Cerere de exprimare a interesului Elaborarea Curriculumului la unitatea de curs Dezvoltare personală, specialitatea Învățământ primarCerere de exprimare a interesului Elaborarea Curriculumului la unitatea de curs Dezvoltare personală, specialitatea Învățământ primar

    CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

Denumirea subproiectului Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO)

Nr. Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-C-06  din 24.10.2022

 

Nr. Referinţă:  MD- V. LUPU- 399354-CS-INDV

Titlul sarcinii: Elaborarea Curriculumului la unitatea de curs  Dezvoltare personală, specialitatea Învățământ primar

 

         Proiectul „Învățământul Superior din Moldova” (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

        În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială  IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei  a primit subfinanțare de la  Ministerul Educației și Cercetării pentru implementarea  subproiectului Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO) și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

        Prin intermediul acestui subproiect IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei își propune realizarea mai multor intervenții în vederea modernizării spațiilor educaționale, dezvoltării mecanismelor de îmbunătățire a calității procesului de predare-învățare-evaluare, formării abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor de la domeniul Științe ale educației (pedagogie) pentru a forma specialiști competenți și competitivi, sporind șansele de angajare în câmpul muncii. În instituția de învățământ profesional tehnic se va amenaja un Centru metodic de formare profesională și ghidare în carieră, un Laborator Multimedia care vor fi dotate cu echipament informațional, se vor desfășura servicii de consultanță și instruire la domeniile: ,,Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice”, ,,Suport și resurse educaționale”, ,,Curriculum și produse curriculare”, ,,Parteneriate educaționale și sociale”, în vederea asigurării calității procesului educațional în formarea profesională a specialiștilor calificați.

      Serviciile de consultanță includ elaborarea Curriculumului la unitatea de curs Dezvoltare personală, specialitatea Învățământ primar, calificarea: Învățător

      Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site: http://colegiu.md/doc/Transparenta/Achizitii%20publice/TOR%20CDP.pdf

      IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei invită consultanții eligibili  (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de elaborare a Curriculumului la unitatea de curs Dezvoltare personală, specialitatea Învățământ primar, calificarea: Învățător

 

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 • Studii superioare în domeniul Științe ale Educației sau domenii conexe;
 • Experiență de predare în învățământul profesional tehnic sau superior la disciplinele de specialitate, domeniul Pedagogie și Științe ale educației de cel puțin 5 ani (pregătirea cadrelor pentru învățământul primar);
 • Experiență de cel puțin 3 ani în elaborarea documentelor curriculare la domeniul Științe ale Educației ( ex. Planuri de învățământ, Curricula la disciplină/unitate de curs, Ghid metodologic de implementare a Curricula);
 • Deținător de grad didactic superior/întâi sau titlu științific/titlu științifico-didactic;
 • Posedarea limbii române (scris și oral);
 • Abilități avansate de utilizare a calculatorului, în special procesare text și utilizare browser;
 • Abilități avansate de comunicare și de lucru în echipă, capacitatea de a lucra eficient cu diferite părți interesate.

        Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

          Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de selecție – “Selecția consultanților individuali”, prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

          Cererile trebuie să includă scrisoarea de exprimare a interesului, Curriculum vitae în format Europass, semnat pe fiecare pagină (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu informații despre corespunderea candidatului cu cerințele) și cel puțin o scrisoare de recomandare de la conducătorul instituției de învățământ unde activează, alte recomandări aferente, dacă există.

          Consultanții interesați pot obține informații suplimentare de la Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei, str. Vasile Mahu,162, tel: 023524654; 069934348, e-mail: colpedagogorhei@gmail.com, în timpul orelor de lucru  0800-1700 

Propunerile vor fi expediate la adresa de mai jos or. Orhei, str. Vasile Mahu,162, e-mail: colpedagogorhei@gmail.com  până la data de 19 aprilie 2024, ora 14.00.

Propunerile parvenite după termenul indicat mai sus nu vor fi acceptate.

Adresa menționată mai sus:

MD-3505, or. Orhei, str. Vasile Mahu,162, Republica Moldova,

tel: 023524654; 069934348

e-mail: colpedagogorhei@gmail.com

 

Manager  de proiect                                      Valentina Sandul

 

IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei

Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO)

 

Nr. ReferinţăMD-V. LUPU- 399354-CS-INDV

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

 

Consultant individual pentru elaborarea Curriculumului la unitatea de curs  Dezvoltare personală, specialitatea Învățământ primar

 1. Informații generale despre proiect

Proiectul „Învățământul Superior din Moldova” (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025. Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS Ministerul Educației și Cercetării a semnat cu IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei Acordul de subfinanțare a subproiectului Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO).

