Selectarea a 2 experți-formatori pentru elaborarea suportului metodologic și livrarea unui modul de instruire privind elaborarea planurilor de siguranță comunitară (PSC)

                                                   

Termeni de referinţă

Privind selectarea a 2 experți-formatori pentru elaborarea suportului metodologic și livrarea unui modul de instruire privind elaborarea planurilor de siguranță comunitară (PSC)

Institutul de Politici Publice (IPP) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, care are ca scop promovarea valorilor societăţii deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe valorile democratice în Moldova prin efectuarea cercetărilor independente ale politicilor publice, dezbaterea şi mediatizarea largă a rezultatelor acestora.

Context

Institutul de Politici Publice în perioada decembrie 2016 – iunie 2018 cu suportul financiar al Departamentului de Stat al SUA implementează proiectul „Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”. Mai multe detalii despre implementarea proiectului în Republica Moldova pot fi accesate la www.ipp.md.

Proiectul are scopul de a sprijini consolidarea securităţii comunitare prin promovarea implicării comunităţii în activitatea poliţienească comunitară și procesul de reformă a poliției. În cadrul proiectului urmează a fi identificate şi testate cele mai bune practici de cooperare dintre comunitate şi poliţie  prin susținerea activității Consiliilor (Grupurilor) de Securitate Comunitară din 6 comunități pilotate (Otaci, Sîngerei, Ungheni, Hîncești, Comrat, Zîrnești/Cahul).  Scopul final al proiectului este de a crea modele şi practici de referinţă viabile pentru implementarea conceptului de activitate poliţienească comunitară la nivel național.

 Pentru a sprijini activitatea membrilor Consiliilor de Securitate Comunitară (CSC) din 6 localități pilotate, Institutul de Politici Publice va angaja 2 experți-formatori pentru elaborarea suportului metodologic în elaborarea planurilor de siguranță comunitară și asigurarea serviciilor de instruire. Termenul de executare a serviciilor de elaborare a suportului metodologic și a curriculumului de training este 23 octombrie 2017. Serviciile de instruire vor fi prestate în perioada 30 octombrie – 1 decembrie 2017.

 

Obiectiv specific al training-ului:

 • Crearea capacităților de elaborare ale planurilor de siguranță comunitară de către Consiliile de Securitate Comunitară (reprezentanți ai poliției, administrației publice locale, organizațiilor neguvernamentale, activiști locali, etc.)  din comunitățile pilotate.

   Responsabilități și potențial calendar de implementare:

Nr Sarcini Perioada
1 Studierea practicilor naționale și internaționale de elaborare a planurilor de siguranță comunitară 1 octombrie – 15 octombrie 2017
2 Elaborarea unui Ghid pentru elaborarea planului de siguranță comunitară pentru membrii Consiliilor de Securitate Comunitară 1 octombrie – 23 octombrie 2017
3 Elaborarea conceptului, conținutului și agendei trainingului (curriculum de training) în baza Ghidului elaborat 1 octombrie – 23 octombrie 2017
4 Elaborarea chestionarelor pentru evaluarea pre și post-instruire a fiecărui participant 1 octombrie – 23 octombrie 2017
5 Livrarea a 6 sesiuni de training a câte 1 zi fiecare pentru membrii CSC din comunitățile selectate. Total aproximativ 120 participanți. 30 octombrie – 1 decembrie 2017
6 Elaborarea împreună cu participanții la sesiunea de training a 6 proiecte de planuri de acțiuni de siguranță comunitară pentru soluționarea problemelor identificate de membrii CSC din cele 6 comunități pilotate 30 octombrie – 1 decembrie 2017
7 Elaborarea unui raport comparativ final cu recomandări pentru membrii fiecărui CSC din regiunile pilotate. 1 decembrie 2017 – 10 decembrie 2017

 

     Conținutul training-ului va include/va ține cont, dar nu se va limita la:

 • Analiza problemelor de siguranță comunitară și de ordine publică în regiunile pilotate prin diferite modele/metode de evaluare din prisma situației infracționale, priorităților, planurilor de acțiuni, etc. ale Inspectoratelor de Poliție la nivel local.
 • Metode de evaluare, analiză și soluționare a problemelor de siguranță comunitară bazată pe activitatea axată pe soluționarea problemelor (ex: SARA model).
 • Exerciții practice privind crearea unui cadru logic de soluționare a unei probleme  majore de siguranță comunitară identificată împreună cu membrii CSC (reprezentanți ai poliției, administrației publice locale, organizațiilor neguvernamentale, activiști locali, etc.) în care indicatorii, obiectivele și rezultatele vor fi corelate, pornind de la:

-        descrierea situației actuale;

-        stabilirea unui set de obiective viitoare de soluționare a problemelor de siguranță comunitară /priorități de acțiune pentru o perioadă determinată;

-        elaborarea unor indicatori de performanță pentru principalele obiective privind soluționarea problemelor de siguranță comunitară identificate;

-        măsurile de contracarare a riscurilor/provocărilor;

-        resursele și mijloacele implicate pentru atingerea obiectivelor.

