IP ONIPM anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist principal al Serviciului operațional și control implementare proiecteInstituția Publică „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist principal al Serviciului operațional și control implementare proiecte

1. Responsabilități generale ale funcției:

Asigurarea implementării angajamentelor asumate din cadrul acordurilor privind proiectele investiționale de mediu

Generalizarea și elaborarea rapoarte de monitorizare și evaluare privind implementarea proiectelor de mediu

Executarea sarcinilor curente

2. Specialistul principal al Serviciului operațional și control implementare proiecte îndeplinește următoarele sarcini:

Participă la ședințele grupurilor de lucru pe subiectele proiectelor investiționale de mediu și informează conducerea Serviciului despre deciziile luate

Acordă asistență persoanelor interesate pe subiectele ce țin de proiectele investiționale de mediu, precum și pe cele finanțate din Fondul Național de Mediu (FNM)

Examinează solicitările de plată și elaborează cereri de plată aferente proiectelor FNM

Duce evidența evoluției proiectelor investiționale de mediu, cu prezentarea raportului final de implementare

Înregistrează corect și în termene utile în baza de date FNM actele prezentate de beneficiarii de granturi

Participă la generalizarea rapoartelor privind implementarea proiectelor de mediu

Prezintă trimestrial raport cu privire la starea proiectelor investiționale de mediu

Asigură ținerea evidenței proiectelor investiționale de mediu și raportează progresele pe marginea implementării acestora

Asigură implementarea angajamentelor asumate în cadrul acordurilor privind proiectele investiționale de mediu

Asigură comunicarea cu beneficiarii proiectelor finanțate din FNM

Examinează şi elaborează în termene optime răspunsuri la demersurile parvenite în Serviciu

Îndeplinește indicații curente ale conducătorilor superiori în domeniul de competență

3. Cerințe minime obligatorii față de candidat:

Studii superioare în domeniul economic, juridic, administrație publică sau altele ce au relevanță funcției expuse.

Cel puțin 2 ani de experiență în domeniul administrării fondurilor de investiție, un avantaj ar constitui funcție de conducere în administrare publică.

Deține experiență de participare/angajare în cadrul proiectelor de dezvoltare.

Cunoștințe de operare a calculatorului: Word, Excel, Outlook

Este abilitat cu capacități de planificare, organizare a lucrului în echipă, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă

4. Tip de angajare: perioadă nedeterminată

 

5. Salarizarea: conform Hotărârii de Guvern 743/2002

 

6. Acte ce urmează a fi prezentate:

Curriculum vitae (CV)

Copia Buletinului de identitate

Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;

Documente ce atestă experiența profesională: copia carnetului de muncă (după caz) și certificatul/ certificatele cu privire la munca în cadrul unităților precedente, în care urmează să se indice specialitatea, calificarea, funcția, durata muncii.

7. Modalitatea de depunere a documentelor:

Candidații depun documentele personal pe adresa: mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5,  sau e-mail la adresa cancelaria@onipm.gov.md.

Dosarul de participare la concurs, împreună cu documentele de suport indicate mai sus, trebuie prezentate până pe 17 februarie 2023 (inclusiv).