Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova este în căutarea unui consultant național pentru realizarea evaluării ex-post de impact a Legii cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți nr. 140

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Activitățile-cheie pentru evaluarea ex-post de impact a Legii cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți nr. 140 din 14.06.2013, sunt următoarele:

 • identificarea în comun cu consultantul din Secretariatul Comisiei protecție socială, sănătate și familie desemnat ca și coordonator al exercițiului respectiv, a obiectivelor evaluării ex-post de impact a Legii vizate, a grupului țintă și a autorităților/asociațiilor care urmează a fi implicate la colectarea datelor, informației necesare;
 • participarea la activitățile/dezbaterile/ședințele organizate de Comisia de profil pe marginea evaluării ex-post de impact a Legii nominalizate;
 • participarea la prezentarea în cadrul ședinței Comisiei de profil a Raportului care va cuprinde constatările, concluziile și recomandările pentru actul legislativ evaluat, în conformitate cu structura și conținutul-model al raportului de evaluare ex-post de impact prezentate în anexa nr. 3 al Metodologiei de evaluare ex-post privind implementarea actelor legislative (aprobată prin Hotărîrea Biroului Permanent nr. 2 din 7 februarie 2018);
 • participarea la elaborarea Raportului de evaluare ex-post de impact a Legii menționate;
 • identificarea gradului de executare (de acțiune) a actului legislativ;
 • examinarea impactul juridic, politic, social, economic etc. al actului legislativ;
 • realizarea acțiunilor în identificarea faptului adoptării și aplicării cadrului secundar;
 • examinarea dacă legislația primară și cea secundară sînt puse în aplicare în modul cel mai eficient;
 • stabilirea faptului dacă scopul și obiectivele actului legislativ au fost realizate ori sunt în proces de realizare;
 • evaluarea eficienței actului legislativ din punct de vedere al resurselor materiale, financiare și umane, inclusiv a consecințelor reglementării (costurile și beneficiile);
 • stabilirea dacă sînt necesare alte măsuri pentru îmbunătățirea situației;
 • examinarea dacă actul legislativ a avut consecințe neprevăzute – economice, sociale sau de altă natură;
 • stabilirea faptului dacă există dificultăți în procesul de implementare a actului legislativ;
 • identificarea cauzelor care generează inaplicabilitatea actului legislativ;
 • examinarea dacă actul legislativ a fost supus controlului de constituționalitate;
 • examinarea impactului actului legislativ prin prisma principiilor nediscriminării și egalității;
 • stabilirea dacă actul legislativ mai este necesar;
 • examinarea necesității de a modifica actul legislativ sau cadrul normativ secundar;
 • realizarea altor activități ce se impun, în conformitate cu Metodologia de evaluare ex-post privind implementarea actelor legislative (aprobată prin Hotărîrea Biroului Permanent nr. 2 din 7 februarie 2018).

 

Profilul consultantului național

Orice persoană care aplică pentru prezenta cerere de ofertă, va trebui să aibă un anumit profil în ceea ce privește calificările, abilitățile și experiența profesională specifică, necesare pentru realizarea activității.

Criterii minime de calificare:

Candidații vor poseda următoarele capacități, calificări și experiență în domeniu:

Calificare academică:

 • Diplomă de studii universitare (licență sau echivalent) în drept, științe politice și/sau alte domenii relevante.

Experiență:

 • Minim 5 ani de experiență profesională în domeniul proceselor parlamentare, creației legislative, elaborarea actelor normative și/sau documentelor de politici;
 • Minim 3 ani de experiență profesională relevantă la nivel național în oferirea serviciilor de consultanță pe procesele legislative: analiză legislativă, funcții ale Parlamentului, procesele guvernării democratice;
 • Experiență anterioară în oferirea de consultanță pentru instituții guvernamentale, organizații donatoare, ONG sau sector privat/companie de consultanță;
 • Experiența în elaborarea analizelor ex-ante și ex-post a legislației oferite în rezultatul activităților de consultanță, va constitui un avantaj;
 • Cunoștințe în domeniul drepturilor copilului, drepturilor omului, precum și cunoașterea legislației în vigoare referitoare la procesul legislativ și control parlamentar în Republica Moldova;
 • Experiență în efectuarea prezentărilor, de organizare și participare în dezbateri, evenimente publice, ateliere de lucru, mese rotunde și alte tipuri de discuții focusate pe anumite subiecte la nivelul Parlamentului sau Guvernului, va constitui un avantaj.

Competențe:

 • Capacitate profundă de analiză și sinteză, prelucrarea și analiza datelor, formularea constatărilor și recomandărilor;
 • Capacități de organizare, comunicare, capacități de lucru în echipă, medierea situațiilor conflictuale;
 • Abilitatea de a face față solicitărilor complexe și în termen restrâns, focusarea pe rezultat.

Cerințe lingvistice:

 • Cunoașterea limbii române, scrisă și verbală, la nivel avansat este obligatorie. Cunoașterea limbii ruse și/sau unei alte limbi de circulație internațională, va constitui un avantaj.

Procedura de aplicare:

 

În vederea demonstrării conformității cu cerințele solicitate, aplicantul va prezenta:

- Scrisoare de intenție, care va include obligatoriu:

 • explicații cu privire la motivația de a aplica pentru poziția respectivă;
 • informații detaliate cu privire la criteriile care îi permit aplicantului să se considere cel mai bun pentru realizarea sarcinilor stabilite;
 • descrierea succintă a celor mai relevante proiecte de acte normative, cercetări/analize elaborate independent sau în comun cu alți experți;

- Pe maxim 4 pagini, viziunea aplicantului cu privire la conținutul și structura proiectului raportului de evaluare ex-post de impact al Legii cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți nr. 140 din 14.06.2013;

- Copia diplomei universitare;

- Copia buletinului de identitate;

- Curriculum vitae care să cuprindă datele de contact a cel puțin 3 persoane care pot oferi informații cu privire la activitatea anterioară a aplicantului;

- 2 Scrisori de referință din partea beneficiarilor anteriori ce confirmă realizarea cu succes a serviciilor pentru care a fost contractat;

- Declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

- Oferta financiară (în lei MDL) privind onorariul solicitat pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin.

 

NOTĂ: Grupul de lucru pe achiziții publice va solicita, la necesitate, efectuarea unui interviu cu potențialii cîștigători ai concursului.

 

Persoanele interesate pot obţine informaţie suplimentară de la Secretariatul Parlamentului la adresa indicată mai jos:

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105, bir.111

tel: 820-205, 820-221,820-196, 820-201.

Oferta și documentele de calificare solicitate urmează a fi prezentate la adresa:

Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105, bir.111

Termenul de depunere a ofertelor este 21 iunie 2018, ora 10.00

 

Anunțul de participare și Caietul de sarcini le găsiți la link-ul:

http://parlament.md/Informa%C8%9Biipublice/Achizitiipublice/tabid/165/language/ro-RO/Default.aspx

Alte articole de acest autor:
Author: Nina Catirev
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.