Programul de Granturi pentru organizațiile de tinerethttps://mec.gov.md/ro/content/programul-de-granturi-pentru-organizatiile-de-tineret

https://www.facebook.com/profile.php?id=100082138546945 

Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret lansează Programul de Granturi pentru organizațiile de tineret, ediția 2023, având următoarea tematică: Importanța și rolul sectorului de tineret în contextul marcării Anului European al Competențelor

Programul este dedicat susținerii şi dezvoltării sectorului de tineret din Republica Moldova, prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic şi financiar pentru realizarea inițiativelor, programelor şi proiectelor de tineret, consolidând în acest mod cooperarea cu societatea civilă.

Procedura de depunere și evaluare a dosarelor, precum și condițiile de încheiere și derulare a contractului de finanțare sunt prevăzute de Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor de proiecte pentru organizațiile de tineret, aprobat prin ordinul MEC nr. 419/2023.

I. Cine poate aplica:

❖ La concurs pot participa organizațiile necomerciale de tineret din Republica Moldova care desfășoară proiecte şi programe cu impact pentru tineri.

❖ Organizațiile care participă la concurs trebuie să deţină personalitate juridică, ale căror scopuri statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalității tinerilor şi integrarea lor în viaţa publică.

❖ La concurs pot depune proiecte organizaţiile de tineret care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justificao contribuţie proprie de cel puţin 20 la sută din valoarea totală a proiectului.

II. Prioritățile generale pentru anul 2023:

În cadrul Programului Granturi vor fi susţinute proiectele care vor contribui la implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030” și a Programului de implementare a acesteia pentru anii 2023-2026.

Pachet de priorități I

Dezvoltarea capacităților umane și instituționale în cadrul sectorului de tineret prin realizarea lucrului de tineret calitativ, a proiectelor și programelor de tineret bazate pe necesitățile tinerilor, având la bază următoarele priorități:

❖ Instruirea și profesionalizarea lucrătorilor de tineret și a persoanelor resursă care lucrează cu tinerii;

❖ Dezvoltarea instrumentelor de colectare a datelor privind structurile neformale de tineret, inclusiv grupuri de iniţiativă, senatele studenţeşti, consiliile elevilor, mass-media pentru tineri etc.;

❖ Dezvoltarea metodologiilor și instrucțiunilor de lucru cu tinerii pentru lucrătorii de tineret, conform Setului European de Competențe pentru Lucrătorii de Tineret;

❖ Dezvoltarea Rețelei de Centre de tineret prin programe orientate spre consolidarea instituțională, planificare, monitorizare și evaluare a calității programelor realizate.

❖ Elaborarea cercetărilor și studiilor în domeniul lucrului de tineret, activismului civic, voluntariatului, drepturilor și participării tinerilor, accesului la programe de tineret etc.

Bugetul alocat finanțării priorității I – 3 000,00 mii lei.

Pachet de priorități II

Sporirea și stimularea culturii de participare civică și decizională în rândul tinerilor prin programe de instruire, capacitare și împuternicire a tinerilor, inclusiv susținerea proiectelor cu caracter instersectorial, având la bază următoarele priorități:

❖ Promovarea cadrului național de valori în rândul tinerilor prin activități de educație non-formală, campanii și activități de promovare a participării tinerilor etc.;

❖ Creșterea gradului de implicare a tinerilor în activități de voluntariat prin îmbunătățirea cadrului normativ și de politici din domeniu, realizarea activităților de voluntariat și capacitarea organizațiilor și persoanelor resursă din domeniu;

❖ Creșterea competențelor digitale în rândul tinerilor și susținerea activității de educație în domeniul mass-media;

❖Stimularea participării tinerilor în procesul decizional și consolidarea structurilor de co-management la nivel local, prin activități orientate spre tineri și autoritățile publice locale;

❖ Creșterea gradului de participare a tinerilor în comunitățile rurale prin capacitarea, instruirea și împuternicirea tinerilor organizatori comunitari și grupuri de inițiativă locale;

Sporirea nivelului de conștientizare a valorilor europene în rândul tinerilor prin intermediul campaniilor, inițiativelor și proiectelor de tineret care contribuie la integrarea europeană a țării;

❖ Dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor, precum şi a serviciilor de orientare, consiliere şi calificare profesională în scopul sporirii accesului tinerilor la piața muncii.

Bugetul alocat finanțării priorității II - 3 000,00 mii lei.

Pachet de priorități III

Susținerea proiectelor de inovație socială și dezvoltare comunitară în rândul tinerilor, având la bază următoarele priorități:

❖ Dezvoltarea activităților de tineret și consolidarea structurilor de tineret din cadrul instituțiilor de învățământ formal (universitate, colegii, școli etc.);

❖ Dezvoltarea capacităților instituționale a organizațiilor și structurilor asociative de tineret, valorificarea potențialului tinerilor și organizațiilor de tineret de a dezvolta și implementa inițiative de inovație socială;

❖ Consolidarea capacității autorităților publice locale privind implementarea politicii în domeniul de tineret, inclusiv pe componenta de bugetare participativă.

