Cererea de Ofertă de Preț - produse promoționaleÎn cadrul proiectului „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB şi Malariei (GFATM),

 Centrul PAS vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii/produse:

 

Denumirea

Cantitatea

1

Tricou

300

2

Geanta cu logo YES!WE CAN END TB

300

Informaţia privind specificaţiile tehnice pot fi accesate la acest link: https://pas.md/ro/PAS/Tenders/Details/577

 

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate elementele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

Oferta dumneavoastră, în formatul atașat, va fi adusă direct la Centrul PAS sau transmisă  prin poştă, E-mail sau fax la adresa:

Adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. V. Alecsandri 99/1, MD-2012

Fax: /+373/ 22 22-63-87 E-mail: cezar.captaciuc@pas.md

Data limită pentru primirea ofertelor de către Centrul PAS la adresa menţionată la alineatul 3 este: 7 martie 2023 ora 18 00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către Centrul PAS până la data limită menţionată pentru depunere.

Oferta dumneavoastră în limba română va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare.

Prestatorul se obliga de a respecta ”Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei (GFATM).

Evaluarea ofertelor de preț vor fi efectuate prin intermediul procedurii de procurare stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Achiziții în cadrul împrumuturilor IBRD și creditelor IDA, ediția iunie 2014, Paragraf 3.5 "Shopping".

Oferta dumneavoastră în Română,  va fi depusă în conformitate cu următoarele condiţii:

  • PREŢUL. Prețul trebuie să fie scutit de TVA cu drept de deducere indicat în Lei Moldovenești (MDL) și trebuie să includă şi preţul pentru transport, şi alte costuri locale necesare livrării produsului la următoarea destinaţie: Republica Moldova, Chişinău, str. V. Alecsandri 99/1.
  • EVALUAREA OFERTELOR: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor.

 La evaluarea ofertelor, Centrul PAS  va stabili pentru fiecare propunere preţul evaluat prin ajustarea ofertei de preţ, cu efectuarea corecţiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferenţă între sumele în cifre şi litere, suma în litere va predomina;
(b) în cazul în care există o diferenţă între rata unitară şi suma totală pe linie, care rezultă din înmulţirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

  • ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preţ total evaluat.
  • MOSTRE Înainte de semnarea contractului, companiile câștigătoare vor prezenta Centrului PAS  pentru aprobare mostrele.

Dacă produsele prestate nu corespund solicitărilor, Centrul PAS are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul ofertei de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să  corespundă solicitărilor. În caz contrar oferta acestuia va fi descalificată.

  • VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 4 de mai sus.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:

Cezar Captaciuc – Coordonator procurări și logistică, Centrul PAS

Telefon: /+373/22 22-63-43

E-mail: cezar.captaciuc@pas.md

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

 Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris Centrul PAS la adresa specificată în paragraful 8. Centrul PAS va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de cinci (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

 În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, Centrul PAS poate modifica Cererea de Oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Cererea de Ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la Centrul PAS.

 Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar Centrul PAS nu va fi responsabil pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de licitare.

 Centrul PAS își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferă, de a anula procesul de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.