Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) anunță concurs pentru postul vacant de jurist principal, Secția juridica și achizițiiANUNȚ DE ANGAJARE

pentru postul de jurist principal ESG (Environmental, Social, Governance),

Secția juridică și achiziții

 

Scopul general al funcției:

Asigură conformitatea actelor normative interne cu prevederile legislației în vigoare și crearea și implementarea strategiilor, politicilor, practicilor și procedurilor ESG și standardelor de durabilitate, elaborează diverse acte juridice, consultă pe aspecte juridice și de gestionare a riscurilor sociale și de mediu, reprezintă interesele instituției pe aspecte juridice, acordă suportul juridic subdiviziunilor interne.

Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

Sarcini de bază:

 1. Implementarea și monitorizarea tuturor activităților legate de Politica de Mediu, Socială și Guvernanță (ESG);
 2. Identificarea și evaluarea problemelor existente/potențiale privind politica de mediu, socială și guvernanță, prin evaluarea riscurilor, analiza tendințelor și recomandarea de acțiuni corective care trebuie implementate;
 3. Elaborarea, redactarea și avizarea reglementărilor interne ale I.P. ODA, acordarea de asistență în implementarea Programelor de suport;
 4. Redactarea, expertizarea și avizarea proiectelor acordurilor de colaborare, contractelor, acordurilor de modificare a contractelor, în concordanță cu politica ESG;
 5. Efectuarea cercetărilor și colectarea informațiilor despre proiecte durabile din diferite surse de informații;
 6. Elaborarea broșurilor, prezentărilor, materialelor de instruire, ateliere și materiale promoționale pentru a dezvolta finanțarea durabilă și pentru a sprijini activitatea de consiliere în gestionarea riscurilor sociale și de mediu cu Beneficiarii;
 7. Acordarea asistenței juridice subdiviziunilor I.P. ODA, în procesul de implementare al politicilor ESG și a principiilor de gestionare a riscurilor sociale și de mediu, furnizarea de instruire și asigurarea existenței documentației aferente;
 8. Reprezentarea intereselor și gestionarea eficientă a relațiilor I.P. ODA în cadrul instituțiilor de stat și private, organizațiile comerciale, necomerciale și neguvernamentale, în cadrul instituțiilor internaționale, în vederea examinării chestiunilor de ordin juridic;
 9. Influențarea organizației să opteze în mod constant pentru practici durabile;
 10. Furnizarea tuturor analizelor și rapoartelor necesare legate de politicile ESG.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiții aferente funcției:

 1. capacitate deplină de exercițiu;
 2. studii necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 3. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 4. lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

Cerințe specifice funcției:

 

Studii: – superioare de licență în domeniul juridic și în domeniul ESG.

Experiență: Experiența de muncă  în domeniu financiar bancar constituie un avantaj.

 

Cunoştinţe:

În domeniul specific de activitate:

 • cadrul legal-normativ care reglementează activitatea instituției;
 • legislația administrativă, civilă, penală, legislația muncii și de drept internațional;
 • legislație specifică domeniului ESG, cu accent pe investițiile orientate spre sustenabilitate;
 • legislație specifică activității financiar-bancare;
 • legislația ce reglementează activitatea de antreprenoriat;
 • abilități de elaborare a normelor juridice, de argumentare, analiză și sinteză;
 • prevederile specifice ale programelor implementate de către I.P. ODA.

În domeniul lingvistic, inclusiv nivelul cunoașterii limbii scris/vorbit:

 • limba română - avansat;
 • limba rusă – avansat;
 • limba engleza –abilități excelente de comunicare verbală și scrisă (nivel minim B2);

În domeniul digital:

pachet Microsoft Office  - utilizator avansat

 

Aptitudini și abilități necesare:

 • capacitate de a lucra în echipă;
 • capacitate de relaționare interumană;
 • capacitate de luarea de decizii și asumare a responsabilităților;
 • capacitate de rezistență la sarcini repetitive și adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
 • capacitate de planificare și organizare a timpului de muncă şi respectarea termenelor;
 • capacitate de urmărire și atingere a scopului;
 • echilibru emoțional;
 • abilități de comunicare, de negociere și de convingere.

 

Atitudini/comportamente: Corectitudine, onestitate, imparțialitate, responsabilitate, punctualitate, spirit de inițiativă, orientare spre rezultat și dezvoltare.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • CV
 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională

Copia carnetului de muncă (după caz), certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 • Recomandări (prezentate la cererea I.P. ODA, în cazul trecerii preselecției).

Termen de aplicare:

15 septembrie 2023, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, et. 3

Date de contact: tel: 060067955

email: hr@oda.md

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

la adresa: Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 • Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134,et. 3, bir. 322, mun. Chișinău, MD-2012

Vor fi contactate prin email/telefon doar persoanele care întrunesc condițiile procedurii de selectare a angajaților.