 • Rolul, implicarea, obiectivele, atribuțiile, capacitățile membrilor Consiliilor de Securitate Comunitară (Inspectoratele de Poliție locale, APL, ONG-uri) în soluționarea problemelor de siguranță comunitară.
 • Dezvoltarea unui proiect de plan detaliat de acțiuni pentru soluționarea a celor mai majore probleme de siguranță comunitară în fiecare regiune pilotată pentru o perioadă de 1-2 ani care va include și setul de indicatori de performanță elaborați anterior.
 • Abordarea comparativă în ceea ce privește background-ul participanților la sesiunile de training, ținând cont de rolul, competențele și capacitățile diferite ale membrilor Consiliilor de Securitate Comunitară: poliția, administrația publică locală, organizații non-guvernamentale, instituții desconcentrate (Situații Excepționale, Direcția Educație, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, Biserica, etc.)
 • Accentul pe instruire practică (learning by doing).
 • În cadrul sesiunilor de training  se pot utiliza ca baza de referință materiale elaborate anterior în cadrul proiectului: Raportul privind experiențele internaționale de implementare a activității polițienești comunitare; Sondajele de opinie privind activitatea Poliției și problemele de securitate comunitară din fiecare din localitățile pilotate; Regulamentul privind rolul, atribuțiile și activitatea Consiliului de Securitate Comunitară; Suportul de curs privind activitatea axată pe soluționarea problemelor.

Livrabilele așteptate:

 • 1  Ghid de elaborare a unui plan de siguranță comunitară pentru membrii Consiliilor de Securitate Comunitară;
 • 1 curriculum de training;
 • 6 sesiuni de training a cîte 1 zi fiecare pentru membrii CSC din comunitățile selectate;
 • 2 chestionare (pre și post-instruire a fiecărui participant);
 • 1 set de indicatori de performanță pentru principalele obiective privind soluționarea problemelor de siguranță comunitară identificate în fiecare comunitate pilotată;
 • 6 propuneri de planuri de acțiuni de siguranță comunitară pentru soluționarea problemelor identificate de membrii CSC din cele 6 comunități pilotate;
 • 1 raport comparativ final ce va conține și un set de recomandări specifice pentru membrii fiecărei CSC din regiunile pilotate privind utilizarea de metode și instrumentelor de soluționare și evaluare a Planurilor de Siguranță Comunitară.

 

Limba de lucru: Training-urile se vor efectua în limba română și/sau rusă.

Aspecte organizaţionale :

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a Coordonatorului de Proiect. Contractanţii vor lucra în afara oficiului IPP şi vor participa la toate şedinţele legate de realizarea sarcinilor. Structura şi conţinutul livrabilelor menţionate mai sus vor fi elaborate reieşind din cerinţele IPP.

Cerinţe faţă de oferta financiară:

Contractanţii vor elabora oferta financiară reieșind din numărul de zile necesar pentru realizarea sarcinilor menționate şi costul zilei de lucru.

Candidații eligibili:

Entităţile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt traineri individuali, sau companii de training/prestatori de servicii înregistrate oficial. Candidații trebuie să demonstreze experiență anterioară de lucru

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul juridic / ştiinţe politice şi /economic/ sau administrative, finalizate prin diplomă de licenţă sau echivalent;
 • Experiență profesională generală în domeniu de cel puţin 5 ani;
 • Experiență în monitorizarea și evaluarea politicilor publice;
 • Experiență demonstrată de lucru cu reprezentanți ai organelor afacerilor interne și/sau ai administrației publice locale, organizațiilor neguvernamentale;
 • Experiență de formator în domeniul instruirii interactive;
 •  Experiență în elaborarea materialelor cu caracter didactic/informativ;
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Abilităţi de analiză;
 • Cunoaşterea limbii române și ruse.

Dosarul de înscriere:

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conţină:

 1. CV-ul (ce reflectă expertiza necesară și experiența trainerului/lor, inclusiv lista activităților

relevante desfășurate în ultimii 2 ani);

 1. scrisoarea de intenţie;
 2. conceptul programului de instruire: designul trainingului şi o scurtă viziune asupra executării eficiente a sarcinilor;
 3. propunerea financiară în dolari SUA(numărul de zile de lucru necesare şi costul unei zile de lucru).

Procesul decizional:

Aplicaţiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

- Experienţa expertului;

- Sumarul privind abordarea sarcinilor;

- Calitatea ofertei tehnice: metodologie, strategie şi indicatori bine fundamentaţi; abordare la un nivel profesionist, concretă, raţională, inovativă şi practică; procesele propuse sunt clare şi măsurabile; contribuţii calitative la termenii de referinţă;

- Bugetul propus.

 Termenul limită pentru depunerea propunerilor este 1 octombrie  2017.

Dosarul va fi trimis la următoarea adresă: Institutul de Politici Publice, str. Pușkin 16/1, MD-2012, Chișinău, Moldova, sau prin e-mail la adresa: [email protected], [email protected]  cu mențiunea „Angajare expert elaborare planuri de siguranță comunitară”.

Pentru mai multe informaţii, va rugăm să contactaţi: Coordonatorul de Proiect Iurie Pîntea, tel. 0 22 27 67 85. Doar companiile/persoanele selectate vor fi contactate.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md