Proiectul USAID APM lansează apelul pentru granturi Nr. MoldHVAA_RFA_010 Creșterea nivelului de educație în domeniul agricol prin intermediul programelor mass – media.

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova

Apel pentru finanțare prin granturi (RFA)

No. MoldHVAA_RFA_010

CREȘTEREA NIVELULUI DE EDCAȚIE ÎN DOMENIUL AGRICOL PRIN INTERMEDIUL PROGRAMELOR MASS – MEDIA

Data lansării: 07 martie 2018

Data încheierii: 10 aprilie 2018

Stimat Solicitant:

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM), implementat de către Chemonics International Inc. lansează un apel de cereri de grant pentru dezvoltarea și identificarea soluțiilor inovative în domeniul mass-mediei, orientate spre îmbunătățirea programelor educaționale agricole și care să vizeze fermierii moldoveni care acitvează în următoarele lanțurile valorice: mere, fructe sâmburoase, struguri de masă, pomușoare, miere și legumele crescute în câmp deschis. Granturile vor fi acordate și implementate în conformitate cu regulamentele USAID și ale Guvernului SUA cu privire la atribuirea granturilor și politicile interne de gestionare a granturilor ale proiectului APM.

Totodată, solicitanții interesați au posibilitatea să adreseze întrebări referitoare la Apel și a primi îndrumări cu privire la modul de completare a formularului de solicitare, expediind întrebările lor la adresa de email: [email protected] până la 30 martie 2018. Pentru a ne asigura că toate întrebările sunt primite și tratate în mod corect și transparent, vă rugăm să trimiteți toate comunicările prin e-mail, nu prin apel telefonic. Pentru pachetul de aplicare COMPLET și Q & A verifică Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1lebSPp0DyfdSixTCyru5DlJ93s3nFPuJ?usp=sharing

Angajații proiectului APM și Chemonics nu au dreptul să solicite, iar solicitanților li se interzice să ofere bani, onorarii, comision, credit, cadouri, gratuități, obiecte de valoare sau compensații pentru a obține sau a recompensa tratamentul favorabil presupus necorespunzător cu privire la acest apel. Orice solicitare necorespunzătoare din partea oricărui angajat al proiectului va fi raportată Directorului de proiect sau la adresa de email [email protected].

Solicitanții trebuie să ia în considerare că corespondența electronică de la alte e-mail-uri care nu provin de la @chemonics.com sau @moldovaagro.com nu sunt corespondență oficială, iar solicitanții trebuie să contacteze imediat [email protected] dacă se confruntă cu o astfel de situație.

Următoarele anexe sunt parte a acestui Apel pentru finanțare:

- Anexa A – Formularul cererii de grant

- Anexa B – Formularul bugetului pentru cererea grantului

- Anexa C – Formularul de auto-evaluare a solicitantului

- Anexa D – Certificări obligatorii

- Anexa E – Dispoziții obligatorii și necesare standarde aplicabile:

Проект USAID “Эффективное Сельское Хозяйство в Молдове”

Объявление о подаче Заявок на получение грантов

№ MoldHVAA_RFA_010

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СМИ

(средства массовой информации)

Дата опубликования: 07 марта 2018 года

Крайний срок подачи заявлений: 10 апреля 2018 года

Уважаемый заявитель,

Проект Агентства США по Международному Развитию (USAID) «Эффективное Сельское Хозяйство в Молдове» (АПМ), осуществляемый Американской корпорацией “Chemonics International Inc”, принимает заявки на получение грантов для разработки и производства инновационных медиа-решений для образовательных программ, ориентированных на молдавских фермеров, работающих в поддерживаемых проектом АПМ секторов: яблоки, косточковые фрукты, мед, столовый виноград, ягоды и овощи, выращиваемые в открытом грунте. Гранты будут присуждаться и реализовываться в соответствии с нормативными документами USAID и правительства США, регулирующими присуждение грантов по контрактам, а также согласно внутренней политике по управлению грантами Проекта АПМ.

Желающие принять участие в проекте могут задать вопросы, касательно запроса о подаче Заявлений на получение гранта (RFA) и получить руководство о том, как заполнить форму заявления, отправив вопросы на электронный адрес: [email protected] до 30 марта 2018 года. Для обеспечения того, чтобы все вопросы были получены и обработаны на справедливой и прозрачной основе, мы любезно просим, чтобы все сообщения производились по электронной почте, а не по телефону. Для получения полного пакета заявки и Q&A (вопросов и ответов) проверьте Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1lebSPp0DyfdSixTCyru5DlJ93s3nFPuJ?usp=sharing

Сотрудники проекта АПМ, равно как и сотрудники корпорации “Chemonics International Inc.” не вправе просить, а претендентам запрещается предлагать любые деньги, гонорары, комиссионные, кредиты, подарки, вознаграждения, ценные вещи или компенсацию за получение или предоставление ненадлежащего благосклонного отношения, касательно данного ходатайства. О любой ненадлежащей просьбе сотрудника проекта следует сообщать Руководителю Проекта АПМ или на: [email protected].

Заявители должны знать, что любые электронные письма, которые не поступают с @chemonics.com или @moldovaagro.com, не являются официальной корреспонденцией, и заявители должны немедленно связаться с [email protected], если они получают какую-либо неофициальную корреспонденцию.

Приложения к данному Объявлению о подаче Заявлений на получение гранта:

- Приложение A – Форма Заявления на получение гранта

- Приложение B – Форма бюджетной части Заявления на получение гранта

- Приложение C – Форма самооценки заявителя

- Приложение D – Необходимые сертификаты

- Приложение E – Обязательные и требуемые, как применимые стандартные положения:

  • Стандартные положения для американских и неамериканский неправительственных организаций, получающих фиксированную сумму гранта, размещены по следующему эл. адресу: http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mat.pdf
  • Стандартные положения для неамериканских неправительственных получателей, получающих все другие виды грантов, размещены по следующему эл. адресу: http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.