Gender-Centru anunță concursul de granturi dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova

Distribuie prietenilor:


În perioada octombrie- decembrie 2019 Gender-Centru, oferă suport MSMPS pentru organizarea acțiunilor de implicare a autorităților publice locale în promovarea îmbătrânirii active. Prin oferire de granturi mici în vederea asigurării implementării Programului pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.406/2014.

Cine poate aplica?

La concurs pot participa organizaţiile nonguvernamentale, administrațiile publice locale din Republica Moldova, care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii din domeniul îmbătrânirii active la nivel naţional, cât şi regional. Sunt încurajate să depună proiecte organizaţiile, care dispun de acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali.  

 Priorităţile programului de granturi  

Programul de granturi mici se acordă pentru diverse proiecte, cu scopul promovării participării vârstnicilor și a îmbătrânirii active, în conformitate cu obiectivele Planului de acţiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1147 din 20.12.2017.

În cadrul Programului Granturi mici pentru anul 2019 vor fi susţinute proiectele care vor contribui la promovarea îmbătrânirii active în baza priorităţilor:

- elaborarea și aprobarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, a strategilor de integrare a perspectivei îmbătrânirii;

 - crearea organizaţiilor de ajutor reciproc al vârstnicilor;

 - implicarea vârstnicilor în activități de voluntariat şi dialog intergeneraţional.

Criterii de selectare

Toate proiectele care au îndeplinit criteriile de solicitare a finanţării, vor fi evaluate de către Comisia de examinare a proiectelor din cadrul Programului de Granturi mici.

Proiectele vor include în mod obligatoriu colaborarea cu administrația publică locală și cu mediul de afaceri din regiunea vizată.

Bugetul va conține informații clare despre modul în care vor fi cheltuite fondurile și o descifrare detaliată a cheltuielilor eligibile. Bugetul trebuie să prezinte costuri reale. și să corespundă activităților descrise în propunerea de proiect. 

La selectarea proiectelor vor fi aplicate următoarelor criterii:

 • • Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite;
 • • Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori;
 • • Obiective clar definite, specifice, măsurabile – SMART;
 • • Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor;
 • • Buget estimat în concordanţă cu activităţile planificate;
 • • Capacitatea de a atrage resurse suplimentare;
 • • Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;
 • • Consistenţa acţiunilor de promovare;
 • • Durabilitatea proiectului;
 • • Capacitatea de realizare și experiența organizației.

Prioritate vor fi acordare ONG-lor, APL-lor care au participat la seminariile de instruire pentru suportul APL privind mobilizaea comunitară a vîrsnicilor, organizate de către MSMPS în perioada 2018-2019.

Valoarea grantului oferit

Pentru finanțarea proiectelor aprobate de către membrii Comisiei de examinare, din bugetul de stat este alocată suma totală de 122 mii lei. Suma maximă solicitată în cadrul acestui concurs de granturi nu va depăși 20 000 mii per proiect, dar este încurajată și identificarea surselor de cofinanțare. Bugetul trebuie să prezinte costuri reale, să conțină informații clare despre modul în care vor fi cheltuite fondurile și o descifrare detaliată a cheltuielilor eligibile. Totodată  trebuie să corespundă activităților descrise în propunerea de proiect. 

Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă de implementare de 2 luni,

Dosarul depus  trebuie să includă:

 1. a) Formularul de solicitare a finanţării (anexa nr.2);
 2. b) Bugetul detaliat al proiectului;
 3. c) CV-ul organizației;
 4. d) CV-ul coordonatorului de proiect;
 5. e) Declaraţia de imparţialitate (anexa nr.3);
 6. g) Statutul şi certificatul de înregistrare fiscal şi actele adiţionale după caz;
 7. j) Alte documente considerate relevante.

Procesul de aplicare:

Dosarul poate fi depus până la data de 15.11.2019, ora 16.00, la Propunerile de proiect sigilate, care vor avea titlul „Concurs de granturi îmbătrânire activă” pot fi depuse la adresa de mai jos până la 15.11. 2019:

Gender-Centru. Str. A. Mateevici, 60,
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova

sau transmise în format electronic la următoarea adresă de e-mail: gendercentru@gmail.com cu următorul text în titlul mesajului: „Concurs de granturi îmbătrânire activă” până la 15.11. 2019.

Nota bene!
- Partidele politice, persoanele fizice și entitățile comerciale nu sunt eligibile pentru a participa la acest concurs;
- Rezultatele concursului sunt definitive.

Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate.

Mai multe detalii pot fi solicitate la numerele de telefon: 0692 15 456 sau la adresa de email: lozinschin@gmail.com persoana de contact Nina Lozinschi.

Regulament program de granturi 2019_ formular de aplicare

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet