hackathon

Invitație pentru prezentarea ofertei - Procurare consumabile și eliberarea acestora prin rețelele de farmacii pe teritoriul RM

din 17.09.2018

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” invită companiile farmaceutice cu rețele de farmacii disponibile în orașele Strășeni, Nisporeni și Ștefan Vodă, să prezite ofertele de preț pentru eliberarea următoarelor produse/bunuri beneficiarilor proiectului:

Lotul nr.1

Nr.ord.

Denumire

Cantitatea

1.

Seringa  pentru insulina cu ac detasabil, 1 ml

2 220

2.

Seringa  pentru insulina cu ac nedetasabil, 1 ml

2 220

3.

Seringa cu ac detasabil, 2 ml

2 220

4.

Seringa cu ac detasabil, 5 ml

2 220

5.

Seringa cu ac detasabil, 10 ml

1 110

6.

Seringa cu ac detasabil, 20 ml 

1 110

7.

Servetele îmbibate cu alcool

11 100

8.

Prezervativ masculine classice

8 430

9.

Prezervativ masculine cu duritate sporită

1 200

Informații privind specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt indicate în Anexa A la Termenii și Condițiile de Livrare.

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele întregului Lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat, iar specificațiile tehnice corespund specificațiilor tehnice menționate în Anexa A la „Termenii și Condițiile de Livrare”. Opțiuni alternative nu vor fi permise.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa A la „Termenii și Condițiile de Livrare”, va fi prezentată în două exemplare: original şi copie, în plicuri sigilate diferite și va fi adresată şi expediată la adresa:

Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2

Centrul „Pas cu Pas”

Tel.: /+373/ 22 00-99-74

Fax: /+373/ 22 00-99-56//+373/ 22 66-68-50

În atenția: Dnei Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică

Email:initiativapozitiva@gmail.com

Pe plic va fi scris clar numele şi adresa ofertantului, numărul de referinţă a procedurii Nr:.57/MDA-C-PCIMU-IP_13 din 17.09.2018

Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită și de următoarele documente:

Copia Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică;

Сopie Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor);

Copie Licenței de activitate în domeniul, emisă de Camera de licențiere;

Oferta va fi însoţită obligatoriu de mostre ale produselor ofertate: 10 unități pentru fiecare produs din Lot nr.1.

Oferta poate fi însoţită de cataloage şi/sau alte materiale ilustrative sau altă informaţie relevantă în Română, Engleză sau Rusă. Ofertele şi mostrele depuse nu se returnează, fiind dovada participării ofertanţilor la această procedură.

 „Termenii și Condițiile de Livrare” și a tabelului din (Anexa A), semnat și ștampilat conform cerințelor specificate în alin. 8 al prezentei cereri/invitații.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este: 02 octombrie 2018, ora locala 16.00Ofertele întârziate vor fi respinse. Ofertele vor fi deschise public, în prezența reprezentanțelor ofertanților care vor dori să participe, la data si ora specificate în alin. 5, la adresa specificată în alin.3.

Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).

Ofertele expediate prin fax și/sau poșta electronică NU sunt acceptate și vor fi respinse.

Oferta dumneavoastră va fi întocmita în conformitate cu prezentele instrucțiuni, prin completarea Termenilor și Condițiile de Livrare va fi prezentata în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a produselor propuse conform specificațiile tehnice solicitate.

(i) PREŢUL:  Preţurile pot fi indicate în lei moldoveneşti și vor conține toate costurile pentru pregătirea bunurilor de livrare până la destinaţia finală vor fi incluse în preţul ofertei, iar Vânzătorul nu va pretinde compensaţii suplimentare.

(ii) Prețul nu va include TVA, Taxe Vamale, Proceduri Vamale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 “Cu privire la aprobarea listei creditelor și granturilor acordate guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat din contul cărora vor fi importate, achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata TVA, Taxa Vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale” (cu modificările si completările aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1028 din 29.12.14, Monitorul Oficial nr. 400-403/1114 din 31.12.14).

(iii) EVALUAREA OFERTELOR: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor specificate în ofertă, recalculate în EURO la cursul Băncii Naționale a Republicii Moldova (https://www.bnm.md/ro/content/ratele-de-schimb) la data limită de prezentare a ofertelor.

La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;

(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;

(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;

(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

ACORDAREA CONTRACTULUI: Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot nr.1 și care respectă specificațiile menționate în Termeniii și Condițiile de Livrare.

În cazul în care, drept câștigătoare va fi desemnată oferta cu produse cu care Programul nu a lucrat anterioar, și nu sunt cunoscute/testate de către beneficiarii programului, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” va încheia un contract pentru o cantitate mică de produse (maximum 5% din suma stabilită per Lot), în scopul testării acestora în orașele Strășeni, Nisporeni și Ștefan Vodă. Dacă în perioada de testare vor fi depuse plângeri în scris de către beneficiari față de calitatea acestora (10 la număr), organizația va trece la oferta următoarea conform clasamentului, respectând aceeași regulă.

(iv) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă pe întreaga perioadă a anului 2018, până la 31 decembrie 2018, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Dna Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică

Tel.: /+373/ 22 00-99-74

Fax: /+373/ 22 00-99-56//+373/ 22 66-68-50

Email:initiativapozitiva@gmail.com

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 3 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

În orice moment înainte termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația de Participare/Cererea de Oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Invitația de Participare/Cererea de Ofertă. Documentul și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația de Participare direct de la de la Cumpărător.

Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar A.O. „Iniţiativa Pozitivă” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.

A.O. „Iniţiativa Pozitivă” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.Organizații vizate: Initiativa Pozitiva |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.