Prin intermediul acestui subproiect IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei își propune realizarea mai multor obiective în vederea modernizării spațiilor educaționale, dezvoltării mecanismelor de îmbunătățire a calității procesului de predare-învățare-evaluare, abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor de la domeniul educație (pedagogie) pentru a forma specialiști competenți și competitivi, sporind șansele de angajare în câmpul muncii. În instituția de învățământ profesional tehnic se va amenaja un Centru metodic de formare profesională și ghidare în carieră, un Laborator Multimedia, care vor fi dotate cu echipament informațional se vor desfășura servicii de consultanță și instruire la domeniile: ,,Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice”, ,,Suport și resurse educaționale”, ,,Curriculum și produse curriculare”, ,,Parteneriate educaționale și sociale”

   Proiectul PECCO este  orientat spre atingerea obiectivelor:

O1- Crearea noilor medii de învățare, axate pe coerența resurselor curriculare, informaționale, logistice și tehnologii didactice aplicate, orientate pe formarea graduală a competențelor profesionale și celor transversale, din perspectiva asigurării calității și sustenabilității educației.

O2- Dezvoltarea competențelor profesionale a cadrelor didactice, în vederea dezvoltării unor servicii educaționale de calitate prin integrarea de noi modalități de predare și învățare care valorifică tehnologiile digitale.

O3- Reactualizarea și valorificarea TIC în educație prin diversificarea mijloacelor și resurselor digitale de învățare în raport cu finalitățile programelor de studii și valențele tehnologiilor didactice.

O4 -Dezvoltarea Curricula pentru valorificarea potențialului individual, instituțional și comunitar în vederea corelării și sporirii relevanței studiilor și îmbunătățirii continue a Programelor de studii.

O5 - Crearea sinergiilor și valorificarea capacităților tuturor instituțiilor partenere privind asigurarea calității și relevanței formării profesionale a specialiștilor competenți și competitivi la domeniul pedagogic.

 1. Obiectivul sarcinii

Elaborarea Curriculumului la unitatea de curs Dezvoltare personală, componenta opțională de specialitate, specialitatea Învățământ primar, calificarea Învățător.

Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini:

 • Examinarea Planului de învățământ la specialitatea 11310 Învățământ primar, calificarea: Învățător și elaborarea conceptului Curriculumului opțional;
 • Elaborarea structurii Curriculumului la unitatea de curs 07.A.047, Dezvoltare personală specialitatea Învățământ primar conform prevederilor Ghidului practic de elaborare a curriculumului pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.296 din 21 aprilie 2016 și coordonarea cu directorul adjunct pentru intruire și educație din instituția de învățământ profesional tehnic contractantă;
 • Elaborarea proiectului Curriculumului la unitatea de curs Dezvoltare personală, specialitatea Învățământ primar;
 • Prezentarea și discutarea proiectului de curricula unității de curs cu membrii catedrei de profil din instituția de învățământ profesional tehnic.
 • Definitivarea Curriculumului la unitatea de curs Dezvoltare personală, componenta opțională specialitatea Învățământ primar, calificarea Învățător: în baza sugestiilor oferite de profesorii catedrei de profil din instituția de învățământ profesional tehnic.

-   Pregătirea și prezentarea spre evaluare a  Curriculumului elaborat, în baza criteriilor din Ghidul practic de elaborare a curriculumului pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, de către directorul adjunct pentru instruire și educație (responsabilul) instituției de învățământ profesional tehnic.

-   Prezentarea Curriculumului la unitatea de curs S.07.A.047 Dezvoltare personală spre avizare de către un specialist în domeniu.

 • Prezentarea spre examinare și aprobare a curricula unității de curs 07.A.047 Dezvoltare personală, specialitatea 11310 Învățământ primar la Consiliul profesoral al instituției de învățământ profesional tehnic.
 • Ajustarea Curricula unității de curs conform recomandărilor Consiliului profesoral.
 • Elaborarea și prezentarea Raportului final de activitate.

3. Livrabile și termeni de realizare

     Realizarea sarcinii este planificată pentru perioada aprilie- mai 2024

Sarcini, activități, livrabile

Volumul estimat de muncă, ore

Termeni de realizare

Examinarea Planului de învățământ la specialitatea 11310 Învățământ primar,  calificarea: Învățător și elaborarea conceptului  Curriculumului opțional;

5

Până la 5 zile de la semnarea contractului.

