UCIP IFAD are ca obiective promovarea şi implementarea bunelor practici de adaptare a ecosistemelor prin înființarea /reabilitarea învelișurilor de ierburi pe terenurile degradate, terenuri de pășunat, crearea fâșiilor de filtrare în jurul bazinelor de apă şi a râurilor, benzilor de protecție pe versanți etc.

Pentru atingerea acestor obiective cu suportul Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI) şi Proiectul de Reziliență Rurală (PRR) pe parcursul următorilor 3 ani, UCIP IFAD va selecta beneficiari, care prin conlucrarea directă cu UCIP IFAD și a specialiștilor din domeniu, vor contribui la înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi, ca măsuri de prevenire și stopare a proceselor de eroziune a solurilor, dar şi de sporire a rezilienței ecosistemelor la schimbările climatice.

 UCIP IFAD va acorda asistență financiară sub formă de grant pentru înfiinţarea/reabilitarea învelişurilor de ierburi.

Beneficiarii

 În calitate de beneficiari ai granturilor de finanțare pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi vor fi Autoritățile Publice Locale (Primării)* din toate regiunile Moldovei, fiind acordată prioritate participanților care dețin terenuri care necesită măsuri de reabilitare în partea de Sud și Centru a țării. Instituțiile de cercetări științifice, universitățile și colegiile (centrele de excelență) agricole, stațiunile tehnico- și didactico – experimentale înregistrate în mun. Chișinău și Bălți sunt considerate eligibile doar în cazul, când dețin terenuri agricole și desfășoară activitate în zone rurale.

*În cazul în care localitatea solicitantă este parte a unei Primării (comune), fiecare localitate în parte din cadrul acestei primării are dreptul să aplice individual la concursul privind solicitarea de grant, cu o solicitare aparte.

 Categoriile de învelișuri de ierburi eligibile pentru finanțare:

 1. Fâșii de filtrare – fâșie formată din ierburi perene, înfiinţată de-a lungul malului bazinului de apă (lac, iaz sau râu) în scopul prevenirii eroziunii solului și poluării bazinelor de apă;
 2. Reabilitarea terenurilor degradate – plantarea ierburilor perene pe terenurile degradate cu scopul de a combate eroziunea și pierderea productivității solului. Degradarea terenului poate fi cauzată de eroziunea pluvială și cea eoliană, care au drept consecință pierderea stratului fertil de suprafață, pierderea nutrienților, salinizarea, degradarea fizică prin inundare, degradarea chimică etc;
 3. Decontaminarea terenurilor poluate – ameliorarea terenurilor unde anterior au fost depozitate îngrășăminte chimice. Aceste terenuri sunt reabilitate prin curățirea de deșeuri, renivelare și înierbare cu ierburi sau arbori forestieri, astfel prevenindu-se poluarea bazinelor de apă în urma eroziunii solului;
 4. Ameliorarea terenurilor de pășunat – APL vor putea ameliora pășunile comunale;
 5. Terase înierbate – presupune executarea lucrărilor de înierbare a teraselor, creându-se astfel o treaptă de sol plantată cu ierburi perene care reține și absoarbe apa ce se scurge de pe pante.

Mărimea granturilor pe unitate de suprafață și limita per beneficiar:

 • Pentru înființarea/reabilitarea învelişurilor de ierburi vor fi acordate granturi în proporţie de 100 % (care nu va include TVA) calculate în baza devizurilor incluse în fișele tehnologice ale proiectelor de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi care urmează a fi elaborate de specialişti în domeniu cu suportul UCIP IFAD, dar nu mai mult de 700 dolari SUA per ha.
 • Suprafața maximă înființată/reabilitată per un beneficiar nu va depăși 10,0 ha.
 • Granturile aprobate se rambursează după efectuarea lucrărilor de înființare/reabilitare.
 • Beneficiarii vor contribui financiar doar în cazul când costul lucrărilor pentru înființare/reabilitare vor fi mai mari decât suma grantului disponibil per ha.
 • Beneficiarii care anterior au obținut grant din partea UCIP IFAD, pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi, nu vor fi acceptați pentru finanțare.

