Cerere de ofertă pentru achiziția unei semănători de precizie MiniTill

Anunț de lansare a Licitației Publice

 Global Business Acces SRL invită agenții economici interesați să depună documentația pentru participarea la licitația publică privind achiziționarea bunurilor în cadrul cadrul Programului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, implementat de PNUD Moldova și finanțat de Suedia.

 1. Denumirea autorității contractante: Global Business Acces SRL în calitate de Administrator al Finanțării;
 2. Obiectul achiziției:Semănătoare de precizie MiniTill”.
 3. Sursa finanțării: Programul de granturi al PNUD în cadrul Proiectului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, finanțat de Suedia.
 4. Termenii și condițiile de livrare solicitați: livrarea bunurilor se va efectua în termen de 30 zile calendaristice din data semnării contractului de vânzare-cumpărare.
 5. Locația livrării bunului: locația furnizorului;
 6. Modul de formare a prețului: scutire de TVA cu drept de deducere (cota 0%).
 7. Oferta de preț urmează a fi formulată: în MDL sau USD după caz.
 8. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.
 9. Termenul de garanție:  minim 12 luni
 10. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului ofertat și cel mai mic preț.
 11. Evaluarea ofertelor: Oferta cu co-raportul optimal preț-calitate din rândul ofertelor tehnice calificate.
 12. Ofertantul va pune la dispoziție cărțile tehnice cu instrucțiunile de funcționare traduse în limba română și/sau rusă, va asigura punerea în funcțiune precum și instruirea personalului operativ al beneficiarului.
 13. Oferta va conține specificațiile tehnice depline solicitate conform caietului de sarcini;
 14. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală a ofertei cu scutire de TVA cu drept de deducere (cota TVA 0%), conform:  Formularul ofertei (F1.1),Specificaţii tehnice (F2.1)și Specificaţii preț (F2.2);
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Datele de identificare ale companie și rechizitele bancare confirmate prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Certificat de conformitate a bunului ofertat;
 • Informații despre participant și lista principalelor contracte de livrare a bunurilor din aceeași categorie finalizate , confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

Informații suplimentare legate de procedura de achiziție pot fi obținute la următoarele date de contact: Telefon - 079-125-786, E-mail: rescom@finantari.md, numele și prenumele persoanei responsabile: Panfilii Alexandru

 Modalitatea de depunere a ofertelor:

 • Termenul de depunere a ofertelor:  03.02.2022, ora 16.00.
 • Ofertele se depun Electronic la adresarescom@finantari.md,indicându-se în subiectul mesajului „Ofertă pentru semănătoare de precizie MiniTill ____Denumirea ofertantului”. Ex: ”Ofertă pentru semănătoare de precizie MiniTill_AgropromUnited SRL”
 • Modalitatea de redactare a ofertelor: Oferta și documentele solicitate urmează a fi întocmite pe calculator, în clar, fără corectări, având număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și aplicată ștampila companiei sau aplicarea semnaturii electronice avansate calificate.
 • Modalitatea de salvare a documentației de concurs: Documentele aferente dosarului se vor transmite în format .PDF ( Nu se acceptă, documente în format word, .Jpg, etc)
 • Ofertele recepționate după data și ora limită comunicată vor fi respinse, și nu vor fi analizate în procesul de evaluare.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 60 zile.