Cerere de ofertă pentru instalarea unui Sistem Fotovoltaic în satul Sadaclia

Anunț de lansare a Licitației Publice

Global Business Acces SRL invită agenții economici interesați să depună documentația pentru participarea la licitația publică privind achiziționarea bunurilor și serviciilor în cadrul Programului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, implementat de PNUD Moldova și finanțat de Suedia.

 1. Denumirea autorității contractante: Global Business Acces SRL în calitate de Administrator al Finanțării;
 2. Obiectul achiziției:”Proiectarea, instalarea și conectarea la rețea a unei centrale Fotovoltaice (în continuare sistem fotovoltaic) cu putere instalată de 17,25 kW pe acoperișul unui imobil existent”. *Ținând cont de puterile nominale unitare diferite pe care le pot avea panourile ofertate, se permite o deviere de la puterea de instalare solicitată, de maxim + 0,5 kW;
 3. Sursa finanțării: Programul de granturi al PNUD în cadrul Programului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, finanțat de Suedia.
 4. Termenii și condițiile de livrare solicitați:
  d1. Proiectarea și expertizarea sistemului fotovoltaic - max. 30 zile din momentul semnării contractului de prestări servicii;
  d2. Livrarea și instalarea sistemului fotovoltaic - max. 60 zile din momentul expertizării proiectului;
  d3. Darea în exploatare a sistemului fotovoltaic - max. 45 zile din data finisării lucrărilor.
 5. Locația livrării bunurilor și serviciilor: sat Sadaclia, raion Basarabeasca;
 6. Modul de formare a prețului: scutire de TVA cu drept de deducere (cota 0%).
 7. Oferta de preț urmează a fi formulată: în MDL;
 8. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.
 9. Termenul de garanție:     i1. Panouri fotovoltaice - minim 120 luni; i2. Invertor - minim 60 luni; i3. Contor - minim 60 luni;
 10. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului ofertat și cel mai mic preț specific per kW instalat (lei/kW), care va fi calculat prin împărțirea costului total al ofertei la puterea totală a sistemului fotovoltaic propusă în cadrul acesteia. În cadrul procedurii de evaluare se vor accepta doar sistemele fotovoltaice cu o deviere nu mai mare de + 0.5 kW de la puterea totală propusă în cadrul ofertelor.
 11. Ofertantul va pune la dispoziție cărțile tehnice cu instrucțiunile de funcționare traduse în limba română și/sau rusă, va asigura punerea în funcțiune precum și instruirea personalului operativ al beneficiarului.
 12. Oferta va conține specificațiile tehnice depline solicitate conform CAIETULUI DE SARCINI
 13. Pentru a participa la concursul de achiziție, agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Datele de identificare ale companiei și rechizitele bancare confirmate prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Declarația aplicantului privind lipsa datoriilor la bugetul de stat în momentul depunerii documentației de participare la licitație.
 • Calendarul de implementare a proiectului, cu menționarea termenelor limită pentru fiecare etapă, confirmat prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Fise tehnice și certificate de conformitate pentru bunurile ofertate: panouri fotovoltaice, invertor, contor;
 • Declarație privind deținerea laboratoarelor proprii sau prezentarea contractelor de colaborare cu astfel de laboratoare, confirmat prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Informații despre participant și lista principalelor contracte din aceeași categorie finalizate, confirmat prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Lista tuturor subcontractanților care vor fi implicați în proiect, inclusiv o mică descriere despre aceștia (după caz), confirmat prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Alte documente care să demonstreze capacitatea ofertantului de executare a lucrărilor, ex: ultimul raport financiar, certificare ISO, etc. Modalitatea de depunere a ofertelor:
 • Informații suplimentare legate de procedura de achiziție pot fi obținute la următoarele date de contact: Telefon - 079-125-786, E-mail: rescom@finantari.md, numele și prenumele persoanei responsabile: Panfilii Alexandru
 • Termenul de depunere a ofertelor: 01.06.2022, ora 16.00.
 • Ofertele se depun Electronic la adresa: rescom@finantari.md, indicându-se în subiectul mesajului „Ofertă pentru sistem fotovoltaic 17,25 kw Sadaclia____Denumirea ofertantului”. Ex: ”Ofertă pentru sistem fotovoltaic 17,25 kw Sadaclia_AgropromUnited SRL”
 • Modalitatea de redactare a ofertelor: Oferta și documentele solicitate urmează a fi întocmite pe calculator, în clar, fără corectări, având număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și aplicată ștampila companiei.
 • Modalitatea de salvare a documentației de concurs: Documentele aferente dosarului se vor transmite în format .PDF ( Nu se acceptă, documente în format word, .Jpg, etc)
 • Ofertele recepționate după data și ora limită comunicată vor fi respinse, și nu vor fi analizate în procesul de evaluare.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: min. 30 zile.
 • Documentația de concurs poate fi descărcată AICI!