hackathon

IDOM anunță cerere de ofertă pentru procurarea serviciilor de Audit

 1. Dispoziţii generale

Prin prezenta cerere, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM), în continuare Beneficiar, Vă propune Invitaţia de participare şi Termenii de referinţă la concursul de selectare a unei Companii de Audit în vederea efectuării unui audit general al IDOM pentru perioada anului financiar 2018 și în conformitate cu Acordul de Grant între Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) şi Agenţia Internaţională de Dezvoltare şi Cooperare din Suedia (Sida), reprezentată de Ambasada Suediei la Chişinău.

      2. Informaţiile generale cu privire la IDOM

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) este organizaţie independentă, non-profit, avînd ca scop apărarea drepturilor omului, fondată în anul 2007, de un grup de jurişti, apărători ai drepturilor omului.

Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM) promovează și apără drepturile omului prin activităţi de monitorizare și raportare, prin activităţi de sensibilizare, litigare strategică și promovare a standardelor drepturilor omului în politici și legislație.

 Domeniile de intervenții strategice ale IDOM:

 • Apărarea și promovarea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA;
 • Monitorizarea, apărarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale de la instituțiile psihiatrice și psiho-neurologice;
 • Lobby și monitorizare pentru a preveni tratamentul inuman în instituțiile de detenție preventivă;
 • Acționarea în judecată a cazurilor de malpraxis (evaluarea legislației naționale și internaționale privind malpraxisul și apărarea drepturilor pacienților și drepturilor reproductive);
 • Dezvoltarea organizațională internă.

       3. Sfera Auditului  

Auditul urmează a fi tratat ca o manifestare de control al corectitudinii şi analiza performanţelor financiare pornind de la ceea ce reflectă conturile şi sintezele contabile în contextul Contractelor de granturi, semnate cu partenerii de cooperare pentru perioada 01 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018.

 Auditul se va efectua în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA800/805) .

La efectuarea auditului se va acordata atenţie următoarelor aspecte:

 1. a) acurateţea declarațiilor financiare şi corespunderea lor Standardelor Naţionale de Contabilitate şi a altor acte legale;
 2. b) existenţa unor fraude;
 3. c) respectarea de către IDOM a obligaţiunilor sale legale;
 4. c) utilizarea mijloacelor financiare conform destinaţiei;
 5. d) evaluarea sistemelor de control intern (SCI) ale IDOM, inclusiv structura organizatorică, politicile şi regulamentele interne.

În vederea atingerii obiectivelor menţionate mai sus, Compania de Audit va efectua următoarele:

 1. Auditul va fi efectuat  în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit(ISA800/805), emise de IFAG (Federaţia Internaţională a Contabililor), cu o atenţie specială pentru ISA “Raportul auditorului independent asupra misiunilor de audit cu scop special”, şi prin urmare Codul de etică pentru profesioniştii contabili;
 2. Perioada de efectuare a controlului de audit va fi în intervalul 25 martie 2019 - 26 aprilie 2019;
 3. O atenţie specială se va acorda rapoartelor financiare, şi anume, dacă au fost întocmite în conformitate cu condiţiile prevăzute în contractele de granturi şi principiile contabile stabilite pentru organizaţiile necomerciale;
 4. Perioada care urmează supusă auditului este 01 Ianuarie 2018 - 31 Decembrie 2018.
 5. Procesul de audit va avea în vedere, în special următoarele aspecte:
 • Dacă fondurile primite au fost utilizate în conformitate cu condiţiile prevăzute în contractele de granturi şi au servit programelor/proiectelor de implementare;
 • Dacă bunurile, serviciile au fost achiziționate în conformitate cu contractele de granturi şi în corespundere cu Manualul de Procurări;
 • Dacă costurile salariale provenite din proiecte/programe au fost înregistrate sistematizat şi pot fi verificate prin documente justificative;
 • Dacă veniturile și pierderile de schimb valutar sunt înregistrate în conformitate cu acordurile de granturi;
 • Dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau o operaţiune au fost corect înregistrate în sistemul contabil şi în Raportul Financiar şi dacă acestea sunt însoţite de documente justificative;
 • Dacă cheltuielile efectuate au fost incluse în bugetul proiectului;
 • Dacă cheltuielile efectuate sunt în conformitate cu bugetele de proiecte (respectarea liniilor de buget şi aprobarea modificărilor);
 • Dacă toate documentele sunt prezentate şi păstrate conform cerinţelor contractelor de granturi;
 • Dacă a fost respectată legislaţia fiscală în ceia ce privește impozitele calculate, contribuţii sociale şi medicale;
 • Dacă rapoartele financiare corespund cheltuielilor efectuate de facto, şi corespund sistemului contabil al organizaţiei;
 • Dacă IDOM aplică bază de numerar ca principiu de contabilitate, auditorul va motiva dacă principiul contabil este aplicat pentru fiecare tip de raport financiar evaluat;
 • Dacă au fost admise conflicte de interese, raportate și abordate conform politicii interne a organizației;
 • Dacă au fost puse în aplicare recomandările SDA din raportul de audit 2015 și incluse în planul de lucru pentru anul 2018;
 • Dacă au fost puse în alpicare recomandările SDA în raportul de evaluare din aprilie 2016 și incluse în planul de lucru 2018;
 • Dacă IDOM a luat măsurile corespunzătoare potrivit recomandărilor de audit anerioare (valabil pentru auditul financiar 2017).

