Tender no. 83439629 Information campaign for the Ministry of Justice to promote the results of the anticorruption reformTender no. 83439629 Information campaign for the Ministry of Justice to promote the results of the anticorruption reform

The German Development Cooperation through GIZ is looking for a company or a consortium of companies to organize an information campaign for the Ministry of Justice to promote the results of the anticorruption reform within its project “Strengthening the Rule of Law and Anti-Corruption Mechanisms in the Republic of Moldova (ACT Project)”.

 

The tender is open to private companies, consortia, resident in the Republic of Moldova, established and operating in accordance with the legislation of the Republic of Moldova.

For a consortium a cooperation agreement should be included in the technical offer.

 

For the Terms of Reference (ToR) and eventual questions, please address a message to the  e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, indicating the tender number in the message title, not later than June 05, 2023, 15:00 Chisinau local time.

Within the proposal, the bidder will present:

Financial Offer Including:

 • total gross experts’ fees,
 • all auxiliary costs according to the activities requested in the Terms of Reference
 • total estimated budget, expressed in MDL, 0% VAT.
 • company bank data, including bank name and IBAN for MDL (all in a separate sealed envelope);

Technical offer must compulsorily contain (in a separate sealed envelope, length of the offer will not exceed 10 pages, excluding CVs, certificates, and authorizations):

 • Company/organization profile.
 • Proof of the number of permanent employees as of 31.12.2022 with at least 3 employees.
 • At least 3 reference projects with a minimum commission value of 5000EUR in the last 3 years.
 • Concept for delivering the service according to the ToR.
 • Personnel concept according to the ToR, including CV’s of the proposed key experts.
 • Copy of the company registration certificate in the Republic of Moldova, any available license, permits, professional qualification certificate available.
 • No-debt certificate issued by the Moldovan Tax Inspection or copy of the latest financial report.

Proposals may be presented in Romanian or English language.

All personal data are for the internal use of GIZ, confidentiality is guaranteed.

 

Bids evaluation will be performed based on the ratio 70% for the technical offer and 30% for the financial offer.

 

Please note that applications received after the deadline, as well as incomplete applications will not be considered. Financial offers containing other currency than MDL (Moldovan Lei) will not be considered. GIZ retains the discretion to re-advertise or cancel this tender.

 

Applications shall be delivered in sealed envelopes, showing the tender number 83439629 and subject on it, to the address of GIZ Office Chisinau (Stefan cel Mare si Sfant Boulevard 73/1, Chișinău, MD-2001) not later than June 07, 2023, time 15:00.

 

Eventual questions shall be e-mailed to tenders-giz-moldova@giz.de, by showing tender number in the message title.

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Licitația nr. 83439629

Campanie de informare a Ministerului Justiției pentru promovarea rezultatelor reformei anticorupție

 

Cooperarea Germană prin GIZ este în căutarea unei companii sau a unui consorțiu de companii care să organizeze o campanie de informare pentru Ministerul Justiției de promovare a rezultatelor reformei anticorupție. Campania se va desfășura în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova (Proiectul ACT)”.

 

Licitația este deschisă companiilor private, consorțiilor, rezidente în Republica Moldova, înființate și care funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Pentru un consorțiu, un acord de cooperare trebuie inclus în oferta tehnică.

 

Pentru a obține Termenii de referință și eventuale întrebări, vă rugăm să adresați un mesaj la adresa de e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de , indicând numărul licitației în titlul mesajului, nu mai târziu de 05 iunie 2023, 15 :00 ora locala Chisinau.

 

În cadrul ofertei sale, ofertantul va prezenta:

Oferta financiară care va include:

 • onorariile totale brute ale experților;
 • toate costurile auxiliare conform activităților solicitate în Termenii de referință;
 • buget total estimat, exprimat in lei, 0% TVA;
 • datele bancare ale companiei, inclusiv numele băncii și IBAN pentru MDL (toate într-un plic sigilat separat).

Oferta tehnică trebuie să conțină în mod obligatoriu (într-un plic sigilat separat, lungimea ofertei nu va depăși 10 pagini, excluzând CV-urile, certificatele și autorizațiile):

 • Profilul companiei/organizației;
 • Dovada numărului de salariați permanenți la 31.12.2022 a cel puțin 3 salariați;
 • Cel puțin 3 proiecte de referință cu o valoare minimă de 5000EUR în ultimii 3 ani;
 • Conceptul pentru furnizarea serviciului conform Termenilor de Referință;
 • Conceptul de personal conform Termenilor de Referință, inclusiv CV-urile experților cheie propuși;
 • Copie după documentul de înregistrare a companiei în Republica Moldova, orice licență disponibilă, permise, certificat de calificare profesională disponibil;
 • Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul public emis de către Inspectoratul Fiscal al Republicii Moldova sau copie a celui mai recent raport financiar.

Ofertele pot fi prezentate în limba română sau engleză.

Toate datele cu caracter personal din propunerile ofertanților sunt pentru uz intern al GIZ, confidențialitatea fiind garantată.

 

Evaluarea ofertelor se va face pe baza raportului de 70% pentru oferta tehnică, și 30% pentru oferta financiară.

 

Vă rugăm să rețineți că ofertele primite după termenul limită, precum și ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare. Ofertele financiare care conțin altă valută decât MDL (lei moldovenești) nu vor fi luate în considerare.

 

GIZ își rezervă dreptul de a republica sau de a anula această licitație.

 

Ofertele vor fi livrate în plicuri sigilate, cu indicarea numărului licitației pe acesta, la adresa Biroului GIZ Chișinău (Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, Chișinău, MD-2001) nu mai târziu de 07 iunie, 2023, ora 15:00.

 

Întrebările cu referire la licitație pot fi trimise prin e-mail la tenders-giz-moldova@giz.de, prin menționarea numărului licitației în titlul mesajului.