Anunţ pentru selectarea unei companii de auditAsociaţia Obştească „Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din Republica Moldova” vă invită să participaţi la concursul pentru selectarea companiei de audit care va efectua auditul financiar extern al asociaţiei pentru Contractul de Grant nr. MDA/SGP/OP7/Y1/CORE/CCA/2021/41 „Comunitate de mediu consolidată – o societate mai responsabilă”, finanțat prin Programul de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD. 

Auditul rapoartelor financiare urmează să fie desfăşurat începând cu 03 octombrie 2022 cu prezentarea Raportul de audit Asociaţiei până la 21 octombrie 2022. 

Ofertele urmează a fi depuse până la 22 septembrie, ora 16.00, în plicuri sigilate, la adresa: str. S. Lazo nr. 13, MD-2004 Chişinău sau prin poşta electronica a asociaţiei, info@ecopresa.md. Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 26 septembrie 2022. Câștigătorul va fi notificat prin e-mail. 

Ofertele care nu respectă condiţiile din anunţ şi termenii de referinţă nu vor fi luate în considerație. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepţionare a ofertelor. 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la: 

Email: info@ecopresa.md sau eurolidergrup@gmail.com 

Tel. +373 79993229, +373 69518087 

Page Break 

TERMENII DE REFERINŢĂ 

Obiectul auditului 

Asociaţia Obştească „Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din Republica Moldova” anunţă concursul pentru selectarea companiei de audit care va efectua auditul independent al Proiectului „Comunitate de mediu consolidată – o societate mai responsabilă”, contract de Grant MDA/SGP/OP7/Y1/CORE/CCA/2021/41 din 11 februarie 2021, durata februarie 2021 – septembrie 2022, finanțat finanțat prin Programul de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD cu bugetul de 49 960,00 USD. 

Raport individual pentru auditul detaliat 

Scopul raportului de audit separat pe proiect reprezintă auditul rapoartelor financiare prezentate donatorului de către AO Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din Republica Moldova și exprimarea opiniei de audit în conformitate cu ISA800 „Raportul auditorului privind auditul cu scop special”, privind corespunderea rapoartelor financiare cu înregistrările contabile ale beneficiarului de grant și cerințele contractului de grant semnat între beneficiarul contractului de grant și donator. 

Pentru exprimarea unei opinii asupra rapoartelor financiare ale beneficiarului de grant, auditorul trebuie să verifice şi să evalueze concluziile formulate în baza dovezilor de audit obţinute pe parcursul exercitării auditului cu obiectiv special. 

Raportul auditorului va fi efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit şi trebuie să conţină opinia clar exprimată sub formă scrisă. 

La efectuarea auditului pe proiect o atenţie deosebită va fi acordată următoarelor aspecte 

 • analiza cheltuielilor mijloacelor de grant şi a documentelor corespunzătoare, prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raţionale după caracterul lor general, dacă sunt permise de condiţiile de acordare a mijloacelor financiare, dacă sunt confirmate cu documentele necesare, cât şi cu scopul de a determina dacă cheltuielile reflectate în raportul financiar corespund cu documentele contabile ale beneficiarului grantului. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant;
 • evaluarea sistemului de evidență contabilă a organizaţiei, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, veniturile şi cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operaţiunile de primire şi cheltuire a mijloacelor grantului;
 • verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului. Analiza dată trebuie să includă evaluarea eficacităţii şi eficienţei activităţii efectuate de organizaţie, verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea compatibilităţii procesului de achiziţionare a bunurilor şi serviciilor cu cerinţele contractului de grant şi a instrucţiunilor de implementare şi raportare, respectarea bugetului aprobat. Pe parcursul analizei totodată se verifică şi respectarea legislaţiei în vigoare în procesul administrării grantului.
 • Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce priveşte procedura de alocare, gestionare şi raportare a granturilor Asociaţiei. 
 • Asociaţia Obştească „Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din Republica Moldova” va asigura sprijinul şi spaţiul necesar pentru auditor pentru a facilita procesul de audit, precum şi accesul acestuia la orice informaţie necesară. 

Sarcini tehnice 

 • Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (să fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat și licențiat, nu doar numele companiei) va fi prezentat conform termenului indicat la compartimentul „Termenii auditului”;
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 • Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat;
 • Alte aspecte;
 • Pentru auditul efectuat, raportul va fi prezentat în 2 exemplare în limba română și versiunea electronică a acestuia (în format pdf);

Conținutul ofertei

Oferta de participare la concurs va include:

 1. Denumirea ofertantului, numărul telefonului de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizaţiei;
 2. Descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu;
 3. Licenţa pentru activitatea de audit (copia);
 4. Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, TVA cota zero şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenilor indicați mai sus;

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

 1. Calificările generale (experiența companiei, calificarea şi componenta personalului pentru sarcina alocată, termenii) – 50 puncte;
 2. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar – 50 puncte;
 3. Punctajul maxim total – 100 puncte.

Solicitantul care va acumula cel mai mare punctaj în funcție de criteriile de evaluare, va fi invitat pentru negocierea contractului.

Depunere:

Ofertele urmează a fi depuse până la 22 septembrie 2022, ora 16.00 la adresa str. S. Lazo nr. 13, MD-2004 Chişinău sau prin poşta electronica a asociaţiei, info@ecopresa.md


telegram