Termen Extins! Cerere de ofertă pentru proiectarea si instalarea unui Cazan pe Biomasă 100kwAnunț de lansare a Licitației Publice

Global Business Acces SRL invită agenții economici interesați să depună documentația pentru participarea la licitația publică privind achiziționarea bunurilor și serviciilor în cadrul Programului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, implementat de PNUD Moldova și finanțat de Suedia.

 1. Denumirea autorității contractante:Global Business Acces SRL în calitate de Administrator al Finanțării;
 2. Obiectul achiziției:Proiectare, livrarea și instalarea centralei termice pe biomasă cu puterea de 100 kW”.
 3. Sursa finanțării: Programul de granturi al PNUD în cadrul Programului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, finanțat de Suedia.
 4. Termenii și condițiile de livrare solicitați:

 d1. Proiectarea și expertizarea centralei termice pe biomasă inclusiv sistemul de încălzire aferent unei sere - max. 15 zile din momentul semnării contractului de prestări servicii; 

d2. Livrarea și instalarea centralei termice pe biomasă, inclusiv sistemul de încălzire aferent unei sere - max. 30 zile din momentul expertizării proiectului; 

d3. Darea în exploatare a centralei termice pe biomasă, inclusiv sistemul de încălzire aferent unei sere - max. 30 zile din data finisării lucrărilor.

 1. Locația livrării bunurilor și serviciilor: sat Sarata Nouă, raion Leova;
 2. Modul de formare a prețului: scutire deTVA cu drept de deducere (cota 0%).
 3. Oferta de preț urmează a fi formulată: în lei MDL;
 4. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.
 5. Termenul de garanție: 
 • Garanție pentru aeroterme - minim 36 luni;
 • Garanția pentru cazan - minim 36 luni;
 • Garanție pentru pompele de circulație a apei - 36 luni;
 1. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului ofertat și cel mai mic preț.
 2. Ofertantul va pune la dispoziție cărțile tehnice cu instrucțiunile de funcționare traduse în limba română și/sau rusă, va asigura punerea în funcțiune precum și instruirea personalului operativ al beneficiarului.
 3. Oferta va conține specificațiile tehnice depline solicitate conform CAIETULUI DE SARCINI
 4. Pentru a participa la concursul de achiziție, agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală a ofertei cu scutire de TVA cu drept de deducere (cota TVA 0%), conform:  Formularul ofertei (F1.1),Specificaţii tehnice (F2.1)și Specificaţii preț (F2.2);
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Datele de identificare ale companiei și rechizitele bancare confirmate prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Declarația aplicantului privind lipsa datoriilor la bugetul de stat în momentul depunerii documentației de participare la licitație.
 • Calendarul de implementare a proiectului, cu menționarea termenelor limită pentru fiecare etapă, confirmat prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Fise tehnice și certificate de conformitate pentru bunurile ofertate: cazan, aeroterme, pompe de circulație a agentului termic, coșul de fum;
 • Informații despre participant și lista principalelor contracte din aceeași categorie finalizateconfirmat prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Lista tuturor subcontractanților care vor fi implicați în proiect, inclusiv o mică descriere despre aceșia (după caz), confirmat prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Alte documente care să demonstreze capacitatea ofertantului de executare a lucrărilor, ex: ultimul raport financiar, certificare ISO, etc. (Opțional);

Informații suplimentare legate de procedura de achiziție pot fi obținute la următoarele date de contact: Telefon - 079-125-786, E-mail: rescom@finantari.md, numele și prenumele persoanei responsabile: Panfilii Alexandru

Modalitatea de depunere a ofertelor:

 • Termenul extins de depunere a ofertelor:  27.09.2022, ora 16.00.
 • Ofertele se depun Electronic la adresarescom@finantari.md,indicându-se în subiectul mesajului „Ofertă pentru cazan biomasa 100kw____Denumirea ofertantului”. Ex: ”Ofertă pentru cazan biomasa 100kw_AgropromUnited SRL”
 • Modalitatea de redactare a ofertelor: Oferta și documentele solicitate urmează a fi întocmite pe calculator, în clar, fără corectări, având număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și aplicată ștampila companiei.
 • Modalitatea de salvare a documentației de concurs: Documentele aferente dosarului se vor transmite în format .PDF ( Nu se acceptă, documente în format word, .Jpg, etc)
 • Ofertele recepționate după data și ora limită comunicată vor fi respinse, și nu vor fi analizate în procesul de evaluare.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile.

Documentația de concurs poate fi descărcată AICI!

Articol adaugat de: Finantari.md