Servicii de asistență tehnică și suport la elaborarea planurilor de afaceri (selectarea companiilor - servicii de consultanță)

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) acordă asistență la consolidarea și dezvoltarea capacităților întreprinderilor agricole și tinerilor antreprenori – potențiali beneficiari de finanțare în cadrul Programelor IFAD.

În cadrul prezentului concurs, UCIP-IFAD va selecta mai multe companii în calitate de prestatori de servicii care vor acorda, la etapa de pre-finanțare, servicii de asistență tehnică și suport la elaborarea planurilor de afaceri pentru întreprinderile agricole, membre ale asociațiilor de producători, precum și tinerii antreprenori care vor solicita finanțare în cadrul Componentei 2: Suport pentru dezvoltarea business-ului agricol.

Aranjamente

Pe parcursul întregii perioade de implementare a Proiectului se planifică finanțarea în total a 65 de tineri antreprenori și 10 întreprinderi agricole, membre ale Asociațiilor de producători și 40 micro-antreprenori, membri ai Asociațiilor de Economii și Împrumut

Pentru prestarea serviciilor de consultanță și suport în elaborare a planurilor de afacere vor fi selectați mai mulți Prestatori.

Durata contractului de prestări servicii 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019.

Costul serviciilor va fi acoperit în mărime de 75 % de către UCIP-IFAD și 25 % de Beneficiar. Pentru planurile de afaceri elaborate pentru tinerii antreprenori, UCIP-IFAD va achita partea de 75 %, doar în cazul în care Beneficiarului i-a fost acordată finanțare din cadrul Proiectului. În cazul întreprinderilor agricole, membre ale Asociațiilor de producători, planurile de afaceri vor fi elaborate doar pentru întreprinderile agricole aprobate de către Comitetul privind aprobarea granturilor.

Responsabilitățile prestatorului

Serviciile de asistențătehnicăși suport vor cuprinde următoarele sarcini:

  1. asistență la elaborarea planului de afaceri pentru obținerea resurselor financiare ale PRR,  de către tinerii antreprenori, prin intermediul instituțiilor financiare participante (băncile comerciale);
  2. acordarea consultanței necesare tinerilor antreprenori privind inițierea/dezvoltarea afacerii pe durata elaborării planului de afaceri;
  3. asistență întreprinderilor agricole la elaborarea planului de afaceri în vederea obținerii granturilor pentru investiții in activități de procesare, sortare, ambalare, etc;
  4. asistență întreprinderilor agricole la pregătirea pachetului de documente în vederea obținerii granturilor pentru investiții in activități de procesare, sortare, ambalare, etc;
  5. asistență micro-antreprenorilor la elaborarea planului de afaceri în vederea obținerii împrumuturilor prin intermediul AEÎ (plan de afaceri simplificat, max 5 pagini).

Companiile selectate vor asigura calitatea planului de afaceri prin veridicitatea şi complexitatea informației  (proiect-structura planului de afaceri și informația solicitată este accesibilă pe pagina web a UCIP  IFAD 

http://www.ucipifad.md/services/credits/Procedura-de-creditare/ #pasul 4).

Companiile selectate vor implica, în mod obligatoriu, participarea clientului la elaborarea planului de afaceri.

În contextul celor menționate, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) invită companiile de consultanță eligibile (Prestatori de Servicii) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de consultanță.

Companiile interesate vor prezenta informații care să demonstreze că dispun de calificărilenecesare și experiența relevantă pentru a efectua serviciile solicitate.

Cerințe minime de calificare:

  1. Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova
  2. Experiență generală a companiei de cel puțin 3 ani în domeniul prestării serviciilor de consultanță și asistență tehnică acordată întreprinderilor care activează în mediul rural; 
  3. Personal cu experiență de cel puțin 3 ani în elaborarea planurilor de afaceri și acordare de consultanță pe diferite aspecte ale afacerii (financiar, managerial, tehnic, etc).

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de calificare

Punctaj maxim

1. Experiența generală a companiei;

35

1.1. Experiența de activitate a companiei în domeniul acordării serviciilor de consultanță (numărul total al anilor de experiență)

1.2. Experiența companiei în domeniul elaborării planurilor de afaceri pentru întreprinderile care activează în domeniu agricol si non-agricol din zona rurală (numărul total al anilor de experiență)

Punctajul se va acorda în raport cu numărul maxim de ani experiență generală prezentat de către ofertanți

10

25

2. Experiența (din ultimii 3 ani) a ofertantului în prestarea serviciilor ce includ elaborarea planurilor de afaceri, în cadrul proiectelor cu finanțare externă (de ex. WB, USAID, PNUD, UN, IFAD, FAO, ș.a.);

Punctaj maxim în raport cu numărul de planuri de afaceri elaborate de companii

25

3. Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate

 40

3.1. Liderul echipei

3.2. Expert 1

3.3. Expert 2

3.4. .................

(Numărul planurilor de afaceri elaborate de echipa de experți care urmează să fie implicați în Proiect. Punctajul maxim va fi acordat companiei care va prezenta numărul maxim de planuri de afaceri în baza mediei calculate de comisia de selectare pentru întreaga echipă de experți. Nu se admit modificări în lista experților pe perioada desfășurării concursului. În caz că se vor efectua modificări expertul propus va fi cu experiență similar celui exclus)

    40


Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda de Selectare în cadrul unui Buget Fix (SBF) expusă in Manualul de procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 21 noiembrie 2018, ora 16:00.

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md

 

Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.