Termen Extins: HelpAge International contractează agenție sau echipă de experți pentru un studiu nationalArticol adaugat de: HelpAge Moldova

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru contractarea

unei echipă de experți/agenție pentru realizarea unui studiu național cu privire la abuzul, violența și discriminarea persoanelor în etate din Moldova

HelpAge International

Organizația: HelpAge International, Moldova

Cine poate aplica: Echipă de experți care să aplice ca un grup într-un singur dosar sau instituție de cercetare/agenție (doar pentru cei rezidenți în R. Moldova)

Domeniu: Sectorul social, abuzul, discriminarea, drepturile persoanelor în etate

Tipul de contract: prestare de servicii

Locație: R. Moldova (oficiul HelpAge International se află în or. Chișinău)

Termenul limită de depunere a dosarului: 12 decembrie 2022, ora 18:00.

Perioada de realizare a sarcinii: 4-5 luni din momentul semnării contractului (a fi semnat în timp de 2 săptămâni după finalizarea concursului anunțat, se estimează ianuarie – mai 2023)

 1. CONTEXT

 

HelpAge International în Moldova este parte a rețelei de organizații cu același nume, cu prezența în 85 țări din lume care lucrează cu și pentru persoanele vârstnice. Misiunea organizației este de a promova bunăstarea și incluziunea femeilor și bărbaților vârstnici, de a reduce sărăcia și discriminarea persoanelor vârstnice.

HelpAge International în Moldova implementează în perioada 01 decembrie 2020 – 31 decembrie 2023 în 12 localități din țară proiectul „Servicii mai incluzive de asistență și protecție a vârstnicilor din Moldova aflați la risc sau afectați de violență” realizat cu suportul financiar al Republicii Federale Germania BMZ. Pe lângă eforturile de dezvoltare a serviciilor pentru persoane în etate afectate de violență în familie, activități de informare pentru populația din 12 localități țintă, proiectul își propune să afle extinderea actelor de abuz și de discriminare a persoanelor în etate, situația privind multiplele discriminări și cauzele acestora pe termen lung. Constatările și datele obținute vor servi pentru stabilirea următoarelor direcții de intervenții ale organizației în scopul îmbunătățirii prevenirii și protecției persoanelor afectate de abuz, dar și pentru activități de advocacy pentru a asigura integrarea necesităților vârstnicilor în politici publice. Datele vor fi utile pentru instituții ale Guvernului în răspunsul de politici la ceste probleme și evaluarea impactului lor, cât și de către alte organizații care își canalizează activitatea pe aceste domenii.

În acest context organizația contractează o echipă de experți sau o agenție care să realizeze un studiu național în Moldova în anul 2022 cu privire la abuzul și discriminarea persoanelor în etate din Moldova. Colectarea de date în aceste domenii s-a îmbunătățit pe parcursul ultimilor ani datorită unei atenții mai sporite din partea societății civile și agențiilor internaționale, care au impulsionat și răspunsul sporit de politici din partea Guvernului. Cu toate acestea, este încă dificil de accesat date dezagregate pe diferite criterii și anumite domenii sunt puțin studiate. Din aceste considerente HelpAge a colectat date privind grupul de persoane în etate și a studiat prevalența abuzului și violenței în familie și cauzele aferente într-un studiu național în anul 2015[1]. La distanță de 7 ani organizația și-a propus că colecteze informații privind evoluția nivelului de siguranță al persoanelor în etate și estimarea impactului politicilor în domeniu asupra protecție lor împotriva abuzului, violenței domestice și discriminării.

    

care să colecteze informația de bază pentru a înțelege situația privind protecția persoanelor în etate împotriva violenței în familie

 1. INFORMAȚIE DESPRE PROIECT

 

Proiectul ”Servicii mai incluzive de asistență și protecție a vârstnicilor din Moldova aflați la risc sau afectați de violență” își propune timp de trei ani prin 5 obiective să cuprindă cât mai larg intervenții care să contribuie la o mai bună protecție a persoanelor în etate împotriva violenței în familie și la reducerea stereotipurilor asociate vârstei înaintate și a inegalității dintre bărbați și femei, etc. Intervențiile își propun să creeze sau să extindă servicii de asistență și adăpost pentru victimele violenței în familie și ajustarea acestora la necesitățile persoanelor vârstnice; să informeze persoanele în etate la risc de violență despre drepturile lor prin 12 organizații partenere locale; să încurajeze femeile în etate la risc sau afectate de violența în familie să practice activități generatoare de venit; să ofere informații și spațiu de comunicare prin website/platformă de comunicare pentru persoane în etate și alți actori interesați; și să monitorizeze politicile publice relevante pentru persoanele în etate și să integreze necesitățile lor. Grupurile țintă ale proiectului sunt femei și bărbați în etate și membrii familiilor lor din 12 localități de implementare, Asociațiile Obștești sau grupurile de inițiativă din aceste comunități și grupurile lor de voluntari, Platforma pentru Îmbătrânire Activă cu 18 organizații membre neguvernamentale, două centre de asistență și protecție a victimelor violenței în familie, publicul larg și agențiile de presă interesate de domeniul social și de drepturile omului.

