Cerere de exprimare a interesului privind Elaborarea Suportului de curs ,,Ingineria automobilului”, programul de studii de licenţă ,,Inginerie şi management în transport auto”Cerere de exprimare a interesului privind Elaborarea Suportului de curs ,,Ingineria automobilului”, programul de studii de licenţă ,,Inginerie şi management în transport auto”

Cerere de exprimare a interesului

 Republica Moldova

Denumirea subproiectului: ,,Dezvoltarea procesului științifico-didactic în programele de studii din domeniul industriei auto” (DEZPROAUTO)

Nr. Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U2-02 din 27.11.2023

Nr. Referinţă MD-ALECUR.UNI-403326-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: Elaborarea Suportului de curs ,,Ingineria automobilului”, programul de studii de licenţă ,,Inginerie şi management în transport auto, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activităţi inginerești

 Proiectul Învățământul Superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământul superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a obținut subproiectul ,,Dezvoltarea procesului științifico-didactic în programele de studii din domeniul industriei auto” (DEZPROAUTO) și, respectiv, a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea condițiilor de organizare a procesului educațional prin crearea unui spațiu modern pentru formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii, creșterea angajabilității absolvenților și fortificarea calității pregătirii specialiștilor din domeniul general de studiu 071 Inginerie și activităţi inginerești prin dotarea a 2 laboratoare: „Organe de mașini” și „Autovehicule moderne”. Dotarea laboratoarelor cu utilaje şi echipamente performante va facilita creşterea profesională a studenţilor prin formarea competențelor de cercetare şi inovare a produselor şi proceselor, dar și modernizara programelor de studii.

Subproiectul DEZPROAUTO ,,Dezvoltarea procesului științifico-didactic în programele de studii din domeniul industriei auto” este orientat spre atingerea următoarelor obiective:

 • Dezvoltarea infrastructurii laboratoarelor „Organe de mașini” şi „Autovehicule moderne” a Catedrei de Științe Fizice și Inginerești necesare pregătirii specialiştilor ingineri de înaltă calificare în programele de studii ale ciclului I şi II licenţă, precum şi dezvoltarea procesului de cercetare a studenţilor şi cadrelor didactice, prin a asigurarea credibilităţii şi veridicităţii rezultatelor obţinute în domeniile sus menționate;
 • Diminuarea poluării mediului înconjurător prin implementarea în procesul educațional a utilajelor nepoluante, de genul electromobile;
 • Modernizarea programelor de studii în domeniul ingineriei și activităților inginerești necesar agenţilor economici din zona de nord a Republicii Moldova prin modernizări a curriculumurilor, suporturilor de curs, introducerea de noi unități de curs în planul de învățământ;
 • Acreditarea programelor din domeniul ingineriei și activități inginerești: programul ,,Inginerie și management în transportul auto”, ciclul I, studii superioare de licență și programul ,,Inginerie inovațională și transfer tehnologic în industria auto”, ciclul II, studii superioare de masterat;
 • Formarea continuă a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar implicat în programele de studii la nivel de licenţă şi de master în vederea utilizării utilajelor procurate și a softurilor inginerești;
 • Oferirea serviciilor de testare a autovehiculelor în scopul formării competențelor practice ale cadrelor didactice;
 • Promovarea activităților de predare-învățare, de cercetare-inovare, direcționate spre pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul inginerie, și anume pregătirea specialiștilor la ciclul I de studii în domeniul ingineriei și managementului, la ciclul II de studii în domeniul ingineriei inovaționale și transferului de tehnologie;
 • Stabilirea relațiilor de colaborare și parteneriat între Catedra de Științe Fizice și Inginerești a USARB cu companiile cu profil ingineresc, pentru implementarea în practică a rezultatelor obținute din activitățile de predare-învățare, de cercetare-inovare;
 • Stabilirea relațiilor de colaborare și parteneriat între Catedra de Științe Fizice și Inginerești a USARB cu alte catedre din cadrul universităţilor din țară şi de peste hotare;
 • -Promovarea și diseminarea rezultatelor de la activitățile de predare-învățare, cercetare-inovare, obținute de Catedra de Științe Fizice și Inginerești a USARB, prin utilizarea utilajelor din laboratoarele dotate, la evenimente ştiinţifico-didactice naționale și internaționale;
 • Informarea potențialilor beneficiari-agenți economici privind pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul ingineriei și activităților inginerești.

Serviciile de consultanță presupun elaborarea Suportului de curs ,,Ingineria automobilului”, programul de studii de licenţă ,,Inginerie şi management în transport auto, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activităţi inginerești, unitatea de curs ,,Ingineria automobilului”. Timpul efectiv alocat îndeplinirii sarcinii – 20 zile lucrătoare.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://usarb.md/wp-content/uploads/2024/04/Elaborarea-Suportului-de-curs-Ingineria-automobilului.pdf

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți invită consultanții eligibili (,,Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de elaborare a Suportului de curs ,,Ingineria automobilului” (volum de minim 4 coli de autor), programul de studii de licenţă ,,Inginerie şi management în transport auto”, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activităţi inginerești, unitatea de curs ,,Ingineria automobilului”.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile de elaborare a Suportului de curs ,,Ingineria automobilului”, unitatea de curs ,,Ingineria automobilului”, programul de studii de licenţă ,,Inginerie şi management în transport auto”.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 • Studii superioare în domeniul Inginerie auto, Inginerie și activităţi inginerești, sau domenii conexe;
 • Deținător de titlu științific și/sau științifico-didactic;
 • Experiență de cel puțin 3 ani în elaborarea suporturilor didacice pentru discipline/unităţi de curs pentru programele de studii din învăţământul superior din domeniul științelor inginerești;
 • Minimum 5 ani de experiență de predare în învățământul superior în domeniul științelor inginerești;
 • Posedarea limbii române Nivelul C1/ maternă (scris și oral);
 • Experiență de lucru cu instrumentele TIC utilizate în domeniul solicitat;
 • Abilități avansate de comunicare și de lucru în echipă.

 Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din ,,Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda ,,Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru: 8:00 - 16:30 

mun. Bălți, str. A. Pușkin 38, 3100, Republica Moldova +373 231 52473

 e-mail: proiect.usarb@gmail.com

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și cel puțin două scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până ladata de: 23 aprilie 2024, ora 13:50, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: mun. Bălți, str. A. Pușkin 38, 3100, Republica Moldova

Tel/fax: +373 231 52 473

E-mail: proiect.usarb@gmail.com

 

SEMNĂTURA MANAGERULUI DE PROIECT

PRIȚCAN VALENTINA ___________________