Solicitare de oferte pentru contractarea serviciilor de audit pentru proiect

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Asociația Telejurnaliștilor Independenți (în continuare – ATI) anunță concursul pentru selectarea companiei de audit care va efectua auditul independent al Proiectului “Short Video stories to fight stereotypes and false information”, contract de grant EMIC-1, durata de implementare 01 septembrie 2017 – 30 noiembrie 2018, finanțat de Media Diversity Institute (MDI), avînd un buget total de 63760 USD.

Scopul raportului de audit separat pe proiect reprezintă auditul rapoartelor financiare prezentate donatorului de către Asociația Telejurnaliștilor Independenți și exprimarea opiniei de audit în conformitate cu ISA800 ”Raportul auditorului privind auditul cu scop special” privind corespunderea rapoartelor financiare cu înregistrările contabile ale beneficiarului de grant și cerințele contractului de grant semnat între beneficiarul contractului de grant și donator.

Pentru exprimarea unei opinii asupra rapoartelor financiare ale beneficiarului de grant, auditorul trebuie să verifice şi să evalueze concluziile formulate în baza dovezilor de audit obținute pe parcursul exercitării auditului cu obiectiv special.

Raportul auditorului va fi efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit şi trebuie să conțină opinia clar exprimată sub formă scrisă.

La efectuarea auditului pe proiect o atenție deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

- Analiza cheltuielilor mijloacelor de grant şi a documentelor corespunzătoare, prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raționale după caracterul lor general, dacă sunt permise de condițiile de acordare a mijloacelor financiare, dacă sunt confirmate cu documentele necesare, cât şi cu scopul de a determina dacă cheltuielile reflectate în raportul financiar corespund cu documentele contabile ale beneficiarului grantului. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant. Numărul și volumul testelor aplicate va fi bazat pe analiza de risc și aceasta va fi descris în raport;

- Evaluarea sistemului de evidență contabilă a organizației, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, veniturile şi cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operațiunile de primire şi cheltuire a mijloacelor grantului;

- Verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului. Analiza dată trebuie să includă evaluarea eficacității şi eficienței activității efectuate de organizație, verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea compatibilității procesului de achiziționare a bunurilor şi serviciilor cu cerințele contractului de grant, respectarea bugetului aprobat și, după caz, modificat, şi verificarea respectării altor condiții importante stipulate în contract. Pe parcursul analizei totodată se verifică şi respectarea legislației în vigoare în procesul administrării grantului.

Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce privește procedura de alocare, gestionare şi raportare a grantului auditat.

Asociația Telejurnaliștilor Independenți va asigura sprijinul şi spațiul necesar pentru auditor pentru a facilita procesul de audit, precum şi accesul acestuia la orice informație necesară.

Sarcini tehnice

 • Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (sa fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului, nu doar numele companiei) va fi prezentat Asociației conform termenelor convenite;
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 • Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat;
 • Pentru auditul efectuat, raportul de audit va fi prezentat în 2 exemplare în limba engleză și 2 exemplare în limba română și versiunea electronică a acestora (în format pdf).
 • Scrisoare către management

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:

 • Rezultatele auditului;
 • Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților);
 • Raportul de audit va conţine propuneri şi recomandări pentru îmbunătăţirea politicilor interne ale Asociației.

Conţinutul ofertei

Oferta trebuie să conţină informaţie concisă cu indicarea următoarelor :

 1. Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizației (CV);
 2. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu şi argumentarea oportunității selectării acesteia;
 3. Licența pentru activitatea de audit (copia);
 4. Oferta financiară în MDL, care să indice prețul serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai jos;

 Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

 1. Experiența în domeniu - companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 2. Calificarea echipei care va efectua auditul;
 3. Perioada de efectuare a auditului şi termenul de prezentare a rezultatelor auditului;
 4. Prețul serviciilor de audit.

Auditul rapoartelor financiare prezentate donatorului urmează să fie desfăşurat în perioada 26 noiembrie – 10 decembrie 2018, cu prezentarea Raportului de audit Asociaţiei până la 14 decembrie 2018.

Ofertele urmează a fi depuse până la 15 noiembrie 2018, ora 16.00, la adresa de email: contabilitate.rdg@gmail.com cu mentiunea „Oferta Audit”.

 Decizia cu privire la rezultatele concurs va fi luată până la 19 noiembrie 2018.

Ofertele care nu respectă condiţiile din anunţ şi termenii de referinţă nu vor fi luate în considerație.

Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepţionare a ofertelor.

Informații suplimentare pot fi obţinute la emailul: contabilitate.rdg@gmail.com sau la tel. 068958985.

Alte articole de acest autor:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.