Anunt cerere oferta Soft monitorizare si gestionare servicii socio-medicale

Cerere de ofertă (CDO)

Data lansării cererii de ofertă: 11.01.2022

Termenul de primire a întrebărilor: 19.01.2022

Data și ora limită de depunere a CDO: 23.01.2022, ora 23:59

I. Fundația de Binefacere Caritas Moldova (în continuare Caritas Moldova; www.caritas.md), organizație necomercială, fără membri, de caracter umanitar şi de binefacere, de utilitate publică, care desfăşoară o activitate neprofitabilă, cu sediul în mun. Chisinau, str. Gheorghe Asachi 30/1, MD-2028, cod fiscal (INDO): 1015620003945, solicită cotații de la furnizori care au experiență în dezvoltarea si implementarea unei platforme software care sa permită si să faciliteze monitorizarea digitală și gestionarea serviciilor integrate de îngrijire la domiciliu furnizate, planificarea operațională și raportarea (zilnică, lunara, anuala) a acestor servicii oferite de Caritas Moldova.

 

 
 

II. Consultantul/compania contractată va asigura elaborarea și mentenanța acestei aplicații pentru automatizarea serviciilor prestate și consumabilelor eliberate în cadrul proiectelor conform ”bazei de date elaborate cu datele personale ale pacienților” (aceasta bază de date va fi pusă la depoziție, sub rezerva confidențialității si protecției datelor cu caracter personal, companiei câștigătoare), cu următorul conținut:

  1. monitorizarea și gestionarea servicii medicale prestate;
  2. monitorizarea și gestionarea servicii sociale prestate;

3. eliberarea consumabilelor.

III. SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME.

  • ü Softul va fi elaborat în așa mod încât va permite utilizarea concomitentă a min. 20 de utilizatori iar capacitatea de stocare a datelor va fi de min 5Gb.
  • ü Accesul la soft/baza de date se va efectua doar prin intermediul tabletelor/telefoanelor. Softul va asigura gestionarea in timp real a pachetului de servicii și  de consumabile care pot fi eliberate, in funcție de nevoia beneficiarului si recomandarea medicului.
  • ü Furnizorul de servicii (asistenții, coordonatorii) poate avea acces doar la profilul și istoria clientului/clienților pe care îl/îi deservesc și nu a altor clienți.

 

IV. ALTE CERINȚE FAȚĂ DE OFERTANT

1. Ofertantul va garanta dreptul irevocabil și licența de a utiliza sistemul ofertat. Produsul realizat va fi proprietatea Fundației de Binefacere Caritas Moldova.

2. Ofertantul va asigura ca produsul să aibă capacitatea de a fi adaptat la noi cerințe.

3. Produsele nu vor cere necesitatea de achitare periodica pentru utilizarea lor.

4. Produsul trebuie să permită actualizarea ulterioară (în caz de necesitate).

5. Ofertantul va ține cont de toate cerințele contractantului, coordonând procesul în totalitate de comun acord.

V. DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR

Perioada de elaborare și instalarea softului este 25 ianuarie – 25 februarie  2022.

VI. MODALITATEA DE PLATĂ. Plata produselor se va efectua în două tranșe:

- 50% din suma contractului după semnarea contractului;

- 50% din  suma contractului după semnarea procesului verbal de acceptare a softului (furnizarea/instalarea/si prezentarea modului de utilizare a acestuia).

VII. SUPORT TEHNIC ŞI MENTENANŢA:

Suportul tehnic și mentenanța sunt asigurate pentru o perioadă de 6 luni de la elaborarea softului:

- suport și instruirea personalului;

- remedierea defecțiunilor soft-ului prin acțiuni de aplicare de corecții (daca este necesar prin intermediul sarcinii tehnice);

- clarificarea modului de utilizare al produsului/componentelor instalate pe echipamentele Beneficiarului,

- acces la suport tehnic telefonic/e-mail în limba română și limba rusă, în zilele lucrătoare, interval orar 9-18, pauza de masa 13:00-14:00.

