Cerere de exprimare a Interesului. Instruire în domeniul utilizării tehnologiilor informaționale în activitatea didactică.Cerere de exprimare a Interesului. Instruire în domeniul utilizării tehnologiilor informaționale în activitatea didactică.

                                                                                                                                              

 

                                                      CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

Denumirea subproiectului Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO)

Nr. Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-C-06  din 24.10.2022

Nr. ReferinţăMD- V. LUPU- 355076-CS-INDV

Titlul sarcinii: Instruire în domeniul utilizării tehnologiilor informaționale în activitatea didactică.

         Proiectul „Învățământul Superior din Moldova” (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025. În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială  IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei  a primit subfinanțare de la  Ministerul Educației și Cercetării pentru implementarea  subproiectului Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO) și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

        Prin intermediul acestui subproiect IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei își propune realizarea mai multor intervenții în vederea modernizării spațiilor educaționale, dezvoltării mecanismelor de îmbunătățire a calității procesului de predare-învățare-evaluare, formării abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor de la domeniul Științe ale educației (pedagogie) pentru a forma specialiști competenți și competitivi, sporind șansele de angajare în câmpul muncii. În instituția de învățământ profesional tehnic se va amenaja un Centru metodic de formare profesională și ghidare în carieră, un Laborator Multimedia care vor fi dotate cu echipament informațional, se vor desfășura servicii de consultanță și instruire la domeniile: ,,Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice”, ,,Suport și resurse educaționale”, ,,Curriculum și produse curriculare”, ,,Parteneriate educaționale și sociale”, în vederea asigurării calității procesului educațional în formarea profesională a specialiștilor calificați.

      Serviciile de instruire includ dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice pentru utilizărea eficientă a Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale  în procesul educational.

  Sesiunea  de instruire se va organiza cu un grup de 30 cadre didactice din IP Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei. Durata instruirii va fi  60 de ore (30 ore (pe Google Meet, online) și 30 ore de lucru individual), pe parcursul a 10 zile (5 zile pe săptămână), câte 3 ore pe zi,  în a doua jumătate a zilei de muncă.

      Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: http://colegiu.md/doc/Transparenta/Achizitii%20publice/TOR%20TIC.pdf

       

   IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei invită consultanții eligibili  (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de instruire a cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor digitale în domeniul utilizării tehnologiilor informaționale și comunicaționale în activitatea educațională.

     Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea serviciilor de instruire  a cadrelor didactice.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 • studii superioare în domeniul Științe ale Educației sau domenii conexe;
 • deținător de grad didactic superior/întâi/doi sau titlu științific/titlul științific -didactic;
 • experiență de predare în învățământul primar/instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ profesional tehnic sau superior la disciplinele de specialitate, domeniul de formare Pedagogie și Științe ale educației, de cel puțin 5 ani.
 • experiență de cel puțin 3 ani în prestarea serviciilor de instruire a cadrelor didactice;
 • abilități avansate în crearea de resurse digitale educaționale, utilizarea tehnologiilor și instrumentelor Google ;
 • posedarea limbii române (scris și oral);
 • abilități excelente de comunicare și colaborare, capacitatea de a lucra eficient cu diferite persoane interesate.

        Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamntul privind achizițiile), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

          Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de selecție – “Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali”, prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

          Consultanții interesați pot obține informații suplimentare de la Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei, str. Vasile Mahu,162, tel: 023524654; 069934348, e-mail: colpedagogorhei@gmail.com, în timpul orelor de lucru  0800-1700.

Propunerile trebuie să fie expediate  la adresa de mai jos (personal sau prin e-mail) până la data de 30 aprilie 2024, ora 14 00

Propunerile parvenite după termenul indicat mai sus nu vor fi acceptate.     

