IP Universitatea Tehnică anunţă concursul pentru Contractarea unui expert pentru Actualizarea curriculelor existente la programele de studii de licență, din domeniul Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor pentru Analiza Datelor, proiectul DATASEACERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

Denumirea subproiectului: Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Securitatea Informationala, ManaGementul InfoRmatiei, ȘtIința DaTelor, pentru sporirea competitivițății  și a securității datelor IMM-urilor (DATASEA)

Nr. MD-MOED-6542-ASF-U-13 din 24.10.2022

Nr. Referinţă :  MD-TECHUNI-354195-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: Actualizarea curriculelor existente la programele de studii de licență, din domeniul Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor pentru Analiza Datelor

 

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, Universitatea Tehnică a Moldovei a obținut subproiectul Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Securitatea Informationala, ManaGementul InfoRmatiei, ȘtIința DaTelor, pentru sporirea competitivițății  și a securității datelor IMM-urilor (DATASEA) și respectiv a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin implementarea subproiectului DATASEA, UTM își propune îmbunătățirea calității programelor de studii în domeniul de formare Tehnologii ale informației și comunicațiilor prin modificarea și actualizarea programelor de studii în conformitate cu tendințele de dezvoltare ale domeniului și apropierea ofertei educaționale a UTM la cerințele pieței muncii, integrarea rezultatelor științifice obținute în cadrul UTM în vederea implementării unei educații de calitate bazate pe cercetare, precum și aplicarea principiilor economiei verzi în domeniul TIC (Green IT).

Ținând cont de domeniul prioritar de implementare au fost formulate două indicatoare de rezultat (outcomes) și domenii de implementare, după cum urmează:

OC 1: Curriculum actualizat pentru domeniul de formare Tehnologii ale informației și comunicațiilor în două direcții cu un grad ridicat de dinamism și inovare: știința datelor și securitatea informațională;  

OC 2: Consolidarea capacității de cercetare a UTM în direcțiile de analiză a datelor și securitate informațională prin dotarea cu echipamentul necesar a laboratoarelor științifice cu implementarea rezultatelor obținute în procesul de învățământ.

Serviciile de consultanță includ: actualizarea curriculelor existente la programele de studii ale ciclului I licență din domeniul Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor necesare pentru pregătirea specialiștilor în prelucrarea și analiza datelor care să stăpânească în egală măsură, atât instrumentele, cât și metodele statistico-probabiliste de modelare și calculare folosite în cercetarea fenomenelor aleatoare. Această sarcină include actualizarea conținutului teoretic și practic la disciplinele Probabilitate și statistică aplicată, Învățare automată, Analiza datelor și Big data. Actualizarea curriculumului urmează a fi realizat în termen de 2 luni de la semnarea contractului.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://utm.md/subproiecte-banca-mondiala/

Universitatea Tehnică a Moldovei invită consultanții eligibili  ("Consultanți") să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de actualizare a curriculelor existente la programele de studii ale ciclului I licență din domeniul Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor necesare pentru pregătirea specialiștilor în prelucrarea și analiza datelor.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta Serviciile de consultanță la actualizarea curriculelor existente la programele de studii ale ciclului I licență din domeniul Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor necesare pentru pregătirea specialiștilor în prelucrarea și analiza datelor.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 • Studii superioare în domeniul Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor;
 • Experiență internațională în domeniul analizei datelor și/sau proiectelor care implică dezvoltare software cu/pentru analiză date, minim 3 ani;
 • Experiență în elaborarea documentelor curriculare (ex.: Programe de studii, Planuri de învățământ, Standarde de calificare în domeniul TIC; programe de educație continuă; Curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor etc.)
 • Experiență pedagogică în instituții superioare de învățământ de minim 5 ani;
 • Abilități excelente de comunicare și colaborare, cu capacitatea de a lucra eficient cu diferite părți interesate;
 • Experiență de lucru cu instrumentele TIC utilizate în domeniul științei datelor;
 • Posedarea limbii române (scris și oral);
 • Cunoștințe de limbă engleză.

 

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din "Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF" iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 ("Regulamentul privind achizițiile publice"), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda "Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali" prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru esenia.turchin@adm.utm.md, între orele: 08.00-17.00.