 1. Scopul studiului (cercetării)

Studiul își propune să analizeze dacă femeile și bărbații sunt afectați de abuz și violență în familie la vârste înaintate, care sunt cauzele acestor acte și cât de bine sunt cunoscute aceste încălcări pentru persoanele implicate în astfel de acte și pentru populație generală. Se va analiza și contextul mai larg în țară, pe diverse domenii, cum se manifestă abuzul față de persoane în etate. Datele vor fi reprezentative la nivel național și vor include teritoriul R. Moldova, fără regiunea Transnistria.

Studiul va fi realizat în corelare cu domeniile incluse în studiul realizat de HelpAge International în 2015, pentru a măsura evoluția în timp, dar la fel va include domenii noi de cercetare, în corespundere cu necesitățile care reies din cele mai recente analize și din contextul actual. În procesul de cercetare se vor acumula date și se vor analiza:

 • Situația persoanelor în etate în Moldova, schimbările contextelor pentru grupurile de vârstă și tendințe privind un rol diferit al persoanelor în etate în societate;
 • Descrierea abuzului în surse internaționale și ce cuprinde acest fenomen, inclusiv abuzul asupra vârstnicilor ”elder abuse”.
 • Prevalența cazurilor de violență în familie și abuz, pe tipuri de violență și abuz și cumulativ / violență multiplă. Se vor cerceta și forme precum neglijența, auto-neglijența și abandonul;
 • Profilul agresorilor, a persoanei afectate, a familiei;
 • Percepțiile asupra persoanelor în etate, asupra vieții la vârstă înaintată, relațiilor și comunicării în familie și între generații;
 • Cunoștințele și nivelul de conștientizare despre dreptul omului la o viață sigură și sănătoasă, și atitudinea față de abuz, violență în familie și discriminare;
 • Cauzalitatea actelor de abuz și violență în familie. Singurătatea și izolarea socială;

Notă: Discriminarea nu va constitui obiect de studiu, dar poate fi analizată dacă anumite elemente sunt necesare a fi incluse, fiind în strânsă legătură de cauzalitate.      

Se așteaptă ca datele colectate să ofere un tablou cuprinzător cu date calitative și cantitative, cu dezagregare a datelor după mediu de reședință, sex, vârstă, dizabilitate, structura familie / gospodăriei, etc.  

Atât instituțiile de stat, cât și organizațiile ne-comerciale, întreprind măsuri și dezvoltă servicii pentru prevenirea și combaterea actelor de abuz și discriminare și sunt necesare informații despre prevalența lor și cauze, pentru a putea interveni cu măsurile cele mai potrivite și pentru a dezvolta serviciile de asistență necesare. Având o populație cu o pondere a persoanelor în etate în creștere, este imperativ de prevenit suferințele persoanelor care trăiesc la vârste mai înaintate și care suferă din cauza atitudinilor negative vizavi de îmbătrânire și din cauza altor factori, care generează stereotipuri și percepții eronate. Abuzul și discriminarea afectează viața și demnitatea persoanelor, le privează de oportunitățile de a participa la activități de socializare și în câmpul muncii, le afectează siguranța și potențialul de dezvoltare și îi condamnă cel mai des la izolare socială și depravare morală și economică. În asemenea condiții nu vom putea avea o societate incluzivă și prosperă.

