hackathon

Concurs privind selectarea unui consultant/unei consultante în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea a două persoane în calitate de consultanţi/te, supervizori/oare pentru a ghida, monitoriza şi evalua implementarea proiectelor comunitare de către beneficiarele Programului de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă. Programul de mentorat este parte componentă a proiectului „Iniţiativa Comună pentru Oportunităţi Egale”, implementat de Fundaţia Est-Europeană în parteneriat cu CPD, din resursele acordate de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), prin intermediul Biroului de Cooperare al Elveţiei în Republica Moldova şi Guvernul Suediei.

Descrierea proiectului: Programul de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă are scopul de a consolida capacităţile grupurilor de iniţiativă pentru a aborda problemele de dezvoltare comunitară într-o manieră incluzivă.

Programul se va desfăşura în 30 de localităţi, considerate mai puţin incluzive, din raioanele Cahul, Căuşeni şi Soroca. Programul va urmări identificarea persoanelor active la nivel comunitar, împuternicirea acestora de a crea grupuri de iniţiativă în vederea mobilizării cetăţenilor pentru a aborda problemele comunităţii într-o manieră mai cuprinzătoare. Pentru a realiza acest deziderat al programului, fiecare grup creat la nivel local va beneficia de o relaţie de mentorat şi de un program consistent de instruire. Componenta de granturi mici (în două runde) a proiectului constituie o posibilitate adițională pentru a încuraja participantele/ţii să pună în practică inițiative menite să influenţeze proiectarea şi implementarea deciziilor locale din perspectiva incluziunii. Acest exerciţiu va contribui la fortificarea poziției acestora în comunitate, la sporirea vizibilităţii şi consolidarea capacităţii de lider/ă comunitar/ă.

Obiectivul concursului: Obiectivul constă în selectarea a doi/două consultanţi/te (supervizori/zoare), care vor ghida şi monitoriza câte 10 echipe comunitare,  de la faza de selectare a comunităţilor, prima fază de implementare a proiectului

până la faza de raportare financiară şi narativă, vor evalua progresele înregistrate de fiecare echipă în procesul de implementare a priorităţii comunitare, a acţiunilor specifice de promovare a principiilor incluziunii la nivel local.  

Sarcinile concrete ale persoanelor selectate:

  • Participarea la identificarea comunităţilor implicate în proiect din raioanele Cahul şi Căuşeni, conform criteriilor de eligibilitate.
  • Identificarea persoanelor active din fiecare localitate selectată, care vor deveni beneficiare a Programului de Mentorat;
  • Ghidarea şi monitorizarea beneficiarelor de granturi mici pe întreaga perioadă de implementare a proiectelor comunitare, inclusiv perioada de raportare (runda I şi runda a II-a).
  • Colectarea rapoartelor narative, financiare şi a documentelor justificative de la fiecare beneficiară pentru raportarea finală şi oferirea suportului pentru îmbunătăţire.
  • Vizite de monitorizare în comunităţile, de unde provin beneficiarele. Câte 3 vizite obligatorii pentru fiecare rundă la fiecare echipă şi suplimentar la necesitate.
  • Elaborarea unui Raport agregat privind rezultatele obţinute în urma implementării proiectelor comunitare şi a lecţiilor învăţate, evaluarea progreselor înregistrate în procesul de implementare, a acţiunilor specifice de promovare a abordărilor incluzive la nivel local, mobilizarea femeilor şi bărbaţilor în procesul participativ incluziv, ce constituie un element al Bunei Guvernări în APL.
  • Elaborarea raportului privind nivelul de capacitare a fiecărei echipe comunitare sub aspectul: progresul obţinut în dezvoltarea potenţialului personal de liderism şi a relaţiilor de mentorat, a capacităţii de coeziune a echipei şi a face faţă riscurilor.
  • Facilitarea dialogului dintre autorităţile publice locale şi societatea civilă în procesul de implementare a proiectului comunitar prin prisma incluziunii tuturor categoriilor de cetăţeni, ca unul din pilonii de bază ai democraţiei.

