Consulting services for the position of PIU Communication Specialist, under the World Bank Micro, Small and Medium-Sized Enterprise Competitiveness ProjectRo

Traducere Automata

Servicii de consultanță pentru poziția de specialist în comunicare al UIP, în cadrul Proiectului Băncii Mondiale privind competitivitatea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii

Consulting services for the position of PIU Communication Specialist, under the World Bank Micro, Small and Medium-Sized Enterprise Competitiveness  Project

REPUBLICA MOLDOVA
COMPETITIVITATEA MICROÎNTREPRINDERILOR ȘI A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII
PROIECT
Sector: Industria generală și sectorul comerțului
IDA Credit Nr. 71740
Credit IBRD Nr. 94230
ID-ul proiectului nr. P177895
Nr. de referință. MD-CEP-332943-CS-INDV


Republica Moldova a primit finanțare de la Banca Mondială pentru costul Proiectului de Competitivitate a Microîntreprinderilor și Întreprinderilor Mici și Mijlocii (MSME) și intenționează să aplice o parte din veniturile obținute pentru servicii de consultanță.


Serviciile de consultanță ("Serviciile") includ sprijinul acordat Unității de Implementare a Proiectului (UIP) pentru a crește gradul de conștientizare a publicului, pentru a asigura o comunicare sistematică și eficientă către public a activităților proiectului, a progresului și a rezultatelor obținute. În etapa inițială, obiectivul consultantului este de a furniza contribuții la noul design al paginii web oficiale a Proiectului www.uipac.gov.md.


Termenii de referință (RPT) pentru cesiune pot fi obținuți la adresa de mai jos.

Unitatea de implementare a proiectului MSME Competitiveness Project invită acum consultanți individuali eligibili ("Consultanți") să își indice interesul pentru furnizarea Serviciilor. Consultanții interesați ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a efectua Serviciile.


Criteriile de pe lista scurtă sunt:
• Diplomă universitară în jurnalism, relații publice, marketing sau alte domenii relevante, inclusiv web design,
• Studiile postuniversitare într-unul dintre domeniile de mai sus vor fi un avantaj;
• Experienta in designul site-ului web si dezvoltarea continutului paginilor web, precum si experienta in proiectarea materialelor promotionale si a comunicatelor de presa.
• Cel puțin 7 ani de experiență profesională în organizarea și livrarea de evenimente promoționale și planificarea campaniilor de comunicare (implicând TV, radio, mass-media scrisă, mass-media web etc.);
• Experienta anterioara care ofera suport de comunicare unui program guvernamental de afaceri
• Cunoașterea sectoarelor economice ale Moldovei, a nevoilor acestora, inclusiv cunoașterea piețelor de export și a sectorului IMM-urilor ar fi un avantaj.
• Abilități de comunicare dovedite și capacitatea de a construi relații cu clienții.

Atenția consultanților interesați este atrasă de secțiunea III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din "Regulamentele privind achizițiile publice pentru debitorii IPF" din noiembrie 2020 ("Regulamentele privind achizițiile publice"), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.


Un Consultant va fi selectat în conformitate cu metoda "Selecție competitivă deschisă a consultanților individuali" prevăzută în Regulamentul privind achizițiile publice și care va fi stabilită în mod specific în Cererea de depunere a propunerii tehnice și financiare.
Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de program.


Cererile ar trebui să includă scrisoare de exprimare a interesului, CV și scrisori de recomandare aferente , dacă există, împreună cu o copie a CV-ului în format WORD.
Expresiile de interes trebuie să fie livrate într-o formă scrisă la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă sau prin e-mail) până la data de 13 februarie 2023, COBD, indicând titlul cesiunii în linia de subiect.


