Solicitare de informație pentru crearea centrului de instruire a operatorilor centralelor termice pe bază de biomasă

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova,  îşi propune să  contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv și durabil de producere a energiei în Republica Moldova. Acest lucru va conduce la crearea unor piețe funcționale a tehnologiilor de procesare a biomasei ceea ce va duce la sporirea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă, în special pentru încălzirea instituțiilor publice și gospodăriilor casnice din zonele rurale. Vor fi create noi locuri de muncă și asigurate noi surse de venit în urma stabilirii unor canale de distribuție a combustibilului din biomasă, la nivel local și regional.

La sfârşitul anului 2014, după 4 ani de implementare a proiectului, pe baza performanţei deosebit de satisfăcătoare, a lecţiilor învăţate şi a lacunelor clar identificate, precum şi a necesităţilor suplimentare de susţinere în continuare a consolidării pieţei, proiectul a intrat în faza a doua, care va dura până la sfârşitul anului 2017, având un buget în sumă de 9.41 milioane de euro alocate de Uniunea Europeană pentru Programul de Integrare și Cooperare din cadrul Parteneriatului Estic (EaPIC).

Faza a doua a proiectului urmăreşte, ca și scop principal, să susţină în continuare dezvoltarea pieţei locale de biomasă şi industria emergentă şi să extindă activităţile legate de îmbunătăţirea confortului termic în clădirile

În prezent, cu sprijinul Proiectului Energie și Biomasă, 144 de instituții publice din 127 de comunități au fost conectate la sistemde încălzire pe bază de biomasă, iar în etapa a doua a proiectului alte 80 de sisteme noi vor fi instalate în comunitățile din toata țara.

Pentru a asigura instruirea continuă și calificată a personalului care deservește și menține funcționalitatea sistemelor de încălzire pe biomasă, se necesită crearea unui Centru de Instruire a Operatorilor. Centrul va oferi servicii de instruire și va atesta cunoștințele operatorilor. Pentru implementarea acestei activități, în cadrul PEBM a fost deja dezvoltat și este în curs de avizare de către Ministerul Educației Curriculum pentru instruirea continuă profesională a Operatorilor în Sala de Cazane, elaborate manualele de instruire și Registrele de Evidență a Parametrilor tehnici.

Urmează etapa de identificare a unui partner național (ONG, companie privată, instituție de învățămînt, consorțium, etc.)  care dispune de capacitatea de a oferi acest tip de instruri tehnice pentru operatori și care ar asigura durabilitatea activității în timp. PEBM va oferi asistență pentru stabilirea, funcționarea și acreditarea centrului, multiplicarea materialelor de instruire, etc.

Scopul prezentei scrisori de solicitare este de a identifica potențialii parteneri naționali și metodologia propusă pentru crearea Centrului de Instruire a Operatorilor. Propunerea metodologică trebuie să descrie modalitatea de creare a centrului pe care o propune partenerul național reeșind din capacitățile sale (oferirea instruirilor fie la nivel regional sau centralizat, aspectul practic al instruirilor care presupune acces la tehnologii,descrierea aspectelor logistice, etc). Ulterior colectării scrisorilor de intenție se va desfășura un concurs între aplicanți.

Subiectele aproximative ale instruirilor care urmează a fi desfășurate în cadrul centrului de instruire:

 • Securitatea și sănătatea la locul de muncă;
 • Organizarea locului de muncă pentru exploatarea în condiții sigure a centralei termice pe biocombustibil solid;
 • Gestionarea eficientă și mentenanța corectă a centralelor termice pe biocombustibili solizi;
 • Calitatea biocombustiililor solizi;
 • Rolul și responsabilitățile operatorilor la locul de muncă (depozitarea biocombustibililor solizi, aprecierea conținutului de umiditate, alimentarea corespunzătoare a cazanului cu biocombustibil solid, curățarea cazanului și depozitarea cenușii, conservarea centralei termice, etc.) în asigurarea funcționării,  corespunzătoare;
 • Construcția cazanelor pe biocombustibil solid;
 • Mentenanța cazanelor și măsuri de asigurare a durabilității centralei termice.

 

Profilul partenerului național:

 • Experiență în organizarea instruirilor pe tematici relevante domeniului;
 • Cunoștințe temeinice și o înțelegere bună a sectorului energiei din biomasă din Republica Moldova;
 • O bună înțelegere a domeniului producerii energiei cu ajutorul sistemelor solare constituie un avantaj;
 • O bună înțelegere a procedurilor legale pentru crearea Centrului de Instruire precum și a procedurilor de acreditare;
 • Experiență anterioară în colaborarea cu organizațiile internaționale și în particular cu PNUD constituie un avantaj.