 1. Sarcinile echipei de experți / instituției de cercetare        

În procesul de lucru asupra realizării sarcinii echipa de experți va coordona lucrul cu echipa HelpAge International prin ședințe regulate de coordonare și va agrea de comun graficul de lucru cu produsele a fi livrate la fiecare din etapele de realizare. Activitatea asupra sarcinii va include, dar nu se va limita la:

 • Informarea despre și revizuirea situației din R. Moldova cu privire abuz, violență în familie și discriminare și a cercetărilor recente realizate la nivel internațional cu accent pe aceste acte asupra persoanelor în etate;  
 • Informarea și studierea domeniilor de abuz, abuz vârstnicilor, violență în familii în cadrele de politici și în cercetări internaționale, trasarea direcțiilor de cercetare care sunt noi pentru țara noastră în domeniul de îmbătrânire, și care sunt necesare în contextul îmbătrânirii populației pentru următoarele 2-3 decenii;
 • Elaborarea metodologiei de cercetare și consultarea/agrearea acesteia cu echipa de proiect;
 • Elaborarea instrumentelor de cercetare și a metodelor necesare pentru a cuprinde diferite grupuri de populație (cum ar fi persoane cu dificultăți de mobilitate, cu deficiențe de văz, auz, altele);
 • Corelarea colectării de date cu datele deja existente în statistica oficială (www.statistica.md), Studiul Generații și Gen (SGG) și alte cercetării pe domeniile conexe;
 • Stabilirea lucrului în grup pe parcursul cercetării și desemnarea unei persoane cu rol de coordonator al grupului, care să asigure consultarea cu părțile relevante, desfășurarea ședințelor de coordonare, colectarea și inserarea recomandărilor și propunerilor, etc.
 • Elaborarea instrumentelor de colectare a datelor și a metodelor de analiză și interpretare a datelor;
 • Reprezentarea sumară a datelor colectate, în formă vizuală cât mai accesibilă și interpretarea acestora;
 • Analiza datelor calitative și analiza domeniilor cercetate cu elaborarea de constatări și recomandări, inclusiv cu elaborarea unor concluzii care pot fi noi pentru contextul țării noastre, și nu doar.
 • Analiza prin corelarea părților componente din cercetarea, cum ar fi legătura dintre factorii cauzali și comportamente ca rezultat a acestora, dintre profilul unor grupuri de persoane și gradul de expunere la riscuri de abuz / violență în familie / discriminare, altele.
 • Elaborarea și oferirea unor soluții pentru măsuri de politici publice, intervenții din partea ONG-urilor, pentru a preveni și combate abuzul / violența în familie / discriminarea, altele.
 • Identificarea direcțiilor pentru alte cercetări, care reies din studiu și menționarea limitărilor de cercetare curente.
 1. Metodologia de cercetare

Metodologia de cercetare va fi propusă de către aplicant și va fi discutată, adaptată și finalizată ca prima etapă de lucru, de comun cu echipa HelpAge, dar și alți reprezentați/specialiști considerați a fi incluși în grupul de consultare sau grupul de lucru.

Se sugerează a fi combinate metodele de colectare a datelor ambele cantitative și calitative, axate pe persoane în etate și pe populația generală. Prin urmare echipa de cercetare va include specialiști în colectarea și prelucrarea datelor din teren, la fel și cercetători care să analizeze informațiile calitative colectate prin interviuri semi-structurate, interviuri aprofundate și după relevanță, focus-grupuri. Metodele de colectare a datelor vor fi selectate astfel ca să fie reprezentative la nivel național, cel puțin divizate pe sex, vârstă, mediu de reședință rural urban. Se va încuraja colectarea datelor pentru o dezagregare cât mai amplă posibil, pe alte criterii.

Se propune a fi luată în considerație metodologia de cercetare aplicată pentru studiul menționat anterior (din 2015), pentru a putea aplica în mare parte instrumente similare, care să permită măsurarea unor comportamente și cauze în evoluție.

 1. Principii etice și riscuri              

Cercetarea propusă abordează aspecte și acte sensibile în societate și posibil pentru potențialii respondenți – abuzul, violența domestică, discriminarea. Procesul de cercetare necesită experiență și cunoaștere a principiilor etice a fi urmate în procesul de lucrul, pentru a nu dăuna persoanelor participante la intervievare sau discuții. HelpAge va oferi informații care să ghideze echipa de specialiști și sesiuni de informare, la etapa de început, care vor fi obligatorii, și va oferi setul de materiale necesare a fi utilizate în procesul de cercetare. Echipa de cercetare își va asuma informarea despre și respectarea principiilor și regulilor stipulate în politicile HelpAge International, în mod special politica de protecție (safeguarding / protection) și Codul de Conduită (Code of Conduct). Este necesar ca instituția și/sau echipa de cercetare să aibă metode de păstrare a confidențialității persoanelor intervievate, să respecte legislația în vigoare cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal, și să dețină metode de codificare, păstrare confidențială și distrugere a informațiilor colectate la etapă ulterioară.  

În același timp, există așteptarea că echipa de specialiști va avea cunoștințe și experiența de lucru în domeniul de cercetare menționat și va putea demonstra ghidarea după propria politică și principii etice în activitatea sa.

