Cerere de exprimare a interesului privind Elaborarea Suportului de curs ,,Didactica educației pentru mediu”Cerere de exprimare a interesului privind Elaborarea Suportului de curs ,,Didactica educației pentru mediu”

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” (EPICoM)

Nr. Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U-06 din 24.10.2022

Nr. Referință: MD-ALECUR.UNI-354539-CS-INDV din 21.11.2023

 Titlul sarcinii: Elaborarea Suportului de curs ,,Didactica educației pentru mediu”

 Proiectul Învățământul Superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului Învățământul Superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a obținut subproiectul „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” (EPICoM) și, respectiv, a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea condițiilor de organizare a procesului educațional prin crearea unui spațiu modern pentru formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii, creșterea angajabilității absolvenților și fortificarea calității pregătirii specialiștilor din domeniul general de studiu 011 - Ştiinţe ale educaţiei prin dotarea a 6 laboratoare didactice (Laborator didactic pentru învățământul preșcolar, Laboratorul didactic pentru învățământul primar, Laborator instructiv-simulativ Matematica, Laborator instructiv-simulativ Informatica, Laboratorul didactic de geografie, Laboratorul de Biologie), 5 Centre (Centrul de Educație muzicală, Centrul de educație filologică, Centru didactic de istorie și educație pentru societate, Centru de resurse și consultanță Matematica, Centrul de ghidare în carieră și relații cu piața muncii), 1 Sală de sport, 1 Cabinet al psihologului școlar, 1 Sală polivalentă, 1 Studiou universitar de înregistrări audio video.

Subproiectul EPICoM - „ Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” este orientat spre atingerea următoarelor obiective:

 • Crearea de medii de învățare deschise, flexibile și inspiraționale cu abordări interdisciplinare și inovative;
 • Echiparea spațiilor universitare conform standardelor instituțiilor de învățământ preuniversitar;
 • Racordarea formării cadrelor didactice la cerințele pieței muncii;
 • Crearea condițiilor ergonomice pentru consultații metodice specialiștilor din domeniul educațional;
 • Extinderea parteneriatelor cu agenții educaționali din comunitate și de peste hotare;
 • Promovarea profesiunii didactice pentru acoperirea ofertei pieței muncii.

Serviciile de consultanță includ elaborarea Suportului de curs ,,Didactica educației pentru mediu” , domeniul general de studiu 011 - Ştiinţe ale educaţiei, specialitatea 0112.1 Pedagogie preșcolară. Timp alocat pentru sarcină – 25 zile lucrătoare.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau poate fi găsiți pe următorul site web: https://usarb.md/wp-content/uploads/2023/11/Elaborarea-Suportului-de-curs-Didactica-educatiei-pentru-mediu.pdf

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți invită consultanții eligibili („Consultanți) să-și exprime interesul pentru prestarea serviciilor de elaborare a Suportului de curs ,,Didactica educației pentru mediu” (volum de minimum 4 coli de autor), domeniul general de studiu 011 - Ştiinţe ale educaţiei, specialitatea 0112.1 Pedagogie preșcolară.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile de elaborare a Suportului de curs ,,Didactica educației pentru mediu”, domeniul general de studiu 011 - Științe ale educației, specialitatea 0112.1 Pedagogie preșcolară.

 Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 • Studii superioare în domeniul Științe ale educației sau domenii conexe;
 • Deținători de titlu științific și/sau științifico-didactic;
 • Minimum 5 ani de experiență științifico-didactică și experiență de elaborare și publicare a materialelor științifice/ științifico-metodice/ didactice;
 • Minimum 5 ani de experiență de predare în învățământul superior la unitățile de curs din domeniul științelor educației;
 • Posedarea limbii române Nivelul C1/ maternă (scris și oral);
 • Abilități digitale de utilizare avansată a pachetului Microsoft Office;
 • Abilități avansate de comunicare și de lucru în echipă.

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din „Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 („Regulamentul privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda „Selecția consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru:  8:00 - 16:30

mun. Bălți, str. A. Pușkin 38, 3100, Republica Moldova. +373 231 52473, e-mail: proiect.usarb@gmail.com

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și cel puțin două scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de: 05 decembrie 2023, ora 14:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: mun. Bălți, str. A. Pușkin 38, 3100, Republica Moldova

Tel/fax: +373 231 52 473

E-mail: proiect.usarb@gmail.com

  Semnătura Managerului de proiect

Prițcan Valentina ___________________