Bugetul alocat finanțării priorității III- 4 000,00 mii lei.

Organizațiile aplicante vor înainta propuneri de programe și proiecte în concurs, pentru una sau mai multe priorități, conform clasificării prevăzute în pachetul de priorități. Acestea vor concura cu organizațiile care au aplicat în cadrul aceluiași pachet de priorități. Finanțarea per pachet de priorități se va acorda în limita resurselor financiare disponibile.

În cadrul proiectelor pot fi prevăzute următoarele tipuri de activități: campanii, cursuri, concursuri, târguri, simpozioane, festivaluri, forumuri, seminare, traininguri, instruiri, mese rotunde, expoziții, dezbateri, consultări, congrese, conferințe, schimburi de experiență bilaterale şi multilaterale, participări la evenimente internaționale, întâlniri oficiale, cursuri de instruire, realizarea unor emisiuni radio şi televizate, precum și alte acțiuni similare, consacrate sectorului de tineret.

III. Condiții specifice:

❖ În scopul asigurării dezvoltării continue a sectorului asociativ de tineret, se alocă mijloace financiare în sumă de maximum 1,5 milioane lei pentru susținerea proiectelor de tineret, înaintate de organizațiile care nu au mai beneficiat de finanțare prin intermediul prezentului concurs;

❖ Se va acorda prioritate proiectelor care vor include în proporție de 15%, din numărul total de beneficiari finali, tineri proveniți din medii dezavantajate, tineri reprezentanți ai minorităților etnice sau tineri NEET;

❖Se va acorda prioritate proiectelor care vor fi derulate în autoritățile administrativ-teritoriale în care serviciile și politicile de tineret sunt subdezvoltate;

❖Proiecte locale se consideră acele proiecte care sunt derulate în una sau mai multe localități dintr-o unitate administrativ-teritorială de nivel II. Proiecte regionale se consideră acele proiecte care au acoperire teritorială între 2 și 7 unități administrativ-teritoriale de nivelul II. Proiecte naționale se consideră acele proiecte care au acoperire teritorială mai mare de 8 UAT, reprezintă cel puțin 3 regiuni de dezvoltare;

❖ Este interzisă perceperea taxelor de participare la activitățile realizate în cadrul proiectelor finanțate prin intermediul Programului de Granturi al Agenției;

❖ Organizațiile care au beneficiat de suport financiar în cadrul Programului de Granturi pentru implementarea aceluiași proiect, pentru mai mult de 3 ediții consecutive, vor prezenta în formularul de aplicare impactul proiectului din perspectiva necesității asigurării continuității.

IV. Valoarea grantului oferit:

La concurs pot fi depuse proiecte cu un buget maxim:

Pentru proiectele locale: 200 000 lei.

Pentru proiectele regionale: 400 000 lei.

Pentru proiectele naționale: 600 000 lei

Comisia de evaluare a dosarelor poate interveni cu recomandări sau condiții obligatorii pe partea de concept, precum și de diminuare sau majorare de buget al proiectului declarat câștigător.

Proiectele înaintate spre finanțare vor avea o durată maximă de implementare de 4 luni şi trebuie să înceapă nu mai devreme de 1 august și să se finalizeze nu mai târziu de 30 noiembrie 2023.

V. Procesul de aplicare

Dosarul de participare la concurs trebuie să includă:

Formularul de solicitare a finanțării, conform Anexa nr. 1 din Regulamentul-cadru;
Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform Anexa nr. 2 din Regulamentul-cadru;
CV-ul organizației de tineret;
CV-ul coordonatorului de proiect;
Declarația de imparțialitate, conform Anexa nr. 3 din Regulamentul-cadru;
Dovada existenței contribuției proprii din partea beneficiarului de cel puțin 20 la sută din valoarea totală a proiectului;
Statutul şi certificatul de înregistrare fiscal şi actele adiționale, după caz;
Certificatul fiscal din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat;
Raportul financiar și fiscal pentru ultimii 2 ani;
Dovada existenței surselor de finanțare oferite de terți:

scrisori de intenție din partea terților;

contracte de sponsorizare;

dovada colaborării sau parteneriatului cu alte autorități publice, organizații guvernamentale şi neguvernamentale;

alte forme de sprijin financiar/non-financiar ferm din partea unor terți.

Notă: Alte condiții și prevederi pot fi accesate în Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor de proiecte pentru organizațiile de tineret.

Dosarul complet va fi depus în format electronic (PDF și Word/Excel) la adresa de e-mail: agentie@tineret.gov.md, până la data de 17 iulie 2023, ora 17.00.

Organizațiile declarate învingătoare vor prezenta setul de documente depus, în original, la sediul Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret, MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 169.

Pentru informații și detalii suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon (022) 605-755.

Articol adaugat de: Ion Donea