Unitatea de implementare a proiectului MSME Competitiveness Project
Attn. Dl Aureliu Casian, Director Executiv
180, Stefan cel Mare Ave., birou 815, MD-2004, Chisinau, Republica Moldova
Tel: + 373 22 296-723; + 373 22 296-724;
e-mail: piu@me.gov.md
web: https://uipac.md/

Disclaimer pentru Traducere

Acest articol a fost tradus pentru comoditatea dumneavoastră. utilizând software de traducere, cum ar fi Microsoft Translator. S-au făcut eforturi rezonabile pentru a oferi o traducere exactă, cu toate acestea, nicio traducere automată nu este perfectă și nici nu are scopul de a înlocui traducătorii umani. Traducerile sunt oferite ca un serviciu utilizatorilor site-ului CIVIC.MD și sunt furnizate „ca atare”. Nu se oferă nicio garanție, fie expresă sau implicită, cu privire la acuratețea, fiabilitatea sau corectitudinea oricăror traduceri făcute din limba originală, marcată ca atare, în orice altă limbă. Este posibil ca anumite conținuturi (cum ar fi imagini, videoclipuri etc.) să nu fie traduse din cauza limitărilor software-ului de traducere.

En

Articol Original

Consulting services for the position of PIU Communication Specialist, under the World Bank Micro, Small and Medium-Sized Enterprise Competitiveness Project

Consulting services for the position of PIU Communication Specialist, under the World Bank Micro, Small and Medium-Sized Enterprise Competitiveness  Project

REPUBLIC OF MOLDOVA
MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES COMPETITIVENESS
PROJECT
Sector: General industry and trade sector
IDA Credit No. 71740
IBRD Loan No. 94230
Project ID No. P177895
Reference No. MD-CEP-332943-CS-INDV


The Republic of Moldova has received financing from the World Bank toward the cost of the Micro, Small and Medium-Sized Enterprise Competitiveness Project (MSME) and intends to apply part of the proceeds for consulting services.


The consulting services (“the Services”) include the support to the Project Implementation Unit (PIU) to increase public awareness, to ensure systematic and efficient communication to the public of the Project’s activities, progress and results achieved. At the initial stage, the objective of the consultant shall be in providing inputs to the new design of the Project’s official web page www.uipac.gov.md.


The Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the address given below.

The Project Implementation Unit of the MSME Competitiveness Project now invites eligible individual consultants (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.


The shortlisting criteria are:
• University degree in journalism, public relations, marketing or other relevant areas, including web design,
• Postgraduate studies in one of the domains above will be an asset;
• Experience in website design and webpage content development, as well as experience in designing the promotional materials and press releases.
• At least 7 years of professional experience in organizing and delivering promotional events and planning communication campaigns (involving TV, radio, written media, web media, etc.);
• Prior experience providing communications support to a government to business program
• Knowledge of the economic sectors of Moldova, their needs, including knowledge about export markets and SME sector would be an asset.
• Proven communications skills and ability to build client relationships.

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” November 2020 (“Procurement Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.


A Consultant will be selected in accordance with the „Open Competitive Selection of Individual Consultants” method set out in the Procurement Regulations and to be specifically set out in the Request for submission of the technical and financial proposal.
Further information can be obtained at the address below during office hours.


The applications should include letter of Expression of Interest, CV, and related recommendation letters, if any, together with a copy of CV in WORD format.
Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by e-mail) by February 13, 2023, COBD, indicating the assignment title in subject line.


Project Implementation Unit of the MSME Competitiveness Project
Attn. Mr. Aureliu Casian, Executive Director
180, Stefan cel Mare Ave., office 815, MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova
Tel: + 373 22 296-723; + 373 22 296-724;
e-mail: piu@me.gov.md
web: https://uipac.md/

Ua

Traducere Automata

Консультаційні послуги на посаду спеціаліста з комунікацій ПІУ в рамках Проекту конкурентоспроможності мікро-, малих та середніх підприємств Світового банку

Consulting services for the position of PIU Communication Specialist, under the World Bank Micro, Small and Medium-Sized Enterprise Competitiveness  Project

РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МІКРО-, МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ
ПРОЕКТ
Сектор: Загальна промисловість і торговий сектор
Кредит МАР No 71740
Кредит МБРР No 94230
Номер ідентифікатора проекту Р177895
Довідка No MD-CEP-332943-CS-INDV


Республіка Молдова отримала фінансування від Світового банку на вартість проекту конкурентоспроможності мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) і має намір застосувати частину виручених коштів на консультаційні послуги.


