Anunț pentru achiziția serviciilor de instruire

Stimat Domn / Doamnă,

A.O Moldova Global Management anunță concurs deschis de achiziție în cadrul proiectului ‟Împreună mai puternici”, din cadrul programului „Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF”, finanțat de Diakonie Katastrofenhilfe (DKH).

Scopul concursului de achiziții este semnarea unui contract care va avea drept obiect prestarea serviciilor, în limita condițiilor prevăzute în Anexa nr.1 al acestei cereri de ofertă, în perioada septembrie-decembrie 2022, necesare pentru realizarea activităților aferente proiectului sus-menționat.

Cerințe față de candidații eligibili: persoane fizice, licențiate în prestarea serviciilor prevăzute în Anexa nr.1 al acestei cerere de ofertă, cu o vechime în muncă în domeniu de cel puțin 6 luni.

Cerințe față de condițiile financiare, de plată: Plata va fi efectuată lunar, calculată în baza orelor de instruire petrecute, nu mai târziu de data de 10 a lunii următoare după luna raportată. Plata constituie 450 MDL/oră brut.

Cerințe față de oferta comercială. Oferta comercială va fi perfectată conform Anexei nr.2 va conține următoarele informații:

  1. Informații despre ofertant (numele, telefonul de contact și adresa electronică);

Anexe: copii de pe documentele care confirmă identitatea și eligibilitatea furnizorului, inclusiv:

  • copia buletinului de identitate;
  • documentele de studii;
  • CV-ul candidatului.
  1. Lista serviciilor oferite, descrierea și condițiile aferente, inclusiv:
  • disciplina pentru care aplică ofertantul;

 

Criteriile de selecție a ofertelor comerciale: 

Criteriu

Pondere

Corespunderea ofertei specificațiilor tehnice cerute

40%

Corespunderea (eligibilitatea) ofertantului cerințelor

60%

 

Anexa nr.1

Lista bunurilor / lucrărilor / serviciilor

nr

Articol

Specificații / cerințe tehnice

1.    

Servicii de instruire și cursuri de specializare, pentru următoarele discipline:

- Lecții de limbă engleză (beginner);

- Lecții de limbă română (începător);

- Activități hand made ”Șezătoarea” (croșetare, împletire, croitorie, desen, etc.);

- Activități cultural – etnice (cânt coral, dans, jocuri);

- Cursuri de design specializat.

- Studii superioare în domeniu la disciplina solicitată;

- Stagiu de muncă: minimum 6 luni;

- Disponibilitatea de deplasare în raza mun. Chișinău.

A.O Moldova Global Management își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: data 29 septembrie 2022, ora 9:00

Oferta va fi perfectată conform șablonului anexat la această cerere de ofertă, semnată de persoana abilitată și transmisă în oficiul A.O Moldova Global Management or. Chișinău, str. Ion Creangă 43/1, sau scanată și expediată la adresa de e-mail mgm.global@mail.ru , cu mențiunea: Oferta comercială.

Ofertanții pot depune doar o singură ofertă care va conține toate serviciile întregului lot din cadrul prezentei cereri.

Ofertele comerciale vor fi evaluate pentru toate serviciile per lot și contractul va fi acordat ofertantului care corespund specificațiilor menționate în anexa №.1.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 060530224.

 

Anexa nr.2

 

Oferta

  1. Date despre ofertant

Nume _____________________________________________________

Telefon___________________, e-mail_____________________________________

Disciplina pentru care se depune oferta______________________________________

Documente anexate la această ofertă, care confirmă identitatea și eligibilitatea ofertantului:

a)______________________________________________________

b)______________________________________________________

c)______________________________________________________

d)______________________________________________________

e)______________________________________________________