Achiziții a serviciilor de suport tehnic oferit antreprenorilor sociali din nordul Republicii MoldovaDenumirea autorității contractante: AO ”Centrul de Politici Socio-Economice ”Consens”

Adresa juridică: or. Sîngerei, str. A. Crihan 1/12, MD-6201

Număr de telefon: 068944422

Adresă de e-mail: consens.singerei@yahoo.com

Context

Achiziționarea serviciilor de instruire și consultanță în domeniul antreprenorial are loc în cadrul proiectului „Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia, prin intermediul consorțiului dintre Fundația Est Europeană, Centrul Contact și Keystone Moldova.

A.O. Centrul de Politici Socio-Economice găzduiește HUB-ul Regional Nord al Afacerilor Sociale (HAS NORD) care are misiunea de a crea un mediu favorabil și sustenabil pentru promovarea culturii antreprenoriale sociale cu impact benefic asupra dezvoltării comunităților rurale din regiunea Nord a Republicii Moldova. Scopul HUB-lui Regional Nord este de a oferi suport tehnic întreprinderilor sociale prin instruire, mentorat, consultanță în planificarea și administrarea afacerilor sociale prin corelarea acestora la strategiile de dezvoltare comunitară.

Statutul candidatului la concurs: formatori din domeniul antreprenorial, specialiști calificați, practicieni cu experiență din regiunea de nord a RM, disponibili să prelungească contractul de prestări servicii după finisarea proiectului.

Descrierea serviciilor contractate: Oferirea suportului tehnic în formă de instruire, consultanță, mentorat, evaluare, etc. beneficiarilor HUB-lui Regional Nord al Afacerilor Sociale în inițierea și dezvoltarea afacerilor sociale pe 4 dimensiuni: legislativ-normativă, financiară, managerială, digital-informațională.

Condițiile speciale ale achiziției:

  • Contractul este împărțit pe 4 loturi de conținut: legislativ-normativ, financiar, managerial, digital-informațional.
  • Fiecare operator economic are dreptul să depună maxim 4 oferte financiare separate pentru cele 4 loturi de concurs, în funcție de competențele sale profesionale.
  • La analiza ofertelor propuse se va lua în considerație faptul că un operator economic poate fi declarat câștigător pentru maxim 1 lot.

Conținutul lot-lor de achiziție:

Legislativ-normativ

1.       Cadrul normativ-legislativ de reglementare a antreprenoriatului social și social de inserție în Republica Moldova;

2.       Etapele de constituire a Întreprinderii Sociale;

3.       Atribuirea statutului de Întreprindere Socială;

4.       Sinergii normative privind suportul antreprenoriatului social;

5.       Măsuri de sprijin a întreprinderilor sociale prin politica de subvenții;

6.       Politici europene de susținere a antreprenorilor sociali;

7.       Tipologia contractelor necesare pentru managementul proceselor de afacere.

Financiar

1. Aspecte financiare și fiscale;

2. Aspecte generale privind sistemul de evidență contabilă;

3. Tipul rapoartelor și dărilor de seamă, aspecte privind ținerea evidenței contabile;

4. Analiza principalilor indicatori economico-financiari ai întreprinderii;

5. Familiarizarea cu tipurile de taxe și impozite și calcularea acestora;

6. Dezvoltarea capacităților în gestionarea activelor întreprinderii și fluxului de numerar;

7. Dezvoltarea capacităților în domeniul planificării financiare;

8. Relații bancare. Creditarea afacerilor. Managementul riscului financiar.

9. Familiarizarea cu sursele de finanțare a afacerilor din RM;

10. Elaborarea strategiei investiționale a companiei și luarea deciziilor corecte.

Managerial

1.       Planificarea afacerii;

2.       Marketing și vânzări;

3.       On-line marketing;

4.       Profilul clientului;

5.       Strategii de dezvoltare;

6.       Managementul riscurilor;

7.       Optimizarea proceselor de afacere pe timp de criză.

Digital-informațional

1.       Automatizarea proceselor de afacere;

2.       Produse software de automatizare a proceselor de afacere;

3.       E-commerce;

4.       Vizibilitate eficientă pe rețelele de socializare;

5.       Comunicarea digitală;

6.       Produse de vizibilitate digitală.

Termenele de prestare a serviciilor contractate: noiembrie 2022 – decembrie 2023, în conformitate cu planul de activități al HUB-lui Regional Nord al Afacerilor Sociale.

Descrierea criteriilor de eligibilitate a prestatorului de servicii contractat:

  • Studii, pregătire profesională și calificare specializată a candidatului;
  • Experiență de aplicare în practică a domeniului de calificare;
  • Competențe de instruire centrată pe produse livrabile.
  • Capacitate de executare a serviciului solicitat în format mixt: în sediul HAS (or. Sîngerei), pe online și în teren (raioanele din nordul RM);
  • Abilități de comunicare și interacțiune eficientă cu reprezentanții sectorului antreprenorial.

Limbile de comunicare solicitate pentru prestarea serviciilor achiziționate: româna și  rusa.

Documente depuse la concursul de achiziții:

  • CV prestatorului de servicii, în care să fie descrisă experiența acestuia;
  • Fișa tehnică de evaluare a candidatului la concurs completată și semnată. Modelul de Fișa tehnică este prezentat mai jos. Pentru completare vă rugăm să îl înserați într-un document Word.

Data de lansare a concursului repetat: 16 noiembrie 2022.

Termenul limită de depunere a dosarului de concurs: 21 noiembrie 2022, ora 14:00.

Adresa de depunere a dosarului de concurs: consens.singerei@yahoo.com

Alte informații relevante: Doar candidații preselectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 

FIȘA TEHNICĂ DE EVALUARE A CANDIDATULUI

1

Oferta de preț, lei/oră

 

                                             

2

Avantaj competitiv 1

 

 

3

Avantaj competitiv 2

 

 

4

Avantaj competitiv 3

 

 

5

Viză de reședință

 

 

 

GRILA DE EVALUARE A CANDIDATULUI

Nr.

 

Da

Nu

1

Prestatorul are calificare specializată profesională

 

 

2

Prestatorul are experiență practică în domeniul de competență

 

 

3

Prestatorul are capacitatea de executare a serviciului în sediul HAS

 

 

4

Prestatorul este capabil să presteze servicii în limbile română și rusă

 

 

5

Prestatorul are experiență de instruire centrată pe produse livrabile.

 

 

Data

Numele, prenumele

Semnătura (fizică sau electronică)


telegram