La fel se vor oferi informații despre evaluarea anumitor riscuri și bariere, și căi de depășire a acestora, în ce privește țintirea diferitor grupuri de populație, includerea diverselor vulnerabilități pentru o cercetare cât mai cuprinzătoare, acoperirea diversității – limba vorbită, etnie, mediul de trai, deficiențe fizice (nu sunt așteptări de a acoperi persoane cu deficiențe mintale).

Considerând că pe teritoriul țării limba nativă este l. română și a doua limba cel mai larg vorbită este l. rusă, se va asigura că operatorii și specialiștii care vor realiza interviuri cu persoane informatori, cunosc în bună măsură limbile respective, pentru a putea reda cu exactitate răspunsurile respondenților și sensul lor.

Un alt aspect important al principiilor etice ține de realizarea constatărilor pertinente, bazate pe datele colectate și prelucrarea lor, și argumentate în baza unor alte cercetări sau informații, cu indicarea sursei de referință. Propozițiile și paragrafele preluate din alte lucrări vor fi indicate în text cu referința respectivă. Se va evita expunerea opiniilor personale în descrierea cauzelor, în formularea constatărilor.

 1. Structura și forma raportului de cercetare

Structura recomandată este descrisă mai jos și aceasta va fi adaptată, de comun, la etapa de început a lucrului asupra sarcinii:

 • Titlu, despre cercetare, descriere generală, cuprins.
 • Informații despre contextul țării privind situația persoanelor în etate și situația privind abuzul, violența domestică și discriminarea. Se va face referire la relevanța cercetări pentru actualitatea tematicii pentru țara noastră în contextul direcției de dezvoltare spre o societate democratică și ținând cont de prognozele demografice pentru următorii 30 ani.
 • Metodologia și instrumentele de cercetare. Contribuții din partea altor persoane și instituții și informații colectate din alte surse și cercetări existente. Menționarea limitărilor studiului și marjei.    
 • Descrierea respondenților și a profilului lor, a specialiștilor și instituțiilor intervievate în scopul cercetării.  
 • Domeniile de cercetare și subdomeniile respective.
 • Concluzii principale
 • Recomandări pentru diverși actori pentru intervenții și măsuri de redresare a situației.
 • Bibliografie / Lista surselor consultate.

Stilul de redare a informației va fi o combinație dintre partea tehnică și analitică, unde datele statistice colectate vor fi prezentate sumar cu interpretarea acestora. Informația va fi prezentată în format accesibil publicului larg și instituțiilor și organizațiilor care lucrează în domenii tangente, fără a apela mult la stilul academic, de specialitate. Pe parcursul raportului de cercetare se încurajează a fi utilizate studii de caz, exemple și citate directe ale persoanelor participante la studiu, care să redea anumite situații în contextul lor deplin, pentru un mai bun înțeles al cititorului.

Specificări tehnice:

 • Font Lexia sau Verdana 10 și respectiv titlul, capitolele, subcapitolele, cu fonturi în creștere, spațiu între rânduri 1,5 rânduri;
 • Caracterul literelor Normal, și pentru studii de caz, definiții, alte părți care se doresc a fi accentuate pot fi folosite Italic, Bold.
 • Setările paginii: sus – 2-2.5 cm, jos – 2-2.5 cm, stânga 2.5 cm, dreapta 2 cm sau se va alege din setările standardizate – Margins/Normal.
 • Alți parametri tehnici vor fi urmați conform recomandărilor generale de scriere a rapoartelor și cercetărilor general utilizate și recomandate în ghidurile instituțiile de învățământ superior, și la necesitate vor fi revizuiți de către echipa HelpAge.
 • Mențiune: Nu se solicită realizarea design-ului și machetarea raportului de cercetare final.

 

 1. Durata cercetării

Echipa de cercetare va propune un plan de lucru care va fi agreat cu echipa HelpAge International. Durata cercetării este estimată la o perioadă de 4-5 luni calendaristice (19-24 săptămâni) și poate include următoarele:

 • 4 săptămâni pentru elaborarea și definitivarea metodologiei și a instrumentelor de cercetare,
 • 4-6 săptămâni pentru colectarea datelor cantitative și în paralel a celor calitative,
 • 5-7 săptămâni pentru scrierea raportului de cercetare,
 • alte 3-4 săptămâni pentru consultarea proiectului de raport și inserarea comentariilor și recomandărilor,
 • 3 săptămâni pentru elaborarea sumarului raportului de cercetare și contribuirea la elaborarea infograficelor în baza constatărilor principale ale studiului.

