hackathon

AO,,ARTEMIDA,, lansează concurs de selecție pentru servicii de audit

Asociația Obștească ,,ARTEMIDA,, este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova înregistrată la data de 14.10 1998.

Asociația Obștească ,,ARTEMIDA,, vă invită să participați la concursul pentru selectarea companiei de audit care va efectua:

- auditul financiar general al organizației pe parcursul perioadei de activitate 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018 

- auditul financiar pentru Contract de Grant OCAY-17-600 finantat de Fundatia OAK pe perioada Octombrie 2017- Decembrie  2017

Ofertele urmează a fi depuse până la 17 februarie  2019, ora 16.00, în plic  sigilat, ştampilat şi marcat ”DE DESCHIS DOAR ÎN PREZENŢA COMISIEI DE EVALUARE”; la adresa: or Drochia, str. Alexandru cel Bun 21.

Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 20 februarie 2019. 

Perioada de efectuare a controlului de audit va fi în intervalul 01 martie 2019 - 01 aprilie 2019;

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepționare a ofertelor.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de email:

simionsirbu@yahoo.com
stelatuvacov@mail.ru                                                             

Termeni de referință

Obiectul auditului

Raport de audit  general al Asociatiei

Scopul auditului general al organizației reprezintă expunerea opiniei asupra situației contabilității și managementului financiar, asupra veridicității reflectării în dările de seamă contabile și fiscale a situației reale pentru perioada de activitate 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018

− Auditul financiar general al organizaţiei va fi efectuat în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi Standardele Naţionale de Audit, Codul privind conduita profesională a auditorului şi contabililor din Republica Moldova, etc. În cadrul auditului general se va examina ţinerea evidenţei contabile şi întocmirea dărilor de seamă contabile în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate si Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizaţiile necomerciale, reflectarea în dările de seamă contabile şi fiscale a situaţiei reale.                                          -    Auditul pe  proiect va fi efectuat în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit. În raportul de audit va fi reflectată situaţia privind alocarea şi cheltuirea resurselor financiare pe proiectul dat .

-Raport individual pentru auditul detaliat pe proiect

Scopul raportului de audit separat pe proiect reprezintă auditul rapoartelor financiare prezentate donatorului de către AO ARTEMIDA și exprimarea opiniei de audit ” privind corespunderea rapoartelor financiare cu înregistrările contabile ale beneficiarului de grant și cerințele contractului de grant semnat între beneficiarul contractului de grant și donator.

Raportul auditorului  trebuie să conţină opinia clar exprimată sub formă scrisă.

La efectuarea auditului pe proiect o atenţie deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

 • Analiza cheltuielilor mijloacelor de grant şi a documentelor corespunzătoare, prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raţionale după caracterul lor general, dacă sunt permise de condiţiile de acordare a mijloacelor financiare, dacă sunt confirmate cu documentele necesare, cât şi cu scopul de a determina dacă cheltuielile reflectate în raportul financiar corespund cu documentele contabile ale beneficiarului grantului. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant.
 • Evaluarea sistemului de evidenţă contabilă a organizaţiei, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, veniturile şi cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operaţiunile de primire şi cheltuire a mijloacelor grantului;
 • Verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului. Analiza dată trebuie să includă evaluarea eficacităţii şi eficienţei activităţii efectuate de organizaţie, verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea compatibilităţii procesului de achiziţionare a bunurilor şi serviciilor cu cerinţele contractului de grant, respectarea bugetului aprobat.                                                                             
 • Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce priveşte procedura de alocare, gestionare şi raportare a granturilor Asociaţiei

Sarcini tehnice:

 • Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil va fi prezentat Asociației conform termenilor stabiliți.
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului.
 • Asigurarea faptului că auditul va fi efectuat de către auditor calificat și licențiat.
 • Raportul de audit va fi prezentat în 2 exemplare în limba engleză și 2 exemplare în limba română.

Scrisoarea către management

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:

 • Rezultatele controlului;
 • Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (în ordinea priorităților);
 • Propuneri si recomandări pentru îmbunătățirea politicilor interne ale Asociației.

Conținutul ofertei

 • Denumirea ofertantului, telefon de contact, adresa electronică și prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizației;
 • Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu și argumentarea oportunității selectării acesteia;
 • Licența pentru activitatea de audit (copia);
 • Oferta financiară, care să indice prețul serviciilor de audit, inclusiv TVA și perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus;
 • Oferta financiară pentru servicii de consultanță fiscală și contabilă.

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

 • Experiența în domeniu-companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 • Calificarea echipei care va efectua auditul;
 • Perioada de efectuare a auditului și termenul de prezentare a rezultatelor auditului;
 • Prețul serviciilor de audit;

AO ARTEMIDA va asigura sprijinul şi spaţiul necesar pentru auditor pentru a facilita procesul de audit, precum şi accesul acestuia la orice informaţie necesară.

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.