Inspectoratul Naţional de Probaţiune angajează specialist superior (jurisst)

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: asigurarea asistenţei juridice, respectarea şi aplicarea uniformă a legislaţiei în cadrul sistemului de probaţiune.
Saricini de bază: 
1.      Elaborarea sau participarea la elaborarea proiectelor de acte normative/legislative şi prezentarea organelor ierarhic superioare spre avizare;
2.      Monitorizarea respectării de către consilierii de probaţiune a eticii profesionale, precum şi soluţionarea plîngerilor cu privire la comportamentul acestora.
3.      Studierea practicii internaţionale în domeniul probaţiunii şi formularea propunerilor de modificare şi completare a legislaţiei naţionale.
4.      Efectuarea expertizei juridice şi perfectarea contractelor înaintate spre semnare conducerii.
5.     Reprezentarea intereselor Oficiului central de probaţiune în instanţele de judecată.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Boghean Rodica -şef al Direcţiei resurse umane

Telefon:

022-28-14-80

E-mail:

[email protected]

Web site:

probatiune.gov.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

str. Vasile Alecsandri, nr. 1, etajul 5, bir. 518. 

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

  1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:


Experienţă profesională: 6 luni de experienţă profesională în domeniu.
 Cunoştinţe:
-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
-          Cunoaşterea limbii de stat şi anei limbi de circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova.
-          Abilităţi de utilizare a computerului.
 
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză, sinteză, elaborare a documentelor analiză şi sinteză, consultare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  
 
Atitudini/comportamente: caracter sociabil, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, diplomaţie, rezistent la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
  

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da Certificat medical:  Da Cazier juridic:  Da Copia carnetului de muncă:  Da Alte documente necesare:  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.
 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

2600

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
-         Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-         Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-         Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
-         Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
-         Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
-         Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
-         Legea nr.48 din 223 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
-         Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
-         Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public” 

Alte articole de acest autor:
Author: Inspectoratul Naţional de Probaţiune
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.