Консультаційні послуги (далі – «Послуги») включають підтримку Відділу реалізації Проекту (ГПІУ) з метою підвищення обізнаності громадськості, забезпечення системного та ефективного донесення до громадськості діяльності Проекту, прогресу та досягнутих результатів. На початковому етапі метою консультанта має бути надання вхідних даних до нового дизайну офіційної веб-сторінки Проекту www.uipac.gov.md.


Технічне завдання (TOR) для призначення можна отримати за адресою, вказаною нижче.

Відділ реалізації проекту з підвищення конкурентоспроможності ММСП тепер запрошує відповідних індивідуальних консультантів («Консультантів»), щоб вказати на свою зацікавленість у наданні Послуг. Зацікавлені консультанти повинні надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для надання Послуг.


Критеріями шорт-листа є:
• Вища освіта в галузі журналістики, зв'язків з громадськістю, маркетингу або інших відповідних областях, включаючи веб-дизайн, 
• Аспірантура в одній з наведених вище сфер буде перевагою;
• Досвід розробки дизайну веб-сайтів та вмісту веб-сторінок, а також досвід розробки рекламних матеріалів та прес-релізів.
• Не менше 7 років професійного досвіду в організації та проведенні рекламних заходів та плануванні комунікаційних кампаній (із залученням ТБ, радіо, письмових ЗМІ, веб-ЗМІ тощо);
• Попередній досвід надання комунікаційної підтримки програмі від уряду до бізнесу
• Знання економічних секторів Молдови, їх потреб, включаючи знання про експортні ринки та сектор МСП, було б перевагою.
• Перевірені комунікативні навички та вміння будувати відносини з клієнтами.

Увагу зацікавлених консультантів привертає розділ III, пункти, 3.14, 3.16 та 3.17 «Правил закупівель для позичальників IPF» Світового банку листопад 2020 року («Положення про закупівлі»), що визначає політику Світового банку щодо конфлікту інтересів.


Консультант буде обраний відповідно до методики «Відкритий конкурсний відбір індивідуальних консультантів», визначеної в Регламенті про закупівлю, та конкретно викладеної у Запиті на подання технічної та фінансової пропозиції.
Додаткову інформацію можна отримати за вказаною нижче адресою в робочий час.


Заявки повинні містити лист з висловленням зацікавленості, резюме та відповідні рекомендаційні листи, якщо такі є, разом із копією резюме у форматі WORD.
Висловлення зацікавленості має бути доставлено в письмовій формі на вказану нижче адресу (особисто, або поштою, або електронною поштою) до 13 лютого 2023 року COBD із зазначенням назви присвоєння в темі листа.


Відділ реалізації проекту з підвищення конкурентоспроможності ММСП
Ауреліу Касіан, виконавчий директор
пр-т Стефана чел Маре, 180, офіс 815, MD-2004, Кишинів, Республіка Молдова
Тел: + 373 22 296-723; + 373 22 296-724;
e-mail: piu@me.gov.md
Інтернет: https://uipac.md/

Відмова від перекладу

Цю статтю було перекладено для вашої зручності за допомогою програмного забезпечення для перекладу на основі сторонніх служб, таких як Microsoft Translator. Було докладено розумних зусиль, щоб забезпечити точний переклад, однак жоден автоматичний переклад не є ідеальним і не призначений для заміни перекладачів-людей. Переклади надаються як послуга користувачам веб-сайту CIVIC.MD і надаються «як є». Жодних гарантій будь-якого роду, явних або непрямих, не надається щодо точності, надійності чи правильності будь-яких перекладів, зроблених з мови оригіналу, позначених як такі, на будь-яку іншу мову. Деякий вміст (наприклад, зображення, відео тощо) може не перекладатися через обмеження програмного забезпечення перекладу.

Bg

Traducere Automata

Консултантски услуги за позицията на комуникационен специалист на ЗИП, по проект за конкурентоспособност на микро, малки и средни предприятия на Световната банка

Consulting services for the position of PIU Communication Specialist, under the World Bank Micro, Small and Medium-Sized Enterprise Competitiveness  Project

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
ПРОЕКТ
Сектор: Обща промишленост и търговски сектор
ИДА Кредит No 71740
МБВР Заем No 94230
ИД на проект No. P177895
Справка No. MD-CEP-332943-CS-INDV


Република Молдова е получила финансиране от Световната банка за разходите по проекта за конкурентоспособност на микро-, малките и средните предприятия (ММСП) и възнамерява да приложи част от постъпленията за консултантски услуги.


