hackathon

Achiziții servicii de audit.

EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ de CHIȘINĂU anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit al proiectului de construcție care s-a desfășurat pe parcursul a trei ani consecutivi 2015 - 2018.

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ de CHIȘINĂU în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi pentru perioada solicitată.

Obiectul auditului:

Compania de audit selectată va efectua auditul proiectului de construcție vizat pe parcursul perioadei de implementare 2015 – 2018.

Auditul pentru proiectul de construcție încheiat urmează să fie desfășurat în perioada 06 noiembrie – 30 decembrie 2018.

Raportul de audit în limbile română și engleză, precum şi versiunea electronică a acestora (în format pdf şi word), pentru proiectul de construcție va fi prezentat până pe 31 ianuarie 2019.

Raportul de audit (opinia auditorului) trebuie să corespundă prevederilor Standardelor Internaționale de Audit (ISA 700/705). În cadrul auditului se vor examina situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate pentru proiectul de construcție menționat.

De asemenea, în cadrul auditului se va verifica sistemul de control intern şi respectarea legislației fiscale în vigoare în cadrul activităților desfășurate. Auditorul va identifica orice deficiență semnificativă în funcționarea controlului intern.

Raportul de  audit va conține note separate la toate proiectele implementate de Organizație, în care vor fi reflectate, pe scurt, alocarea şi cheltuirea resurselor financiare pe proiectul dat. La efectuarea auditului prezentului proiect o atenție deosebită se va acorda următoarelor aspecte:

 1. Analiza cheltuielilor mijloacelor de grant şi a documentelor corespunzătoare prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raționale după caracterul lor general. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant;
 2. Evaluarea sistemului de evidentă contabilă a Organizației, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, veniturile şi cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operațiunile de primire şi cheltuire a mijloacelor grantului;
 3. Verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului. Verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea procedurilor de achiziții, care trebuie să fie în conformitate cu cerințele contractului de grant și/sau politicile Organizației, respectarea bugetului aprobat, corectitudinea documentării delegărilor, atât locale cât și internaționale şi verificarea respectării altor condiții importante stipulate în contract.

Criteriile de selectare:

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

 1. Experiență în domeniu – companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 2. Calificarea echipei care va efectua auditul (minim 5 ani de experiență pentru managerul auditului și minim 2 pentru ceilalți membri ai echipei, calitatea de membru al ACCA va constitui un avantaj);
 3. Prețul serviciilor.
 4. Imaginea și reputația companiei. Apartenența companiei la o rețea internațională va constitui un avantaj.

Sarcini tehnice:

 • Opinia de audit trebuie sa fie în conformitate cu ISA 700/705. Raportul de audit trebuie să conțină situațiile financiare, inclusiv notele per proiect și scrisoarea către management;
 • Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (trebuie să fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat şi licențiat, nu doar denumirea companiei) va fi prezentat Organizației conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”;
 • Raportul de audit va fi prezentat în două exemplare în limbile română și engleză, precum şi versiunea electronică a acestora (în format pdf și word);
 • Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce privește procedura de alocare, gestionare şi raportare a grantului Organizației. EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ de CHIȘINĂU va asigura sprijinul şi spațiul necesar pentru auditor în vederea facilitării procesului de audit.

Raportul de audit sau extrase din acesta pot fi făcute publice de către EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ de CHIȘINĂU fără vreo limitare, cu condiția că nu este denaturat sensul constatărilor.

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

 1. Date de contact ale companiei (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică);
 2. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu şi argumentarea oportunității selectării acesteia;
 3. CV persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea Organizației;
 4. Licența pentru activitatea de audit (copia);
 5. Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit în MDL şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus.

Oferta trebuie să fie datată și semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la proiecte.episcopia@gmail.com sau depusă direct la sediul EPISCOPIEI ROMANO-CATOLICE de Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei nr. 85, mun. Chișinău, MD-2012, în plic sigilat, cu indicarea denumirii ofertantului și data depunerii si numele proiectului “Extinderea Centrului de Educație”, până pe  5 noiembrie 2018.  

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 59-90-90 sau la adresa de e-mail: elena.ajder@gmail.com.

Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 12 noiembrie 2018.

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Fundația “Ioan Paul II” |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.