Compania de Audit este responsabilă pentru confidenţialitatea informaţiilor şi documentelor la care a avut acces în timpul misiunii.

 1. Formarea şi prezentarea rezultatelor Auditului

Data limită pentru prezentarea Raportului de Audit şi a Scrisorii pentru conducere (Management Letter) pe suport de hârtie şi versiune electronică către IDOM este de 26 aprilie 2019.

Raportul de Audit va fi scris şi semnat în 2 exemplare, unul pentru IDOM şi unul pentru Sida. Raportul trebuie să fie elaborat în limbile română şi engleză.

Raportul de Audit trebuie sa includă următoarele informaţii:

 • Standardele de Audit aplicate;
 • Perioada de audit acoperită;
 • Opinia auditului independent cu constatări privind punctele slabe identificate;
 • Dacă fondurile au fost utilizate în conformitate cu condiţiile prevăzute în contractele de granturi.

Adiţional la Raportul de Audit, Compania de Audit va prezenta Scrisoarea pentru conducerea IDOM în limbile română și engleză (Management Letter), care va include:

 • Comentarii şi recomandări asupra unor eventuale deficienţe identificate în urma controlului intern şi alte aspecte pe care Auditorul le va considera necesare de a fi aduse la cunoștința conducerii IDOM;
 • Identificarea deficienţelor specifice şi domenii care necesită îmbunătățire în ceea ce priveşte sistemele de control intern şi va face recomandări cu privire la îmbunătăţirea acestora;
 • Raport cu privire la conformitatea tuturor obligaţiunilor financiare;
 • Comunicarea tuturor problemelor sau incidentelor apărute pe parcursul implementării activităţilor de audit care au avut sau putea avea un impact serios asupra implementării proiectelor.

IDOM va acorda Companiei de Audit toate documentele necesare pentru a asigura realizarea  scopului lucrului efectuat.

Compania de Audit va colabora cu directorul executiv, contabilul-şef al IDOM, atât şi alte persoane responsabile pentru implementarea proiectelor auditate.

În scopul realizării responsabilităţilor descrise, IDOM va contracta o Companie de Audit cu următoarele cerinţe:

1.Compania de Audit trebuie sa aibă minim 5 ani de experienţă în domeniul auditului;

2.Compania de Audit trebuie sa dispună de experienţă în domeniul auditului ONG-urilor;

3.Compania de Audit trebuie sa dispună de experienţă similară în domeniul auditului proiectelor, finanţate de organizaţii naţionale şi internaţionale;

4.Compania de Audit şi membrii echipei de audit trebuie să dispună de  personal calificat;

5.Compania de Audit va prezenta dovada de asigurare a riscurilor profesionale;

6.Compania de Audit trebuie sa aibă cunoştinţe temeinice privind legislaţia fiscală şi contabilă aplicabilă în Republica Moldova.

Cum se aplică:

 1. Cerinţele care trebuie sa fie îndeplinite în momentul depunerii ofertei:

1.Oferta tehnică şi financiară vor fi prezentate în plic sigilat, ştampilat şi marcat ”DE DESCHIS DOAR ÎN PREZENŢA COMISIEI DE EVALUARE”;

 1. Oferta dumneavoastră va fi tipărită, semnată, stampilată şi expediată la adresa: Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM), str. Mitropolit Dosoftei, 95 A, mun. Chişinău, Moldova, tel. fax /022 838 408; 022 838 409.
 1. Data limită pentru primirea ofertelor de către IDOM este 22 februarie 2019. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel, încât oferta să fie primită şi înregistrată de către IDOM până la data limită menţionată pentru depunere;
 1. Se acceptă oferte expediate prin poştă, e-mail, fax sau aduse direct la IDOM.
 1. Structura ofertei

Ofertei trebuie să conţină:

 1. Scrisoare de intenţie;
 2. Propunerea tehnică (descrierea calificărilor membrilor echipei de audit , experienţa companiei şi performanţele din trecut, planul de lucru şi calendarul propus pentru realizarea auditului);
 3. Propunerea financiară (trebuie să acopere toate serviciile descrie mai sus, şi va conţine toate taxele aferente).
 1. Criteriile de evaluare

1.Calificările generale (experienţa companiei, calificarea şi componenţa personalului pentru sarcina alocată, termenii) -50 puncte;

 1. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar – 50 puncte;
 2. Punctajul maxim total -100 puncte.

Solicitantul care va acumula cel mai mare punctaj în funcţie de criteriile de evaluare, va fi invitat pentru negocierea contractului. La semnarea/negocierea contractului se va stabili şi graficul plăţilor.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Dolinta Lilian - Manager Financiar, IDOM; tel. fax/022 83 84 08; mob./079 538 718; e-mail:  lilian.dolinta@idom.md sau director@idom.md.




Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.