Aplicanții interesați de a participa în Concurs trebuie să prezinte următorul set dedocumente:

 • Copia certificatului de înregistrare a aplicantului;
 • Formumarul de aplicare a notelor conceptuale;
 • Alte materiale care vin să justifice/confirme corespunderea criteriilor listate la acest punct.

Setul de documente (scanat) se va transmite în forma electronică la adresa:

E-mail: lina.acalugaritei@undp.org

Data limită de transmitere a Cererilor de aplicare este 19 Iunie, 2016, ora 18:00

 

Notă: Pentru informație suplimentare vă rugă sa contactați:

Lina Acălugăriței,

Tel.: + 683 11778

Specialist de Proiect

Proiectul Energie și Biomasă în Moldova

 

FORMULAR DE APLICARE A NOTELOR CONCEPTUALE

Scopul formularului este de a descrie procesul de instituire și funcționare a Centrului de Instruire a Operatorilor.

Notă:  În caz de spațiu limitat la prezentarea informației, puteți utiliza pagini suplimentare în număr necesar sau acestea pot fi prezentate în copie.

DATE GENERALE
1. Denumirea Aplicantului  
2

Numele conducătorului

Instituției

 
3 Telefon, fax  
4 E-mail  
5 Adresă juridică  
6 Domeniul de activitate  
CERINȚE STATUTARE
1 Forma juridică de organizare  
2 Instituția căreia i se subordonează (după caz)  
3 Declarație că instituția care aplică nu se află în proces de lichidare sau nu se află în proces de deetatizare, precum și nu se află în proces de litigiu patrimonial  
CONCEPTUL METODOLOGIC
1

Argumentați capacitatea instituției în crearea și gestionarea Centrului de Instruire a Operatorilor

-          Disponibilitatea spațiului de studii

-          Disponibilitatea deplsării în teren

-          Disponibilitatea cadrelor didactice sau angajarea acestora pe viitor

-          Experiență anterioară de instruire

-          Experiență anterioară de deservire a centralelor termice pe biomasă ( instalare, deservire, etc)

-          Disponibilitatea echipamentului multimedia ( proiector, laptop, etc.)

-          Disponibilitatea certificatelor de managment al calității sau altor certificate relavante

 
2 Argumentați motivația instituției de a crea și gestiona Centrul de Instruie a Operatorilor  
3 Personalul implicat în implementarea proiectului  
4 Aportul instituției (dacă există) și/sau cofinanțarea din alte proiecte  
5 Descrierea procedurii de creare a centrului de instruire (extindere a domeniului de activitate)  
6

Descrierea metodologică a instruirilor pentru operatori:

-          Regional ( care implică deplasarea experților în Centre Raionale) sau centralizat

-          Durata cursurilor: inclusiv partea pratică și teoretică

-          Tipul certificatelor care vor fi eliberate

 
7

Propunerea financiară a aplicantului care ar include:

-          Costul instruirii per persoană (instructori, materiale)

-          Costurile de cazare și alimentare

-          Costurile logistice (transport, comunicare, etc.)

Se vor calcula în baza datelor de referință după cum urmează:

 • Numărul minim de persoane ce urmează a fi instruite anual -70 (7 grupe a cite 10 persoane)
 • Numărul estimativ de ore – 40 inclusiv 16 ore practice
 • Parteneriatele cu instituțiile ce dispun de centrale termice pe biocombustibili solizi sunt încurajate.
 • Programul de instruire urmează să fie acreditat.

 

 
8 Descrieți tipul de asistență (tehnică, logistică, etc.) care poate fi oferită de Proiectul Energie și Biomasă pentru crearea Centrului de Instruire a Operatorilor  
CONTINUITATEA ACTIVITĂȚILOR
1 Prezentarea unui angajament de asigurare a  continuităţii activităţilor de instruire a operatorilor în cadrul centralelor termice pe biomasă  
2 Prezentarea altor intenții privind activități conexe ce ar spori durabilitatea inițiativei  
3 Descrierea riscurilor și modalităților de depășire a acestora  

Notă: UNDP își rezervă dreptul de a solicita respectarea unor condiții suplimentare în pachetul documentelor de concurs.

Alte articole de acest autor:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.