Cum profesorii pot promova principiile educaţiei civice în şcoală?

Cum profesorii pot promova principiile educaţiei civice în şcoală? Aceasta a fost întrebarea şi deasemenea tema lecţiei promovată la data de 8 octombrie 2009 în cadrul cursului de Educaţie Civică prin Predarea Limbii Engleze pentru participanţii celei dea doua ediţii a proiectului Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză.

Discutînd iniţial care sunt temele generale abordate în cadrul unui curs de educaţie civică, participanţii au făcut cunoştinţă cu iniţiative de cetăţenie activă şi exemple de colaborare fructuoasă între asociaţiile obşteşti şi instituţiile de învăţământ de la noi din ţară luînd drept exemplu activităţile şi proiectele Centrului de Zi Speranţa din Chişinău, şi rezulatele frumoase obţinute în domeniul incluziunii şcolare a copiilor cu dezabilităţi. Aceasta a oferit oportunitate organizatorilor de a familiariza participanţii cu noţiunile de educaţie formală şi nonformală şi de a evidenţia caracteristicile lor, cu noţiunile de educaţie incluzivă, clasă incluzivă, şcoală incluzivă, sistem incluziv şi societate incluzivă şi de a discuta competenţele de bază de care un profesor trebuie să dea dovadă pentru a promova principiile educaţiei incluzive în şcoală.

Dna Cristine Oh, voluntară în Corpul Păcii, programul Dezvoltare Comunitară şi Organizaţională, care a fost deasemenea prezentă la aceasta sesiune, a vorbit despre interpretarea conceptelor de inluziune şcolară şi societate incluzivă în SUA, care nu se referă doar la accepatrea, integrarea şi promovarea drepturilor copiilor cu dezabilităţi.

Ulterior, participanţii au fost încurajaţi să se implice în discuţii la tema violenţa în şcoală cu referinţă la cazuri de la noi din ţară şi SUA. Discutînd iniţial diverse forme de violenţă şi măsura în care sursele mass madia abordează şi analizează cazurile de violenţă în şcoală, participanţii au fost familiarizaţi cum profesorii ar putea promova politici de prevenire a violenţei în şcoala în care activează.

Vizionând o secvenţă de film depre comportamentul elevilor şi profesorilor în şcoală, film accesat de pe portalul You Tube, participanţii au încrcat să-şi expună părerea despre relaţia profesor-elev şi felul în care acasta poate influenţa comportamentul, atitudinea şi reuşita elevilor respectivi. Ce este un profesor sever şi în ce măsură comportamentul său poate motiva, încuraja ori frusta elevii? Ce învaţă elevii din lecţia unui profesor sever? E posibil de a modifica comportamentul unui profesor sever pentru a-l ajuta să promoveze principiile educaţiei civice, dînd dovadă de respect şi toleranţă în procesul de predare. Cum poate fi un profesor care pune la baza activităţii sale principiul Eu sunt stăpîn în clasa mea. Cum pot elevii fi implicaţi în procesul de luare a deciziilor în şcoală? Cum pot profesorii să promoveze spiritul de iniţiativă şi respectul între copii?

Aceste întrebări fiind discutate, studenţii voluntari au fost încurajaţi să promoveze principiile educaţiei civice atunci cînd pleacă la instituţiile partenere pentru a promova activităţi extracurriculare în limba engleză. Ei au fost îndemnaţi să înveţe elevii să lucreze în grup şi să-şi respecte colegii, să aplice principiile gîndirii critice în procesul de învăţare, să încurajez spiritul de iniţiativă a copiilor, să fie un model de profesor cu comportamnt pozitiv pentru beneficiarii proiectului- deverse grupuri de copii în situaţie de risc.

De menţionat că pe data de 10 octombrie a fost organizată o activitate extracurriculară pentru elevii cl.5-a şi a 6-a de la Licul Teoretic Bălăureşti, rn Nisporeni, la data de 9 octombrie a fost organizată o activitat la Centrul Sotis şi Centrul Drumul spre Casa din mun. Bălţi, şi respectiv la 8 octombrie a fost organizată o activitate extracurriculară în limba engleză pentru copiii clasei a 5-a de la şcoala de Tip Internat pentru Copii Orfani şi Copii Rămaşi fără Îngrijirea Părinţilor din mun. Bălţi. Numărul total al beneficiarilor acestor activităţi a fost de 60 de copii.

În timpul activităţii promovate la şcoala de tip internat, copii s-au bucurat deasemenea de vizita unui profesor de limba engleza din SUA, Dl. Rafel Naseer, care în prezent activează la catedra Filologie Engleză, Faculatatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Bălţi, graţie unui grant din partea Ambasadei SUA. Dl. Rafel Naseer a menţionat că încurajează iniţiativa studenţilor, voluntari în cadrul acestui proiect, de a se implica în activităţi de voluntariat ca formă de dezvoltare profesională şi cetăţenie activă.

Aceste activităţi fac parte din proiectul Şcoala Viitorilor Profesori de Limba Engleză, implimentat de asociaţia Centrul pentru Educaţie Continuă cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA, Secţia Relaţii cu Publicul.

 

http://initiativedemocratice.wordpress.com