Cerere de exprimare a interesului .Instruirea privind utilizarea Platformei Moodle în crearea materialelor didactice și evaluarea asistată calculator.Cerere de exprimare a interesului .Instruirea privind utilizarea Platformei Moodle în crearea materialelor didactice și evaluarea asistată calculator.

                                                                                                                                                    Selecția consultanților individuali

                                                                                                                               

 

                                                        CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

Denumirea subproiectului Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO)

Nr. Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-C-06  din 24.10.2022

Nr. Referinţă:  MD- V.LUPU- 355071-CS-INDV

Titlul sarcinii: Instruirea privind utilizarea Platformei Moodle în crearea materialelor didactice și evaluarea asistată calculator

         Proiectul „Învățământul Superior din Moldova” (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025. În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială  IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei  a primit subfinanțare de la  Ministerul Educației și Cercetării pentru implementarea  subproiectului Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO) și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

        Prin intermediul acestui subproiect IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei își propune realizarea mai multor intervenții în vederea modernizării spațiilor educaționale, dezvoltării mecanismelor de îmbunătățire a calității procesului de predare-învățare-evaluare, formării abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor de la domeniul Științe ale educației (pedagogie) pentru a forma specialiști competenți și competitivi, sporind șansele de angajarea în câmpul muncii. În instituția de învățământ profesional tehnic se va amenaja un Centru metodic de formare profesională și ghidare în carieră, un Laborator Multimedia care vor fi dotate cu echipament informațional, se vor desfășura servicii de consultanță și instruire la domeniile: ,,Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice”, ,,Suport și resurse educaționale”, ,,Curriculum și produse curriculare”, ,,Parteneriate educaționale și sociale”, în vederea asigurării calității procesului educațional în formarea profesională a specialiștilor calificați.

      Serviciile de instruire includ dezvoltara colmpetențelor digitale ale cadrelor didactice în utilizărea Platformei Moodle în activitatea educaională.

      Sesiunea  de instruire se va organiza cu două grupe de cadre didactice din IP Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei, a câte 17 persoane fiecare. Durata instruirii pentru o grupă va fi  60 de ore (20 ore auditoriale/contact direct și 40 ore de activitate practică individuală), pe parcursul a 10 zile (5 zile pe săptămână), câte 2 ore pe zi,  în a doua jumătate a zilei de muncă.  

Instruirea cadrelor didactice se va realiza în incinta IP Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei.  Instituția, la necesitate, poate asigura cazarea Consultantului în căminul de elevi a Colegiului.

      Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: http://colegiu.md/doc/Transparenta/Achizitii%20publice/I%20MOODLE%20TOR.pdf

                                                                                                                                                                     

 IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei invită consultanții eligibili  (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de instruire a cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor digitale ale cadrelor didactice privind utilizarea platformei Moodle în crearea resurselor digitale educaționale și evaluarea asitată de TIC.

             Cererea trebuie să includă scrisoarea de exprimare a interesului și Curriculum Vitae în format Europass, care să conțină obligatoriu informații despre corespunderea candidatului  cu cerințele.

 Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea serviciilor de instruire privind utilizarea platformei Moodle în activitatea educațională.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 • studii superioare în domeniul  Științe ale Educației sau domenii conexe;
 • deținător de grad didactic superior/întâi sau titlu științific/titlul științific -didactic;
 • experiență de predare în învățământul profesional tehnic sau superior la disciplinele de specialitate, domeniul de formare Științe ale educației, de cel puțin 5 ani;
 • experiență de cel puțin 3 ani în prestarea serviciilor de instruire a cadrelor didactice, crearea resurselor digitale educaționale și a instrumentelor de evaluare asistate de TIC cu ajutorul platformei digitale Moodle;
 • abilități avansate de utilizare a calculatorului, în special de comunicare digitală în Educație.
 • posedarea limbii române (scris și oral);
 • abilități excelente de comunicare și de lucru în echipă, într-un mod accesibil și atractiv cu adulții.

        Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

          Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de selecție – “Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali”, prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

          Consultanții interesați pot obține informații suplimentare de la Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei, str. Vasile Mahu,162, tel: 023524654; 069934348, e-mail: colpedagogorhei@gmail.com, în timpul orelor de lucru  0800-1700.

Propunerile trebuie să fie expediate  la adresa de mai jos (personal sau prin e-mail) până la data de 22 aprilie 2024, ora 15 00

Propunerile parvenite după termenul indicat mai sus nu vor fi acceptate.     