Elaborarea structurii Curriculumului la unitatea de curs  S.07.A.047 Dezvoltare personală, specialitatea Învățământ primar conform prevederilor Ghidului practic de elaborare a curriculumului pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.296 din 21 aprilie 2016 și coordonarea cu directorul adjunct pentru intruire și educație din instituția de învățământ profesional tehnic contractată.

Livrabilul nr.1 Structura curriculumului modular.

10

Până la 10 zile de la semnarea contractului.

Elaborarea proiectului Curriculumului la unitatea de curs Dezvoltare personală,   specialitatea Învățământ primar.

30

Până la 30 zile de la semnarea contractului

Prezentarea și discutarea proiectului de curricula unității de curs cu membrii catedrei de profil din instituția de învățământ profesional tehnic. Livrabilul nr.2 Proiectul curriculumului modular.

5

Până la 35 zile de la semnarea contractului.

Definitivarea Curriculumului la unitatea de curs Dezvoltare personală, componenta opțională specialitatea Învățământ primar, calificarea Învățător: în baza sugestiilor oferite de profesorii catedrei de profil din instituția de învățământ profesional tehnic.

5

Până la 40 zile de la semnarea contractului.

Pregătirea și prezentarea spre evaluare a Curriculumului elaborat, în baza criteriilor din Ghidul practic de elaborare a curriculumului pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar  nonterțiar, de către  directorul adjunct pentru instruire și educație (responsabilul) instituției de învățământ profesional tehnic.

5

 

 

 

 

Până la 45 zile de la semnarea contractului.

Prezentarea Curriculumului la unitatea de curs S.07.A.047 Dezvoltare personală spre avizare unui specialist în domeniu.

5

Până la 55 zile de la semnarea contractului

Prezentarea spre examinare și aprobare a curricula unității de curs S.07.A.047 Dezvoltare personală,   specialitatea 11310 Învățământ primar la Consiliul profesoral al instituției de învățământ profesional tehnic.

Livrabilul nr.3 Curriculumul modular la unitatea de curs Dezvoltare personală, specialitatea Învățământ primar.

         5

Până la 60 zile de la semnarea contractului

Ajustarea Curricula unității de curs conform recomandărilor Consiliului profesoral.

         5

Până la 65 zile de la semnarea contractului

Elaborarea și prezentarea  Raportului final de activitate.

Livrabilul nr.4 Raportul final de activitate

          5

Până la 10 de zile de la prestarea serviciilor

Total:

       80 ore

 

4. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

Experiență generală: 20 puncte

 • Studii superioare în domeniul Științe ale Educației sau domenii conexe;
 • Experiență de predare în învățământul profesional tehnic sau superior la disciplinele de specialitate, domeniul Pedagogie și Științe ale educației de cel puțin 5 ani (pregătirea cadrelor pentru învățământul primar);

Corespunderea cu sarcinile proiectului: 60 puncte

 • Experiență de cel puțin 3 ani în elaborarea documentelor curriculare la domeniul Științe ale Educației ( ex. Planuri de învățământ, Curricula la disciplină/unitate de curs, Ghid metodologic de implementare a Curricula);
 • Deținător de grad didactic superior/întâi sau titlu științific/titlu științifico-didactic;
 • Abilități avansate de utilizare a calculatorului, în special procesare text și utilizare browser;

Limbă și Comunicare: 20 puncte

 • Posedarea limbii române (scris și oral);
 • Abilități avansate de comunicare și de lucru în echipă, capacitatea de a lucra eficient cu diferite părți interesate.

  5. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

       Consultantul contractat va raporta și coordona activitățile cu directorul adjunct pentru instruire și educație și va raporta sistematic, în baza termenilor de realizare specificați, nivelul de realizare a sarcinilor înaintate.

           Aranjamente instituționale:

Instituția va pune la dispoziția Consultantului  individual Planul de învățământ la specialitatea 11310 Învățământ primar, calificarea: Învățător și Ghidului practic de elaborare a curriculumului pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.296 din 21 aprilie 2016.

6.  Declarație de confidențialitate

                   Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei.

 1. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/    projects -operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).

             

    

     SEMNĂTURA MANAGERULUI DE PROIECT        

     Valentina Sandul    ________________

Articol adaugat de: Orhei Chamber