Консултантските услуги ("Услугите") включват подкрепа за Звеното за изпълнение на проекти (PIU) за повишаване на обществената осведоменост, за осигуряване на системна и ефективна комуникация с обществеността за дейностите, напредъка и постигнатите резултати по проекта. В началния етап целта на консултанта е да предостави информация за новия дизайн на официалната уеб страница на проекта www.uipac.gov.md.


Техническото задание (TOR) за възлагането може да бъде получено на посочения по-долу адрес .

Отделът за изпълнение на проекта на Проекта за конкурентоспособност на ММСП сега кани отговарящи на условията индивидуални консултанти ("Консултанти") да посочат своя интерес към предоставяне на Услугите. Заинтересованите консултанти трябва да предоставят информация, доказваща, че притежават необходимата квалификация и съответния опит за извършване на Услугите.


Критериите за подбор са:
• Университетска степен по журналистика, връзки с обществеността, маркетинг или други съответни области, включително уеб дизайн, 
• Следдипломното обучение в една от областите по-горе ще бъде актив;
• Опит в дизайна на уеб сайтове и разработването на съдържание на уеб страници, както и опит в проектирането на промоционални материали и прессъобщения.
• Най-малко 7 години професионален опит в организирането и провеждането на промоционални събития и планиране на комуникационни кампании (включващи телевизия, радио, писмени медии, уеб медии и др.);
• Предишен опит в предоставянето на комуникационна подкрепа на правителствена към бизнес програма
• Познаването на икономическите сектори на Молдова, техните нужди, включително знания за експортните пазари и сектора на МСП, биха били предимство.
• Доказани комуникационни умения и способност за изграждане на взаимоотношения с клиентите.

Вниманието на заинтересованите консултанти се насочва към раздел III, параграфи 3.14, 3.16 и 3.17 от "Регламентите за възлагане на обществени поръчки за кредитополучателите на ИБФ" на Световната банка от ноември 2020 г. ("Регламенти за възлагане на обществени поръчки"), определящи политиката на Световната банка относно конфликта на интереси.


Консултантът ще бъде избран в съответствие с метода "Открит конкурентен подбор на индивидуални консултанти", посочен в Правилника за обществените поръчки и конкретно посочен в Искането за подаване на техническото и финансовото предложение.
Допълнителна информация можете да получите на адреса по-долу в работно време.


Заявленията трябва да включват писмо за изразяване на интерес, автобиография и свързаните с тях препоръчителни писма, ако има такива, заедно с копие на автобиография във формат WORD.
Заявленията за интерес трябва да бъдат доставени в писмена форма на адреса по-долу (лично, по пощата или по електронна поща) до 13 февруари 2023 г., COBD, като се посочи заглавието на възлагането в реда на темата.


Звено за изпълнение на проекта MSME Competitiveness
Attn. Г-н Аурелиу Касиан, Изпълнителен директор
пр. Стефан чел Маре 180, офис 815, MD-2004, Кишинев, Република Молдова
Tel: + 373 22 296-723; + 373 22 296-724;
Е- поща: piu@me.gov.md
Уеб сайт: https://uipac.md/

Отказ от отговорност за превода

Тази статия е преведена за ваше удобство с помощта на софтуер за превод, поддържан от услуги на трети страни, като Microsoft Translator. Бяха положени разумни усилия за осигуряване на точен превод, но нито един автоматичен превод не е перфектен, нито е предназначен да замени човешки преводачи. Преводите се предоставят като услуга за потребителите на уебсайта CIVIC.MD и се предоставят „както е“. Не се дава гаранция от какъвто и да било вид, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, надеждността или коректността на преводи, направени от оригиналния език, обозначен като такъв, на който и да е друг език. Част от съдържанието (като изображения, видеоклипове и др.) може да не бъде преведено поради ограниченията на софтуера за превод.