Adresa menționată mai sus:

MD-3505, or. Orhei, str. Vasile Mahu,162, Republica Moldova,

tel: 023524654; 069934348

e-mail: colpedagogorhei@gmail.com

                Manager de proiect     ___________      Valentina Sandul                                                                                                                                                    

                                                                           

 

                                      Selecția consultanților individuali

IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei

Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO)

 

Nr. ReferinţăMD- V. LUPU- 355071-CS-INDV

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Consultant individual pentru instruirea privind utilizarea Platformei Moodle în crearea materialelor didactice și evaluarea asistată calculator

 1. Informații generale despre proiect

Proiectul „Învățământul Superior din Moldova” (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025. Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS Ministerul Educației și Cercetării a semnat cu IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei Acordul de subfinanțare a subproiectului Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO).

Prin intermediul acestui subproiect IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei își propune realizarea mai multor obiective în vederea modernizării spațiilor educaționale, dezvoltării mecanismelor de îmbunătățire a calității procesului de predare-învățare-evaluare, abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor de la domeniul educație (pedagogie) pentru a forma specialiști competenți și competitivi, sporind șansele de angajarea în câmpul muncii. În instituția de învățământ profesional tehnic se va amenaja un Centru metodic de formare profesională și ghidare în carieră, un Laborator Multimedia, care vor fi dotate cu echipament informaționalse vor desfășura servicii de consultanță și instruire la domeniile: ,,Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice”, ,,Suport și resurse educaționale”, ,,Curriculum și produse curriculare”, ,,Parteneriate educaționale și sociale”.

Proiectul PECCO este  orientat spre atingerea obiectivelor:

O1- Crearea noilor medii de învățare, axate pe coerența resurselor curriculare, informaționale, logistice și tehnologii didactice aplicate, orientate pe formarea graduală a competențelor profesionale și celor transversale, din perspectiva asigurării calității și sustenabilității educației.

O2- Dezvoltarea competențelor profesionale a cadrelor didactice, în vederea dezvoltării unor servicii educaționale de calitate prin integrarea de noi modalități de predare și învățare care valorifică tehnologiile digitale.

O3- Reactualizarea și valorificarea TIC în educație prin diversificarea mijloacelor și resurselor digitale de învățare în raport cu finalitățile programelor de studii și valențele tehnologiilor didactice.

O4 -Dezvoltarea Curricula pentru valorificarea potențialului individual, instituțional și comunitar în vederea corelării și sporirii relevanței studiilor și îmbunătățirii continue a Programelor de studii.

O5 - Crearea sinergiilor și valorificarea capacităților tuturor instituțiilor partenere privind asigurarea calității și relevanței formării profesionale a specialiștilor competenți și competitivi la domeniul pedagic.

         În vederea realizării obiectivului 3, IP Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei a planificat realizarea unui program de instruire pentru 34 cadre didactice din instituție. Serviciile de instruire includ formarea cadrelor didactice privind utilizarea platformei Moodle în crearea  materialelor didactice și evaluarea asistată de calculator.

         Drept rezultat al programului de formare, fiecare participant va elabora cel puțin o evaluare finală digitală pentru o disciplină sau unitate de curs, folosind în mod eficient funcționalitățile și resursele oferite de platforma Moodle.

         Durata instruirii pentru o grupă de 17 persoane va fi  60 de ore (20 ore auditoriale/contact direct și 40 ore de activitate practică individuală), pe parcursul a 10 zile (5 zile pe săptămână), câte 2 ore pe zi,  în a doua jumătate a zilei de muncă.  În cadrul activităților practice se va oferi fiecărui formiabil consultanță individuală pentru elaborarea și promovare a unei  probe de  evaluare finală digitală pentru o disciplină sau unitate de curs și aprecierea rezultateloe școlare, folosind în mod eficient funcționalitățile și resursele oferite de platforma Moodle.

Instituția, la necesitate, poate asigura cazarea Consultantului în căminul de elevi a Colegiului.

 1. Obiectivul sarcinii

Obiectivul principal este Instruirea cadrelor didactice în dezvoltarea competențelor digitale privind utilizarea Platformei Moodle în crearea resurselor digitale educaționale și de evaluare asistată de TIC.

 

3.  Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini:

- Studierea nevoilor de formare ale cadrelor didactice și elaborarea, în baza celor identificate a conceptului programului de formare;

- Elaborarea Programului de formare care va descrie finalitățile (cunoștințele, abilitățile și atitudinile specifice care vor fi atinse în rezultatul instruirii), subiectele principale și metodologia instruirii și coordonarea acestuia cu directorul adjunct pentru instruire și educație;

 - Elaborarea materialelor de instruire: resurse, impact și sugestii practice și coordonarea cu directorul adjunct pentru instruire și educație;

- Desfășurarea activităților de instruire a cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor digitale ale cadrelor didactice privind utilizarea platformei Moodle în crearea resurselor digitale educaționale și evaluarea asitată de TIC.