Adresa menționată mai sus:

MD-3505, or. Orhei, str. Vasile Mahu,162, Republica Moldova,

tel: 023524654; 069934348

e-mail: colpedagogorhei@gmail.com

 

Semnătura Managerului de proiect     ___________      Valentina Sandul 

 

 

 

 

IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei

Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO)

 

Nr. ReferinţăMD- V. LUPU- 355076-CS-INDV

TERMENI DE REFERINȚĂ

 

Consultant individual pentru  instruirea cadrelor didactice în domeniul utilizării tehnologiilor informaționale și comunicaționale în activitatea didactică.

 

 1. Informații generale despre proiect

Proiectul „Învățământul Superior din Moldova” (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025. Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS Ministerul Educației și Cercetării a semnat cu IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei Acordul de subfinanțare a subproiectului Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO).

Prin intermediul acestui subproiect IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei își propune realizarea mai multor obiective în vederea modernizării spațiilor educaționale, dezvoltării mecanismelor de îmbunătățire a calității procesului de predare-învățare-evaluare, abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor de la domeniul educație (pedagogie) pentru a forma specialiști competenți și competitivi, sporind șansele de angajare în câmpul muncii. În instituția de învățământ profesional tehnic se va amenaja un Centru metodic de formare profesională și ghidare în carieră, un Laborator Multimedia, care vor fi dotate cu echipament informațional se vor desfășura servicii de consultanță și instruire la domeniile: ,,Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice”, ,,Suport și resurse educaționale”, ,,Curriculum și produse curriculare”, ,,Parteneriate educaționale și sociale”.

 

 

Proiectul PECCO este  orientat spre atingerea obiectivelor:

O1- Crearea noilor medii de învățare, axate pe coerența resurselor curriculare, informaționale, logistice și tehnologii didactice aplicate, orientate pe formarea graduală a competențelor profesionale și celor transversale, din perspectiva asigurării calității și sustenabilității educației.

O2- Dezvoltarea competențelor profesionale a cadrelor didactice, în vederea dezvoltării unor servicii educaționale de calitate prin integrarea de noi modalități de predare și învățare care valorifică tehnologiile digitale.

O3- Reactualizarea și valorificarea TIC în educație prin diversificarea mijloacelor și resurselor digitale de învățare în raport cu finalitățile programelor de studii și valențele tehnologiilor didactice.

O4 -Dezvoltarea Curricula pentru valorificarea potențialului individual, instituțional și comunitar în vederea corelării și sporirii relevanței studiilor și îmbunătățirii continue a Programelor de studii.

O5 - Crearea sinergiilor și valorificarea capacităților tuturor instituțiilor partenere privind asigurarea calității și relevanței formării profesionale a specialiștilor competenți și competitivi la domeniul pedagogic.

       În vederea realizării obiectivului 2, IP Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei a planificat o sesiune  de                              instruire, pentru un grup de 30 cadre didactice din instituție, privind dezvoltarea competențelor digitale pentru utilizarea eficientă a Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în procesul educational.

      Durata sesiunii va fi  60 de ore (30 ore (pe Google Meet, online) și 30 ore de lucru individual) pe parcursul a 10 zile (5 zile pe săptămână), câte 3 ore pe zi,  în a doua jumătate a zilei de muncă.

Pentru participare activă și responsabilă în cadrul activităților programului formabilii vor primi certificat, cuantificat cu 2 credite. Respectiv, vor crea câte două resurse digitale educaționale la disciplina predată.

 1. Obiectivul sarcinii

     Instruirea cadrelor didactice pentru dezvoltarea competențelor digitale în domeniul utilizării tehnologiilor informaționale și comunicaționale în activitatea educațională.

3.   Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini:

- Studierea nevoilor de formare ale cadrelor didactice și elaborarea, în baza celor identificate a conceptului programului de formare;

- Elaborarea Programului de formare care va descrie finalitățile (cunoștințele, abilitățile și atitudinile specifice care vor fi atinse în rezultatul instruirii), subiectele principale și metodologia instruirii și coordonarea acestuia cu directorul adjunct pentru instruire și educație;

- Elaborarea materialelor de instruire: resurse, impact și sugestii practice și coordonarea cu directorul adjunct pentru instruire și educație;

- Desfășurarea activităților de instruire a cadrelor didactice privind dezvoltarea competențelor digitale pentru utilizarea eficientă a Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în procesul educational.