Cercetarea se planifică a fi realizată imediat după realizarea concursului de selectare a echipei de cercetare, care este estimat a fi completat în 2 săptămâni din ziua expirării anunțului de concurs.

 1. Calificări și experiență necesară

Pentru realizarea cercetării echipa de experți sau agenția va demonstra următoarele abilități și experiență, relevante sarcinii anunțate:

 • Experiență de analiză și cercetare în domenii socio-umane, drepturile omului, abuz și violență în familie;
 • Cunoștințe avansate privind metode de colectare a datelor, de prelucrare, de intervievare individual și de grup, și experiență de lucru cu persoane din grupuri vulnerabile sau care au trecut/trec experiența unor rele tratamente;
 • Abilități excelente de analiză, triangularea datelor din diverse urse, interpretarea datelor, extragerea de concluzii și recomandări;
 • Cunoașterea foarte bună a limbilor română, rusă și engleză;
 • Experiență dovedită de scriere a rapoartelor, documentelor de analiză, lucrărilor științifice, sau altele relevante, cu înțelegerea avansată a normelor și parametrilor tehnici de scriere și structurare a unei lucrări, de editare;
 • Participarea anterioară a echipei de experți la realizarea de analize, cercetări și colectări de date în domenii socio-umane, abuz și violență în familie, drepturile omului, și/sau domenii conexe.
 • Abilități bune de comunicare, de lucru în echipă și de respectare a termenilor limită.
 • Va fi considerat un avantaj lucrul anterior cu organizații necomerciale și participarea în proiecte cu finanțare externă.     
 1. Procedura de aplicare

Persoanele și entitățile interesate vor depune dosarul care să conțină:

 • CV-ul sau profilul entității (agenție, institute, etc). În cazul în care aplică o echipă de experți, se va descrie succint componența echipei, raționamentul, experiența de lucru și modul cum se va asigura sinergia în grup.
 • CV-ul persoanelor care vor fi implicate în lucrul asupra sarcinii – echipa de cercetare (CV-urile nu vor întrece 5 pg. și vor fi în versiunile lor actualizate.
 • Descriere succintă a vizunii asupra etapelor de cercetare, modalitatea de cercetare și coordonarea lucrului.
 • Dacă profilul sau CV-ul entității nu conține, atunci se va include o listă de lucrări și cercetări relevante prezentei sarcini, cu linkuri de acces online sau atașamente.
 • Oferta financiară, care să conțină linii de cheltuieli detaliate și costul pe unitate, cu indicarea inclusiv a costului total. Oferta financiară va fi exprimată în Euro, cu toate taxele incluse.    

Dosarul de aplicare se va depune într-o singură mapă (electronică), în format arhivat, și fiecare document va avea titlul respectiv conținutului. Dosarul de aplicare poate fi depus în format electronic la adresa officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs studiu național abuz vârstnici” sau pe suport de /hârtie, la sediul organizației: AO HelpAge International, mun. Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni , of. 431, et. 4 (clădirea Platinum), MD-2005.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 12 decembrie 2022, ora 18:00.

HelpAge Moldova își rezervă dreptul de a respinge preselectarea candidaților care depun dosar incomplet.

Dosarele vor fi evaluate de o comisie formată intern de HelpAge International după următoarea grilă:

Experiența echipei de cercetare în realizarea analizelor și cercetărilor

20 p.

Relevanța vizunii asupra realizării sarcinii și coordonarea lucrului

20 p.

Experiență de lucru anterioară în domenii de cercetare pe îmbătrânire, violență domestică

10

Aprecierea lucrărilor și materialelor oferite ca referință în dosar

10

Oferta financiară

40 p.

Maxim total

100

Minim necesar pentru calificare

60 p.

Candidații ar putea fi contactați pe perioada de selectare cu privire la clarificări asupra dosarului, dacă vor fi necesare. Concursul de selectare se preconizează a fi desfășurat în perioada de două săptămânii după termenul limită anunțat pentru aplicare. Doar candidatul selectat câștigător va fi anunțat.  

Persoană de contact: Dina Ciubotaru, Manageră de program, HelpAge International, 022 225098, dina.ciubotaru@helpage.org

 

[1] http://ccd.ucoz.com/_ld/0/40_Monografie_DISC.pdf, Discriminarea, abuzul și violența asupra persoanelor vârstnice, HelpAge International și Centrul de Cercetări Demografice al INCE, Chișinău, 2015

telegram