- Oferirea consultanței individuale pentru participanți în procesul de elaborare și promovare a unei  probe de  evaluare finală digitală pentru o disciplină sau unitate de curs, folosind în mod eficient funcționalitățile și resursele oferite de platforma Moodle (comunicarea sincron);

-  Elaborarea raportului final de activitate care va include date generale privind prestarea serviciilor, concluzii privind dezvoltarea competențelor digitale ale participanților, sugestii pentru echipa de management în monitorizarea creării de către cadrele didactice a resurselor digitale educaționale și de evaluare asistate de TIC.

 

4. Livrabile și termeni de realizare:

 Realizarea sarcinii este planificată pentru luna mai 2024.

Sarcini, activități, livrabile

Volumul estimat de muncă, ore

Termeni de realizare

Studierea nevoilor de formare ale cadrelor didactice și elaborarea, în baza celor identificate a conceptului programului de formare.

5

Până la 5 zile de la semnarea contractului.

Elaborarea Programului de formare care va descrie: finalitățile (cunoștințele, abilitățile și atitudinile specifice care vor fi atinse în rezultatul instruirii), subiectele principale și metodologia instruirii și coordonarea acestuia cu directorul adjunct pentru instruire și educație.

Livrabilul nr.1 Programul de formare a cadrelor didactice.

10

Până la 10 zile de la semnarea contractului.

Elaborarea materialelor de instruire: resurse, impact și sugestii practice și coordonarea cu directorul adjunct pentru instruire și educație;

Livrabilul nr.2 Materialele cursului de instruire.

15

Până la 15 zile de la semnarea contractului.

 Desfășurarea activităților de instruire a cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor digitale ale cadrelor didactice privind utilizarea platformei Moodle în crearea resurselor digitale educaționale și evaluarea asitată de TIC (2 grupuri).

40

Până la 30 zile de la semnarea contractului.

Oferirea consultanței individuale pentru participanți în procesul de elaborare și promovare a unei  probe de  evaluare finală digitală pentru o disciplină sau unitate de curs, folosind în mod eficient funcționalitățile și resursele oferite de platforma Moodle (comunicarea sincron) (34 persoane).

40

Până la 20 zile de la finalizarea  instruirii.

Elaborarea raportului final de activitate care va include date generale privind prestarea serviciilor, concluzii privind dezvoltarea competențelor digitale ale participanților, sugestii pentru echipa de management în monitorizarea creării de către cadrele didactice a resurselor digitale educaționale și de evaluare asistate de TIC.

Livrabilul nr.3 Raportul final

10

 

 

 

 

Până la 10 zile de la prestarea serviciilor de instruire.

Total:

    120 ore

 

 

5. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

Experiență generală: 20 puncte

 • studii superioare în domeniul Științe ale Educației sau domenii conexe;
 • deținător de grad didactic superior/întâi sau titlu științific/titlul științific -didactic;
 • experiență de predare în învățământul profesional tehnic sau superior la disciplinele de specialitate, domeniul de formare Științe ale educației, de cel puțin 5 ani;

Corespunderea cu sarcinile proiectului:60 puncte

 • experiență de cel puțin 3 ani în prestarea serviciilor de instruire a cadrelor didactice, crearea resurselor digitale educaționale și a instrumentelor de evaluare asistate de TIC cu ajutorul platformei digitale Moodle;
 • abilități avansate de utilizare a calculatorului, în special de comunicare digitală în Educație.

Abilități lingvistice și de comunicare: 20 puncte

 • posedarea limbii române (scris și oral);
 • abilități excelente de comunicare și de lucru în echipă, într-un mod accesibil și atractiv cu adulții.

 

 

5. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

Consultantul contractat va coordona activitatea cu managerul de proiect și directorul adjunct pentru instruire și  educație, va elabora un raport narativ și un act de specificații a serviciilor prestate.

6. Aranjamente instituționale:

Instituția va pune la dispoziția Consultantului o sală dotată cu calculator pentru fiecare formiabil și cu sistem de proiecție, acces la internet și alte consumabile necesare.

 1. Declarație de confidențialitate

           Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei.

 1. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).

 

Semnătura Managerului de proiect

Valentina Sandul ___________________

                                                                           

Articol adaugat de: Orhei Chamber