Perioada derulării Programului și data de depunere a cererilor de finanțare:

 • Programul va fi implementat pe parcursul anului
 • Cererile de finanțare vor fi primite în baza apelului de granturi anunțat de UCIP IFAD.

Criterii de eligibilitate

Pentru a beneficia de aceste granturi solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să fie amplasate în zonele rurale ale Republicii Moldova (cu excepția orașelor Chișinău și Bălți*);

*Nu se referă la instituțiile de cercetări științifice, stațiunile tehnico- și didactico-experimentale

 • Să dețină în proprietate pășuni, care necesită măsuri de reabilitare sau să dețină terenuri pe care se intenționeze să înființeze învelişuri de ierburi;
 • Să asigure paza și întreținerea calificată a învelişurilor de ierburi în următorii 3 ani după înființare/reabilitare.

Lista documentelor de aplicare

La depunerea cererii de finanțare, solicitanții vor prezenta următoarele documente:

 1. Cererea de finanțare semnată și ștampilată de către conducătorul APL sau al instituției (Anexa 1);
 2. Copia extrasului din Registrul de stat al unităților de drept;
 3. Decizia consiliului local de alocare a terenului pe care urmează să fie efectuate lucrările de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi;
 4. Copia extrasului din registrul bunurilor imobile (cu planul geometric) pentru terenuri/parcele/loturi de pământ acoperite de învelişuri de ierburi (păşuni) sau pe care se planifică înființarea învelişurilor de ierburi (valabil doar pe terenurile unde sunt formate bunuri imobile) sau Schema suprafeței terenului pe care se planifică înființarea/reabilitarea învelişurilor de ierburi și va include coordonatele GPS, nr. cadastral scurt și numărul conturului (valabil doar pe terenurile unde nu sunt formate bunuri imobile).
 5. Declarația pe propria răspundere privind alocarea resurselor financiare pentru îngrijirea și protecția învelişurilor de ierburi pe o perioadă de cel puțin 3 ani după semănare și privind veridicitatea datelor prezentate (Anexa 2).
 6. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3).
 7. UCIP IFAD își rezervă dreptul de a solicita și alte documente și informații suplimentare pentru clarificări.

Notă: Cererile care nu vor conține toate documentele solicitate nu vor fi admise la etapa de pre-calificare.

Modul de participare la concurs

Granturile competitive sunt acordate în baza rezultatelor evaluării cererilor de finanțare, înaintate către UCIP IFAD. Pentru obținerea asistenței financiare solicitanții de grant vor întreprinde următoarele:

Pasul I

Vor analiza și identifica terenuri acoperite cu învelişuri de ierburi (păşuni), terenuri degradate/contaminate  sau aflate în preajma bazinelor acvatice (lac, iaz sau râu) care necesită a fi protejate prin înființarea/reabilitarea învelişurilor de ierburi, aflate la balanța primăriei/instituției.

Pasul II

Vor studia condițiile generale de obținere a asistenței financiare sub formă de grant publicată de UCIP IFAD și cerințele de prezentare a documentelor stipulate în anunțul de lansare a apelului pentru anul respectiv.

Pasul III

Vor convoca ședința Consiliului local (Consiliului de administrație) în vederea alocării terenului (max. 10,0 ha) pentru executarea lucrărilor de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi.

Pasul IV

Vor completa Cererea de solicitare a grantului pentru înființarea și/sau reabilitarea învelișurilor de ierburi (Anexa 1) și va perfecta setul de documente solicitat conform condițiilor de aplicare (vezi Lista documentelor de aplicare), care vor fi scanate într-un fișier format PDF, și expediate la adresa de e-mail: [email protected]până la data limită de recepționare a cererilor (urmând a fi prezentate în original la etapa de pre-calificare).