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau prin e-mail) până la  data de: 15.06.2023, ora 14:00, (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 108

Tel: +373 69668248, 022-23-51-59

E-mail: esenia.turchin@adm.utm.md

 

 

 

 

 

IP Universitatea Tehnică a Moldovei

 

Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Securitatea Informationala, ManaGementul InfoRmatiei, ȘtIința DaTelor, pentru sporirea competitivițății  și a securității datelor IMM-urilor (DATASEA)

 

Nr. MD-MOED-6542-ASF-U-13 din 24.10.2022

 

Nr. Referinţă: MD-TECHUNI-354195-CS-INDV

 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Consultant individual pentru Actualizarea curriculelor existente la programele de studii de licență din domeniul Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor pentru Analiza Datelor

 

 1. Informații generale despre proiect

 

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității. Proiectul este organizat în jurul a trei componente și include intervenții sistemice în domeniile calității, finanțării și managementului învățământului superior.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS, Ministerul a semnat cu Universitatea Tehnică a Moldovei Acordul de subfinanțare a subproiectului Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Securitatea Informationala, ManaGementul InfoRmatiei, ȘtIința DaTelor, pentru sporirea competitivițății  și a securității datelor IMM-urilor (DATASEA).

Obiectivul general major al subproiectului DATASEA este de a îmbunătăți calitatea programelor de studii în domeniul Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor (TIC), prin actualizarea și adaptarea curriculară la nevoile pieței muncii și tendințele în domenii cu gradul cel mai ridicat de dinamism și inovare: știința datelor și securitatea informațională. Acest obiectiv include dezvoltarea de programe noi de studii universitare și formare continuă, reproiectarea unor programe existente prin introducerea de noi cursuri, și modernizarea infrastructurii de învățământ-cercetare, prin dotarea laboratoarelor cu echipamentele necesare. Acest proces va ajuta la pregătirea specialiștilor capabili să facă față provocărilor inerente unei economiei bazate pe tehnologii.

 1. Obiectivul sarcinii

            Obiectivul principal al sarcinii este: Actualizarea curriculelor existente (Probabilitate și statistică aplicată, Învățare automată, Analiza datelor și Big data) la programele de studii de licență, din domeniul Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor pentru Analiza Datelor, necesare pentru pregătirea specialiștilor în prelucrarea și analiza datelor care să stăpânească în egală măsură, atât instrumentele, cât și metodele statistico-probabiliste de modelare și calculare folosite în cercetarea fenomenelor aleatoare.

 1. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini:

 • Prezentarea tendințelor și a celor mai bune practici în domeniul analizei datelor;
 • Evaluare detaliată a programelor de studii existente în domeniul TIC la ciclul I licență;
 • Identificarea lacunelor și a oportunităților de îmbunătățire în ceea ce privește competențele în analiza datelor;
 • Consultarea cu cadrele didactice și alte părți interesate în vederea identificării necesităților și așteptărilor privind competențele specialiștilor în analiza datelor;
 • Actualizarea fișei și curriculei la disciplina Probabilitate și statistică aplicată pentru 6 programe de studii de la ciclul I, licență (Automatică și informatică, Calculatoare și rețele, Informatică aplicată. Managementul Informației, Securitatea informației, Tehnologia informației);
 • Actualizarea fișelor și curriculelor disciplinelor existente din domeniul științei datelor (Învățare automată, Analiza datelor și Big data) și, în caz de necesitate, propunerea de 1-2 discipline noi pentru a satisface cerințele pieței muncii și a se asigura că absolvenții sunt pregătiți să facă față provocărilor din domeniu;
 • Asistarea echipei UTM în dezvoltarea și actualizarea materialelor didactice pentru 1-2 discipline din domeniul științei datelor (suporturi de curs, indicații metodice pentru lucrări de laborator);
 • Elaborarea unui plan detaliat pentru introducerea modificărilor aduse programelor de studii, incluzând etapele de implementare și responsabilitățile părților implicate;
 • Prezentarea unei strategii de monitorizare și evaluare pentru a măsura impactul actualizărilor programelor de studii asupra competențelor absolvenților și a performanței lor pe piața muncii;
 • Elaborarea raportului de sinteză a activităților desfășurate, rezultatelor obținute și eventualelor provocări întâmpinate în procesul de actualizare a programelor de studii și a recomandărilor pentru activități și inițiative viitoare în vederea consolidării și extinderii rezultatelor obținute, precum și pentru asigurarea sustenabilității și impactului pe termen lung al proiectului.

4. Durata sarcinii

Realizarea sarcinii este preconizată pentru perioada iulie- septembrie 2023.

