Inspecția Socială anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor publice vacante de Inspector- 1funcție, Direcția inspecția serviciilor sociale, Inspector superior - 1 funcție, Direcția inspecția serviciilor sociale 

     Inspecția Socială (Chișinău, Șoseaua Hâncești, 53, Bloc ”B”, etajul 6) anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor publice vacante de:

 1. Inspector- 1funcție, Direcția inspecția serviciilor sociale,
 2. Inspector superior - 1 funcție, Direcția inspecția serviciilor sociale.

                                        

Scopul funcțiilor publice vacante conform fișei postului:

     Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative, care reglementează acordarea serviciilor sociale.

Sarcini de bază:

 • Îndeplinește sarcini de inspectare asupra implementării prevederilor actelor normative referitoare la serviciile sociale, acordate de către prestatorii de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare;
 • Întocmește și prezintă șefului de direcție rapoarte scrise, în care se consemnează constatările misiunii de control efectuate, precum și propunerile de aplicare a măsurilor legale;
 • Consiliază prestatorii de servicii sociale supuși controlului în ceea ce privește îmbunătățirea activității acestora;
 • Realizează sarcini de complexitate medie privind inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și a altor acte normative, care reglementează servicii sociale;
 • Monitorizează și dispune efectuarea măsurilor necesare în vederea remedierii deficienților constatate;
 • Efectuează audiența cetățenilor, examinează petițiile, adresările/sesizările/demersurile/ interpelările ce țin de competența Direcției, parvenite în adresa Inspecției Sociale, pregătește răspunsurile la ele în termenii stabiliți de legislație.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • Formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, anexa)
 • buletinul de identitate (originalul și copia)
 • diplomele de studii superioare (originalul, copia)
 • certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare (original și copia)
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative)
 • cazierul judiciar
 • certificatul medical.

Notă: Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin poșta sau e-mail (cu condiția că candidații, care au depus dosarul prin poștă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este până la 25 octombrie 2022, ora 17.00. Dosarele se vor depune personal la Inspecția Socială, (șos. Hâncești, 53 B, et. 6, bir.617, sau prin e-mail,

   e-mail: tamara.botnaru@iss.gov.md,

e-mail: eleonora.plesca@iss.gov.md.

   telefon de contact: 022-999-239)

Tip de angajare

 

Perioadă nedeterminată

Condițiile de participare la concurs

 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sânt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1. Cetăţean al Republicii Moldova,

2. Cunoaşterea limbii române,

3. Nu a împlinit vârsta de 63 ani,

4. Studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă,

5. Fără antecedente penale,

6. Apt de muncă, din punct de vedere medical,

7. Nu este privat de dreptul de a ocupa funcții publice,

8. Nu are interdicția de a ocupa o funcție publică, ce derivă dint-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Competențe: De elaborare, de analiză și sinteză a informațiilor, abilități de lucru în echipă, spirit organizatoric, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, soluționare de probleme.

Atitudini/Comportamente: Respect faţă de oameni, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 

Studii: superioare, de licență sau echivalente.

În domeniul asistență socială, economie , juridică, sau alte domenii relevante;

Experiența profesională în domeniu este un avantaj;

Cunoștințe: cunoașterea legislației în domeniul asistenței sociale,

Cunoștințe de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet).

Abilități: lucru cu informația, analiză, elaborare a documentelor, comunicare eficientă, lucru în echipă, aplanare a situației de conflict, utilizarea mijloacelor de birou.

 

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect față de oameni, obiectivitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate față de idei noi, integritate, rezistență la efort și posibilitatea lucrului sub presiunea timpului.

Bibliografia concursului:

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Hotărârea cu privire la instituirea Inspecției Sociale nr.802 din 28.10.2011 ;
 • Codul Administrativ al Republicii Moldova;
 • Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea privind Codul de Conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea integrității nr. 82/2017;
 • Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133/2011;
 • Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale;
 • Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
 • Hotărârea Guvernului nr. 760 din 17.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1034 din 31.12.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate;
 • Hotărârea Guvernului nr. 722 din 22.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Echipa mobilă” și a standardelor minime de calitate.

 

Articol adaugat de: Tamara Botnaru