Condițiile de evaluare a cererilor de finanțare:

Cererile de finanțare vor fi evaluate în două etape:

Etapa I: Pre-calificare

La etapa de pre-calificare va fi formată o Comisie de evaluare a cererilor de solicitare a grantului, care va verifica dacă lista documentelor de aplicare este completă și criteriile de eligibilitate sunt întrunite de către solicitanții de grant. În scopul verificării veridicității informației prezentate în setul de documente și a corespunderii criteriilor de eligibilitate, membrii Comisiei de evaluare a cererilor de solicitare a grantului vor întreprinde vizite în teren.

Elaborarea proiectelor de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi

După efectuarea vizitelor în teren, UCIP IFAD în dependență de categoria de investiție, va semna cu solicitanții de grant selectați un Acord de înțelegere care prevede colaborarea și modalitatea de elaborare a proiectului de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi. Elaborarea proiectului de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi va fi finanțat integral din sursele UCIP IFAD.

Etapa II. Calificare

La etapa de calificare, cererile de solicitare a grantului selectate în set cu proiectele de execuție vor fi examinate în cadrul ședinței Comitetului pentru aprobarea granturilor de finanțare pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi în vederea aprobării şi finanțării ulterioare. Granturile vor fi acordate solicitanților care întrunesc criteriile de eligibilitate, în ordinea cronologică a depunerii cererilor de finanțare (fiind acordată prioritate participanților din Sudul și Centrul țării), în limita resurselor financiare incluse în bugetul pentru anul 2020.

Modul de finanțare, executare și supraveghere a lucrărilor de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi

Pasul I

După etapa de aprobare a granturilor de către Comitetul pentru aprobarea granturilor de finanțare pentru înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi în cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă și a Proiectului de Reziliență Rurală, beneficiarii selectați și aprobați vor fi anunțați oficial.

Pasul II

Beneficiarii în cel mai scurt timp după aprobare, vor purcede la selectarea prin metoda achizițiilor publice și contractarea unui prestator de servicii, care va fi responsabil de executarea lucrărilor de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi conform fișelor tehnologice indicate în proiectul de execuție. În procesul de achiziție unul dintre specialiștii UCIP IFAD, va face parte în mod obligatoriu din componența Comisiei de evaluare și selectare a prestatorului de servicii.

Pasul III

După desemnarea prestatorului de servicii câștigător pentru executarea lucrărilor de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi, UCIP IFAD împreună cu Beneficiarul și prestatorul de servicii vor semna un contract tripartit, în care vor fi stipulate drepturile și obligațiunile fiecărei părți contractante. Sursele financiare sub formă de grant vor fi achitate la contul Beneficiarului, care la rândul său va efectua transferul la contul prestatorului de servicii.

Pasul IV

Pe tot parcursul lucrărilor de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi și până la etapa de recepție finală, UCIP IFAD va delega un prestator de servicii selectat în baza unui concurs național, care va fi responsabil de supravegherea și raportarea către UCIP IFAD, privitor la etapele de executare a lucrărilor de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi și calitatea lucrărilor.

CONDIŢIILE DE PREZENTARE A Cererilor:

Dosarul de aplicare, cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, cu indicarea denumirii categoriei de grant „Selectarea beneficiarilor pentru obținerea granturilor de finanțare la înființarea și/sau reabilitarea învelișurilor de ierburi”, numele și datele de contact ale solicitantului de grant, se va expedia electronic într-un singur fișier format PDF, la adresa de e-mail: [email protected]până la data limită de recepționare a cererilor și anume 31 mai 2020, ora 17:00, urmând a fi prezentate în original doar de solicitanții de grant aprobați la etapa de pre-calificare la sediul UCIP IFAD, adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, bir.1303, mun. Chișinău.

Pentru întrebări sau clarificări, contactați următoarea adresă: [email protected] sau la numărul de telefon: 022 22 30 73.

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.