Sarcini, activități, livrabile

Volum de lucru

Termen de realizare

Raport de analiză a programelor de studii actuale:

·      Evaluare detaliată a programelor de studii existente în domeniul TIC la ciclul I licență;

·      Prezentarea tendințelor și a celor mai bune practici în domeniul analizei datelor;

·      Identificarea lacunelor și a oportunităților de îmbunătățire în ceea ce privește competențele în analiza datelor.

Maxim 5 zile

5 zile de la semnarea contractului

Analiza disciplinelor din domeniul științei datelor:

·         Consultarea cu cadrele didactice și alte părți interesate în vederea identificării necesităților și așteptărilor privind competențele specialiștilor în analiza datelor;

·         Analiza curriculelor disciplinelor existente din domeniul științei datelor (Probabilitate și statistică aplicată, Învățare automată, Analiza datelor și Big data) și, în caz de necesitate, propunerea de 1-2 discipline noi din domeniu.

Până la 5 zile de lucru

12 zile de la semnarea contractului

Fișe, curricule și materiale didactice actualizate:

·         Actualizarea fișei și curriculei la disciplina Probabilitate și statistică aplicată pentru 6 programe de studii de la ciclul I, licență (Automatică și informatică, Calculatoare și rețele, Informatică aplicată. Managementul Informației, Securitatea informației, Tehnologia informației);

·         Actualizarea fișelor și curriculelor disciplinelor existente din domeniul științei datelor ( Învățare automată, Analiza datelor și Big data);

·         În cazul propunerii disciplinelor noi, elaborarea fișelor și curriculelor respective, conform cerințelor DMAAC;

·         Materiale didactice actualizate pentru 1-2 discipline din domeniul științei datelor, cum ar fi suporturi de curs, indicații metodice pentru lucrări de laborator;

·         Sugestii pentru resurse suplimentare, cum ar fi software-uri, instrumente online și baze de date pentru a susține predarea și învățarea în domeniul analizei datelor.

Până la 25 zile de lucru

45 zile de la semnarea contractului

Plan de implementare și monitorizare:

·                     Un plan detaliat pentru introducerea modificărilor aduse programelor de studii, incluzând etapele de implementare și responsabilitățile părților implicate;

·                     Strategie de monitorizare și evaluare pentru a măsura impactul actualizărilor programelor de studii asupra competențelor absolvenților și a performanței lor pe piața muncii.

Până la 5 zile de lucru

52 zile de la semnarea contractului

Raport final și recomandări:

·                     Un raport care sintetizează activitățile desfășurate, rezultatele obținute și eventualele provocări întâmpinate în procesul de actualizare a programelor de studii;

·                     Recomandări pentru activități și inițiative viitoare în vederea consolidării și extinderii rezultatelor obținute, precum și pentru asigurarea sustenabilității și impactului pe termen lung al proiectului.

Până la 5 zile de lucru

59 zile de la semnarea contractului

Număr TOTAL de zile estimate

Până la 45 zile de lucru

 

5. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

 

Experiență generală (30 p.):

 • Studii superioare în domeniul Tehnologiilor Informației și Comunicațiilor;
 • Abilități excelente de comunicare și colaborare, cu capacitatea de a lucra eficient cu diferite părți interesate.

Corespunderea cu sarcinile proiectului (50 p.):

 • Experiență internațională în domeniul analizei datelor și/sau proiectelor care implică dezvoltare software cu/pentru analiză date, minim 3 ani;
 • Experiență în elaborarea documentelor curriculare (ex.: Programe de studii, Planuri de învățământ, Standarde de calificare în domeniul TIC; programe de educație continuă; Curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor etc.);
 • Experiența pedagogică în instituții superioare de învîțământ de minim 5 ani.

Limbă și experiență (20 p.):

 • Posedarea limbii române (scris și oral);
 • Cunoștințe de limba engleză;
 • Experiență de lucru cu instrumentele TIC utilizate în domeniu științei datelor.

 

6. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

 

Consultantul va raporta către Daniela Pojar, Manager de proiect, Prorector pentru probleme financiare și relații internaționale (daniela.pojar@adm.utm.md) sau persoana desemnată de aceasta.

Aranjamente instituționale:

Angajatorul va pune la dispoziția consultantului accesul la planurile de învățământ, regulamentele UTM și alte documente necesare pentru realizarea sarcinii.

7. Declarație de confidențialitate

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite Universității Tehnice a Moldovei. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a Universității Tehnice a Moldovei.

8. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).