Anunț de participare pentru achiziționarea serviciilor de audit securitate cibernetică

  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de audit securitate cibernetică

prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri

 1. Denumirea autorității contractante: IP ”Agenția de Guvernare Electronică”
 2. IDNO: 1010600034203
 3. Adresa: Chișinău, MD 2012, str. Al. Pușkin nr. 42B
 4. Numărul de telefon: 022/82-00-21
 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: adam@egov.md
 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): -
 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

1

79200000-6

Servicii de audit securitate cibernetică

-

-

Conform anexei nr. 1 la Anunțul de participare

416.000,00

Valoarea estimativă totală

416.000,00

 1. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru un lot.
 2. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
 3. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din data semnării contractului până la 30 decembrie 2019.
 4. Termenul de valabilitate a contractului: 12.2019.
 5. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): -
 6. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): -
 7. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

DUAE

Semnat electronic

Obligatoriu

2

Oferta (F.3.1, F.4.1, F.4.2)

Semnată electronic

Obligatoriu

3

Dovada înregistrării persoanei juridice în conformitate cu prevederile legale

Copia certificatului/Extrasului din Registrul de Stat, semnat electronic

Obligatoriu

4

Raport financiar

Copia ultimului raport financiar, semnat electronic

Obligatoriu

5

Dovadă că ofertantul are minim 3  ani de experiență specifică în prestarea serviciilor de audit TI și securitate a informației

O listă a  proiectelor de  audit TI, audit de securitate a informației/cibernetice finalizate cu succes în ultimii 3 ani.

Lista trebuie să conțină următoarele informații: beneficiarii serviciilor, obiectul contractului, perioada contractelor, numărul și informația de confirmare a livrării cu succes a proiectelor. Semnată electronic

Obligatoriu

6

Descrierea procedurii de control a calității livrabilelor furnizate

Semnat electronic

Obligatoriu

7

CV-ul persoanelor propuse pentru proiect

Original. Semnat electronic

Obligatoriu

8

Certificate de calificare a   persoanelor propuse pentru proiect (Certificări în domeniu)

Copie. Semnată electronic

Obligatoriu

9

Dovadă despre studii superioare (pentru membrii echipei) în domenii specificate în Anexa nr. 1

Copia diplomei. Semnată electronic

Obligatoriu

 1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: -
 2. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică. Pasul minim de licitare și numărul de runde succesive sunt indicate în SIA RSAP.
 3. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -
 4. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.
 5. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.
 6. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 • până la: Informația se găsește în SIA RSAP.
 • pe: Informația se găsește în SIA RSAP.
 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
 2. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

 1. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
  Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
 2. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
 3. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -
 4. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

 1. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): -
 2. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -
 3. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: -
 4. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 04.2019
 5. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

Se acceptă

sistemul de comenzi electronice

Se acceptă

facturarea electronică

Se acceptă

plățile electronice

Se acceptă

 1. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): -
 2. Alte informații relevante: -

Conducătorul grupului de lucru:  Veaceslav Pușcașu

Pentru mai multe informații accesați acest link - http://bit.ly/2W6KfZX
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.