Ru

Traducere Automata

Консультационные услуги на должность специалиста по коммуникациям ОРП в рамках Проекта Всемирного банка по конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий

Consulting services for the position of PIU Communication Specialist, under the World Bank Micro, Small and Medium-Sized Enterprise Competitiveness  Project

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МИКРО-, МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОЕКТ
Сектор: Общая промышленность и торговый сектор
Кредит МАР No 71740
Кредит МБРР No 94230
Номер идентификатора проекта П177895
Номер ссылки MD-CEP-332943-CS-INDV


Республика Молдова получила финансирование от Всемирного банка на покрытие расходов на Проект конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и намерена направить часть вырученных средств на консультационные услуги.


Консультационные услуги («Услуги») включают поддержку Группы по осуществлению Проекта (ОРП) в целях повышения осведомленности общественности, обеспечения систематического и эффективного информирования общественности о деятельности Проекта, прогрессе и достигнутых результатах. На начальном этапе цель консультанта заключается в предоставлении материалов для нового дизайна официальной веб-страницы проекта www.uipac.gov.md.


Круг ведения (ТЗ) для задания можно получить по адресу, указанному ниже.

Группа по реализации проектов Проекта по конкурентоспособности ММСП в настоящее время приглашает соответствующих индивидуальных консультантов («Консультанты») заявить о своей заинтересованности в предоставлении Услуг. Заинтересованные консультанты должны предоставить информацию, демонстрирующую, что они обладают необходимой квалификацией и соответствующим опытом для выполнения Услуг.


Критерии отбора:
• Высшее образование в области журналистики, связей с общественностью, маркетинга или других соответствующих областей, включая веб-дизайн,
• Аспирантура в одной из вышеперечисленных областей будет активом;
• Опыт в дизайне веб-сайтов и разработке контента веб-страниц, а также опыт в разработке рекламных материалов и пресс-релизов.
• Не менее 7 лет профессионального опыта в организации и проведении рекламных мероприятий и планировании коммуникационных кампаний (с участием телевидения, радио, письменных СМИ, веб-СМИ и т.д.);
• Предыдущий опыт предоставления коммуникационной поддержки программе «от правительства к бизнесу»
• Знание секторов экономики Молдовы, их потребностей, включая знания об экспортных рынках и секторе МСП, было бы преимуществом.
• Проверенные коммуникативные навыки и умение строить отношения с клиентами.

Внимание заинтересованных консультантов обращается на пункты раздела III, 3.14, 3.16 и 3.17 «Положения о закупках для заемщиков МГЛ» Всемирного банка за ноябрь 2020 года («Положения о закупках»), в которых излагается политика Всемирного банка в отношении конфликта интересов.


Консультант будет отбираться в соответствии с методом «Открытого конкурсного отбора индивидуальных консультантов», изложенным в Положениях о закупках и конкретно изложенным в просьбе о представлении технического и финансового предложения.
Дополнительную информацию можно получить по указанному ниже адресу в рабочее время.


Заявки должны включать письмо с выражением заинтересованности, резюме и соответствующие рекомендательные письма, если таковые имеются, вместе с копией резюме в формате WORD.
Выражения заинтересованности должны быть доставлены в письменной форме по указанному ниже адресу (лично, или по почте, или по электронной почте) до 13 февраля 2023 года, COBD, с указанием названия уступки в строке темы.


Отдел реализации проекта Проекта конкурентоспособности ММСП
Г-н Аурелиу Касьян, Исполнительный директор
проспект Штефан чел Маре, 180, офис 815, MD-2004, Кишинев, Республика Молдова
Телефон: + 373 22 296-723; + 373 22 296-724;
e-mail: piu@me.gov.md
веб-сайт: https://uipac.md/

Отказ от ответственности за перевод

Эта статья была переведена для вашего удобства с помощью программного обеспечения для перевода, предоставляемого сторонними службами, такими как Microsoft Translator. Были предприняты разумные усилия для обеспечения точного перевода, однако автоматический перевод не идеален и не предназначен для замены переводчиков-людей. Переводы предоставляются в качестве услуги пользователям веб-сайта CIVIC.MD и предоставляются «как есть». Не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, надежности или правильности любых переводов, сделанных с исходного языка, отмеченного как таковой, на любой другой язык. Некоторый контент (например, изображения, видео и т. д.) не может быть переведен из-за ограничений программного обеспечения для перевода.

telegram