Lucrări de reabilitare a rezervorului de înmagazinare a apei potabile, parte componentă a sistemului existent de alimentare cu apăArticol adaugat de: Primăria Satul Nou

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea : Lucrări de reabilitare a rezervorului de înmagazinare a apei potabile, parte componentă a sistemului existent de alimentare cu apă a localității Satul Nou, r. Cimișlia.

                                                 (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

                                                 (tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Primăria s. Satul Nou

2. IDNO: 1007601008926

3. Adresa: s. Satul Nou r. Cimișlia

4. Numărul de telefon/fax: 024154236

5. Adresa de e-mail oficială ale autorității contractante:

primariasatulnou2019@gmail.com

6. Adresa de e-mail oficială de la care se va putea obține accesul la documentația

de atribuire: primariasatulnou2019@gmail.com

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: APL nivelul I

8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este

cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta

                                                         (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Se admite

                                                     (indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Bunurile vor fi livrate în termen de

minim 60 zile după semnarea contractului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

13. Garanția pentru ofertă, după caz scrisoare de garanție bancara, cuantumul 1%.

14. Garanția de bună execuție a contractului, după caz, Nu se aplica, cuantumul ___.

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

  • plata va fi efectuată în decurs de 30 zile de la emiterea facturii în SIA e-factură, în lei

moldovenești;

16. Ofertele se prezintă în valuta, MDL

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț cu respectarea condițiilor tehnice conform caietului de sarcini.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr.d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

1.

Oferta tehnică

           60

2.

Oferta financiară

           40

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- 02.12.2022 ora 11:00, în plic sigilat

20. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primăria s. Satul Nou r. Cimișlia str. Ștefan cel Mare (anticamera primarului et. 2)

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

Locul deschiderii ofertelor: Primăria s. Satul Nou r. Cimișlia

Ofertele întârziate și cele transmise prin e-mail vor fi respinse.

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba de română

24. Procedura dată este desfășurată în cadrul implementării Proiectului de Implicare Civică în Guvernarea Locală MĂ IMPLIC, implementat de Fundația Centrul Moldo – Elvețian pentru Cooperare SKAT, cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), care reprezintă Consiliul Federal al Confederației Elvețiene, în baza anexei 3 la Acordul de Grant nr.21 din 25 mai 2022, “ Ghid de Achiziții”.

Conform punctului 2.6 al anexei nr. 3 “ Ghid de Achiziții” : Bunurile produse în Republica

Belarus și în Federația Rusă nu sunt eligibile în cadrul achizițiilor realizate de către APL în

contextul implementării proiectului de implicare civică în guvernarea locală MĂ IMPLIC în vederea achizițiilor bunurilor și serviciilor prevăzute în Anexa 2 a Acordului de Grant.

Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Grupul de lucru al Autorității contractante:

Adresa: s. Satul Nou r. Cimișlia;

Tel/Fax: 024154236;

email: primariasatulnou2019@gmail.com

25. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 21.11.2022

26. Alte informații relevante: Companiile interesate pentru depunerea ofertelor vor fi nevoite de a se prezenta în teritoriu.

Conducătorul grupului de lucru: Sîrghi Eugenia- Primar s. Satul Nou

telegram