hackathon

**Extins 04.02.19** Selectarea prestatorului de servicii pentru instruirea tinerilor antreprenori cu tematica: diminuarea constrângerilor și identificarea oportunităților de acces la piețele de desfacere pentru producția agricolă

Componenta Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII) „Suport pentru dezvoltarea business-ului agricol” oferă finanțare tinerilor antreprenori în scopul dezvoltării afacerilor rurale, agricole şi non-agricole din cadrul Proiectului are ca obiectiv consolidarea și dezvoltarea capacităților tinerilor antreprenori în domeniul managementului afacerilor prin organizarea de activități de instruire.

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD invită companiile de consultanță locale la realizarea activităților de instruire a tinerilor antreprenori cu tematica: „Diminuarea constrângerilor și identificarea oportunităților de acces la piețele de desfacere pentru producția agricolă” pentru a asigura suportul tinerilor antreprenori pe întreg lanțul de asistență în crearea și dezvoltarea afacerilor în mediul rural.

Sarcini şi responsabilități ale companiei de consultanță:

 1. Asigurarea/contractarea formatorilor (experților) pe domenii, conform subiectelor de instruire;
 2. Elaborarea programului detaliat de instruire cu indicarea numărului de ore pentru lecţii teoretice şi aplicaţii practice;
 3. Elaborarea materialelor de instruire cu aspecte specifice domeniului (prezentare PowerPoint, exerciții practice separat pentru fiecare subiect, ș.a.) și traducerea acestora în limba rusă (la solicitare);
 4. Comunicarea și organizarea prezenței participanților la instruire;
 5. Coordonarea si asigurarea prezenței a 2 persoane, reprezentanți din cadrul MADRM, ANSA, rețele de supermarket-uri, sau alți reprezentanți după caz;
 6. Multiplicarea materialelor de instruire şi distribuirea a câte o copie fiecărui participant, la solicitare - transmiterea materialului prin email;
 7. Arenda sălii de instruire și asigurarea cu echipamentul necesar procesului de instruire (ecran, proiector, flipchart, etc.);
 8.  Asigurarea participanților cu rechizite necesare (carnet, pix, mapă);
 9.  Asigurarea participanților cu pauze de cafea -2 per zi, prânz- 1 per zi;
 10. Elaborarea testelor și aprecierea cunoştinţelor acumulate în rezultatul instruirii;

       Cerințe minime de calificare:

 1. Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
 2. Experiență generală de cel puțin 3 ani în domeniul prestării serviciilor de asistență tehnică pentru întreprinderile agricole; 
 3. Cel puțin un contract similar activității solicitate (ce reiese din tematica instruirii),  realizat în ultimii 3 ani.

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea lor în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de calificare

Punctaj maxim

1.  Experiență (din ultimii 3 ani) în realizarea activităților de instruire de orice tematică pentru întreprinderile agricole

15

2.  Experiență (în ultimii 3 ani) în activități de instruire de orice tematică pentru întreprinderile agricolerealizate în cadrul Programelor IFAD și altor agenții similare (de ex. USAID, PNUD, UN ș.a.)

20

3.  Experiența companiei în prestarea serviciilor similare activității solicitate (ce reiese din tematica instruirii)

20

       4.  Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate*

        45

   4.1. Liderul echipei

  4.2. Expert 1 (marketing, domeniul fructe și pomușoare)

  4.3. Expert 2 (marketing, domeniul strugurilor pentru masă)

  4.4. Expert 3 (marketing, domeniul miere și produse apicole)

  4.5. Expert 4 (marketing, domeniul ovine și caprine)

5

10

10

10

10

*Fiecare expert va fi evaluat după domeniul de calificare și numarul anilor de experiența în domeniul solicitat.

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Metodade Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului:

Vă informăm că nu admitem modificări ale formularului obligatoriu. Scrisorile de exprimare a interesului care nu vor respecta formatul solicitat vor fi excluse din concurs.

Scrisorile de exprimare a interesului vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 04 februarie 2019, ora 10:00.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru implementarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

 1. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova

(022) 22-50-46

E-mail: procurement@ucipifad.md
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.