- Oferirea consultanței individuale în crearea, de către fiecare formiabil a resurselor digitale 

educaționale la disciplina predată. (comunicarea sincron);

-  Elaborarea raportului final de activitate care va include date generale privind prestarea serviciilor, concluzii privind dezvoltarea competențelor participanților, sugestii pentru echipa de management cu privire la utilizarea eficientă a Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în procesul educational.

4. Livrabile și termeni de realizare:

 Realizarea sarcinii este planificată pentru lunile mai-iunie 2024.

Sarcini, activități, livrabile

Volumul estimat de muncă, ore

Termeni de realizare

Studierea nevoilor de formare ale cadrelor didactice și elaborarea, în baza celor identificate a conceptului programului de formare.

5

Până la 5 zile de la semnarea contractului.

Elaborarea Programului de formare care va descrie: finalitățile (cunoștințele, abilitățile și atitudinile specifice care vor fi atinse în rezultatul instruirii), subiectele principale și metodologia instruirii și coordonarea acestuia cu directorul adjunct pentru instruire și educație

Livrabilul nr.1 Programul de formare a cadrelor didactice.

5

Până la 10 zile de la semnarea contractului.

Elaborarea materialelor de instruire: resurse, impact și sugestii practice și coordonarea cu directorul adjunct pentru instruire practică;

Livrabilul nr.2 Materialele instruirii pentru utilizarea eficientă a TIC în procesul educațional.

10

Până la 15 zile de la semnarea contractului.

 Desfășurarea activităților de instruire a cadrelor didactice privind dezvoltarea competențelor digitale pentru utilizărea eficientă a Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în procesul educational.

30

Până la 30 zile de la semnarea contractului.

Oferirea consultanței individuale în crearea, de către fiecare formiabil a resurselor digitale  educaționale la disciplina predată (comunicarea sincron).

15

Până la 10 zile de la finalizarea  instruirii.

Elaborarea raportului final de activitate care va include date generale privind prestarea serviciilor, concluzii privind dezvoltarea competențelor participanților, sugestii pentru echipa de management cu privire la utilizărea eficientă a Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în procesul educational.

Livrabilul nr.3 Raportul final de activitate.

10

 

 

 

 

Până la 10 zile de la prestarea serviciilor de instruire.

Total:

    75 ore

 

 5. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

      Experiență generală: 20 puncte

 • studii superioare în domeniul  Științe ale Educației sau domenii conexe;
 • experiență de predare în învățământul primar/instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ profesional tehnic sau superior la disciplinele de specialitate, domeniul de formare Pedagogie și Științe ale educației, de cel puțin 5 ani.

Corespunderea cu sarcinile proiectului:60 puncte

 • grad didactic superior/întâi/doi sau titlu științifi/titlul științific -didactic;
 • experiență de cel puțin 3 ani în prestarea serviciilor de instruire a cadrelor didactice;
 • abilități avansate în crearea de resurse digitale educaționale, utilizarea tehnologiilor și  instrumentelor Google;

     Abilități de comunicare: 20 puncte

 • posedarea limbii române (scris și oral);
 • abilități de comunicare într-un mod accesibil și atractiv cu adulții și de lucru în echipă.

 6. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

 Consultantul contractat va raporta și coordona activitățile cu directorul adjunct pentru instruire practică și va raporta sistematic, în baza termenilor de realizare specificați nivelul de realizare a sarcinilor.

Consultantul va prezenta raportul de activitate pe suport de hârtie (în limba română), care va include activitățile realizate și va servi drept bază pentru plata serviciului prestat.

     Aranjamente instituționale:

Instituția va pune la dispoziția Consultantului o sală dotată cu calculator și cu sistem de proiecție, acces la internet și consumabilele necesare.

Declarație de confidențialitate

           Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei.

 1. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).

    Semnătura Managerului de proiect ________________  Valentina Sandul

Articol adaugat de: Orhei Chamber