VIII. CONDIŢII ŞI TERMENE DE INSTALARE/ RECEPŢIE

Instalarea și configurarea softului se va face la sediul organizației Fundația de Binefacere Caritas Moldova, str. Gheorghe Asachi 30/1, MD-2028 Chișinău.

În cadrul contractului, instalarea și configurarea softului trebuie să înceapă cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la aprobarea acestuia şi se va finaliza cu un proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă.

Cotațiile se depun la adresa de e-mail: secretariat@caritas.md. Depunerile în format electronic se vor face până la data și ora limită stabilită menționată mai sus. Cotațiile primite după data limită nu vor fi luate în considerare. Informațiile incomplete depuse ca răspuns la prezenta cerere de ofertă poate atrage după sine excluderea din concurs. Nu se acceptă exemplare tipărite.

IX. Emiterea prezentei CDO nu constituie un angajament de atribuire și nu obligă CARITAS MOLDOVA din punct de vedere juridic să atribuie un contract. De asemenea, prezenta CDO nu obligă CARITAS MOLDOVA să achite contravaloarea cheltuielilor de pregătire și depunere a cotațiilor.

CARITAS MOLDOVA intenționează să evalueze ofertele și să atribuie un contract Ofertantului care furnizează cea mai ieftină ofertă acceptabilă din punct de vedere tehnic. Prin urmare, oferta inițială a Ofertantului ar trebui să conțină cele mai bune condiții ale Ofertantului din punct de vedere tehnic și al prețului. Cu toate acestea, CARITAS MOLDOVA își rezervă dreptul de a purta discuții ulterior, dacă este necesar. CARITAS MOLDOVA poate respinge oricare sau toate sau poate accepta orice altă ofertă în locul celei mai avantajoase. De asemenea, CARITAS MOLDOVA poate renunța la nereguli minore în ofertele primite.

 

X. Validitatea ofertelor: Oferta va rămâne valabilă pentru o perioadă minimă de 45 de zile.

 

XI. Depunerea ofertelor: Ofertele vor fi depuse la adresa de mail specificată mai sus, nu mai târziu de data și ora limită menționată.

 

XII. Criterii de eligibilitate: Ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate pentru a participa în cadrul achiziției.

a.         Să aibă capacitatea juridică de a încheia un contract în Moldova.

b.         Să nu se afle în insolvență, în stare de administrare judiciară, faliment să nu facă obiectul unei proceduri de lichidare sau judiciare pentru oricare dintre aceste circumstanțe.

c.         Să nu fie suspendat sau exclus din achizițiile publice de către Guvernul Statelor Unite, Organizația Națiunilor Unite, Banca Mondială sau DFID.

d.         Ofertanții trebuie să prezinte următoarele documente ca dovadă a eligibilității:

e.         Certificat valabil de înregistrare sau un echivalent;

XIII. CARITAS MOLDOVA își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau cotații și, la discreția sa, să anuleze prezenta CDO. CARITAS MOLDOVA poate respinge orice ofertă determinată a fi nereceptivă. O ofertă receptivă respectă toți termenii și condițiile din CDO. Cotația trebuie să fie completă, semnată de un semnatar autorizat și livrată nu mai târziu de ora și data de depunere indicate pe prima pagină a acestei cereri. CARITAS MOLDOVA își poate rezerva dreptul de a renunța la orice discrepanțe minore dintr-o ofertă.

XIV. Procedura de contractare a Fundației de Binefacere Caritas Moldova reflectă angajamentul nostru în protecția copilului și a adulților vulnerabili  precum și a angajaților contra oricărei forme de abuz și exploatare. Compania/Persoana fizică acceptată pentru a presta, în baza unui contract, anumite servicii în folosul Caritas Moldova, va respecta acest angajament, prin semnarea unui document care va cuprinde politica de Safeguarding (pentru copii și adulți) și Codul de Etică și Conduită.