Aspecte organizaționale:

  1. Contractanta/tul va lucra în subordinea directă a coordonatoarei de proiect. Contractantul/ta va lucra în afara oficiului Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare”.
  2. Număr maxim de zile de lucru per consultant: 70 de zile în perioada august 2018 – decembrie 2019

          (i) 15 zile lunile august şi septembrie – perioada  de selectare şi identificare a comunităţilor şi a persoanelor cheie din fiecare comunitate, conform aplicărilor depuse.

          (ii) Restul zilelor vor fi divizate pentru perioada ianuarie-decembrie, 2019.

Menţiune: numărul de zile lucrătoare poate varia de la o lună la alta în dependenţă de activităţile planificate a fi desfăşurate cu participanţii/participantele programului din cele 30 de comunităţi selectate. Premergător lunii noi de activitate, împreună cu coordonatoarea de proiect, vor fi agreate zilele de lucru pentru fiecare consultant/consultantă.

Durata contractului:

Contractanţii/contractantele vor presta serviciile sus-menționate pe tranşe, în perioada august 2018 – decembrie 2019. După încheierea perioadei respective, va fi analizată posibilitatea extinderii duratei contractului de prestări a serviciilor de consultanţă/supervizare.

Plata pentru serviciile prestate: Persoanele selectate vor activa prin contract de prestare servicii, fiind remunerate lunar prin virament bancar în limita fondului, confirmat prin contractul de grant între CPD şi finanţator, după prezentarea raportului lunar de activitate.

Plata pentru ultima lună se va face după prezentarea tuturor rapoartelor narative şi financiare ale liderilor echipelor comunitare, participante la program, precum şi a raportului personal de activitate şi ale altor rapoarte indicate în contractul de prestare servicii.

NOTĂ: Consultanţii/Consultantele, pe perioada de activitate în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltarea Comunitară Incluzivă, nu vor face pledoarie pentru  un oarecare partid politic.

Profilul general al candidaţilor/candidatelor: specialişti/ste în domeniul administrării publice, cercetători/toare, reprezentanţi/te ai organizaţiilor non-guvernamentale, economişti/ste, formatori/toare etc.

Cerinţe faţă de candidaţi:

- Studii superioare în domenii relevante (obligatoriu);

- Experiență  în implementarea şi raportarea proiectelor, inclusiv comunitare, de cel puţin 3 ani;

- Experienţă minimă de 3 ani în domeniul interacţiunii şi/sau pledoariei cu autorităţile publice; experienţa de comunicare/cooperare cu autorităţile publice din unul din raioanele implicate în proiect constituie un avantaj;

- Experienţă în domeniul mobilizării comunitare de cel puţin 3 ani;

- Experiență în elaborarea rapoartelor financiare pentru implementarea proiectelor şi evaluarea acestora;

- Experienţă în evaluarea progreselor de dezvoltare personală şi a capacităţilor de liderism;

- Abilităţi de analiză, comunicare, lucru în echipă, relaţionare;   

- Devotament, entuziasm şi motivaţie;

- Experiență de lucru în programe de mentorat și incluziune socială va constitui un avantaj.

Candidații interesați vor expedia la adresele de e-mail: Galina Precup gaprecup@hotmail.com, Olga Sîrbu olga.sirbu.cpd@gmail.com:

 - CV – ul;

 - Scrisoare de Motivare care va conţine în mod obligatoriu: (1) declaraţie pe propria răspundere că persoana care candidează nu va face pledoarie pentru un oarecare partid politic pe perioada activităţii în cadrul Programului de Mentorat, (2) informaţie exhaustivă cu privire la experiența candidatului/candidatei în realizarea sarcinilor similare; (3) Numele şi datele de contact pentru două persoane de referinţă;

- Declaraţia de Integritate (a se vedea Anexa 1 a documentului de aici).

Termenul limită de depunere a ofertelor este 13 august 2018.

Persoană de contact: Galina Precup, e-mail: gaprecup@hotmail.com , tel. 022-20-71-57; 079553040.

Doar persoanele preselectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Detalii a se vedea în documentul de aici.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.