Șase ani de la ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități

La 9 iulie 2010 Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 166 a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD). Au trecut deja 6 ani de la ratificarea acestui tratat internațional, prin care Republica Moldova și-a asumat angajamentul cu privire la asigurarea drepturilor fundamentale a persoanelor cu dizabilități cum ar fi accesibilitatea,  egalitatea în fața legii, acces la justiție, viață independentă și dreptul de a fi inclus  în comunitate, educație, munca și angajarea în cîmpul muncii, etc.

Constatăm, cu regret, că aceste angajamente au fost realizate doar pe plan legislativ, iar legislația națională a fost armonizată doar parțial cu prevederile Convenției.

Cu toate că art. 12 al Convenției stipulează că ”Statele Participante vor recunoaște că persoanele  cu dizabilități beneficiază de  aceeași capacitate juridică  ca și alte persoane  în toate aspectele vieții”, totuși, pînă în prezent persoanele cu dizabilități mentale continuă să fie lipsite de capacitatea de exercițiu, instituția tutelei nu este abolită, iar persoanele lipsite de capacitatea de exercițiu rămîn a fi excluse din viața socială.

Deși încă în anul 2010 Republica Moldova a adoptat Legea nr. 169  din  09.07.2010 pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități(2010-2013), asumîndu-și angajamentul să accesibilizeze pentru persoanele cu dizabilități infrastructura socială și serviciile disponibile publicului, , șă  elimine obstacolele  şi limitările de încadrare în cîmpul muncii,  această strategie nu și-a atins obectivele propuse , nici, nu a avut o continuitate.

Republica Moldova înregistrează mari restanțe la angajamentele asumate cu privire la accesul la justiție a persoanelor cu dizabilități, excluzînd persoanele decalarate incapabile din dreptul de a participa independent, de sine stătător, nemijlocit în procesul de judecată în calitate de participant la proces sau martor. Instanțele de judecată nu  întreprind măsuri adecvate de acomodare rezonabilă pentru a asigura persoanelor cu dizabilități accesul liber la justiție în condiții de respectare a demnității, deși conform  art. 13 din CDPD, Republica Moldova și-a asumat obligația de a „garanta accesul eficient la justiție al persoanelor cu dizabilități, în măsura egală cu alte persoane, inclusiv prin oferirea acomodării de proceduri și corespunzătoare vîrstei, pentru a facilita rolul lor eficient în calitate de participanți direcți și indirecți, inclusiv în calitate de martori, în toate procedurile judiciare, inclusiv la etapa de investigație și alte etape preliminare”.

În pofida faptului că CDPD garantează persoanelor cu dizabilități dreptul la viață independentă și dreptul de a fi inclus  în comunitate, la nivel național nu există un mecanism clar și bine definit în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități, fapt, ce se datorează inclusiv lipsei reglementărilor legale în acest domeniu. Menționăm, că dreptul la viață independentă și dreptul de a fi inclus  în comunitate, garantate de Convenție, nu se regăsesc în Legea nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

Constatăm cu regret că copiilor cu dizabilități li se încalcă frecvent dreptul la educație, fiindcă serviciile create pentru facilitarea incluziuniii copiilor cu dizabilități în procesul de educație nu se bazează pe abordarea individuală, conform necesităților, ci pe o abordare generală.

Cu toate că art. 27 din CDPD, art. 33 din Legea nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalității, garantează persoanelor cu dizabilități dreptul la muncă, aceste reglementări nu sunt în măsură să asigure persoanelor cu dizabilități angajarea efectivă în cîmpul muncii și protecția adecvată împotrivă descriminării și abuzurilor din partea angajatorului.

Deși au trecut deja 6 ani din momentul ratificării  CDPD, Republica Moldova nu și-a armonizat terminologia în propriul sistem legislativ, fapt ce duce la utilizarea în continuare a termenelor discriminatorii cu referire la persoanele cu dizabilități.

La fel de îngrijorător este faptul, că autoritățile statului RM folosesc în activitatea sa traducerea neoficilă a CDPD (traducerea oficială o puteți găsi la următorul link. - http://advocacy.md/sites/newadvocacy/files/CRPD%20.pdf).

În acest context, menționăm, că Președintele statului Dl. , Nicolae Timofti, conducîndu-se de traducerea neoficială a Convenției, și-a creat o prezentare greșită a obligațiunilor asumate de RM privind abordarea capacității juridice a persoanelor cu dizabilități, fapt care a determinat nepromulgarea Legii nr. 87 din 7 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Prin legea respectivă s-a încercat a fi introduse modificări în mai multe acte legislative, precum Legea nr. 837 din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești, Codul Electoral al RM, Codul de Procedură Civilă al RM, etc. Conform modificărilor propuse, persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu li se recunoaște dreptul de a fi fondatori în asociațiile obștești, dreptul de a alege, dreptul de a contesta hotărîrea judecătorească în care sunt vizate interesele acestora, dreptul persoanelor cu dizabilități mentale de a fi citați personal la procesul de judecată privind declararea incapacității acestora sau contestarea unei astfel de hotărîri, dreptul de a depune nemijlocit, fără concursul persoanelor prevăzute în art. 308 alin. (2) CPC, o cerere privind contestarea hotărîrii privind declararea incapacității.

În textul scrisorii adresate Parlamentului RM privind nepromulgarea legii vizate, Președintele făcînd referință la traducerea neoficială a CDPD în mod eronat  a invocat că textul Convenției recunoaște persoanelor cu dizabilități dreptul la asistență juridică nu și dreptul la recunoașterea capacității juridice. Drept consecință, fiind condus de aceste concluzii, Președintele a considerat că introducerea modificărilor în legislație prin care persoanelor cu dizabilități li se recunoaște capacitatea juridică în unele aspecte ale vieții, inclusiv dreptul de a alege și dreptul la accesul liber la justiție, nu este oportună (scrisoarea Președintelui RM o puteți găsi la următorul link. - http://advocacy.md/sites/newadvocacy/files/Scrisoare%20nepromulgare%20a%20%20L%2087.pdf).

       Recent, în sesizarea adresată Curții Constituționale a RM privind controlul constituționalității a unor prevederi din Codul Civil în materia capacității de exercițiu, un grup de deputați ai Parlamentului RM au pus la îndoială autenticitatea traducerii art. 12 alin. (2) din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, unde sintagma ”legal capacity” iarăși se traduce incorect, și anume: în loc de ”capacitatea juridică” se utilizează ”asistența juridică”. Astfel constatăm cu regret că  traducerea neoficială a textului Convenției este utilizată de mai multe autorități de stat, iar acest fapt poate afecta grav calitatea legislației  care este  adoptată în   vederea armonizării cadrului normativ național cu prevederile Convenției.

În scopul asigurării respectării art. 30 din Legea nr. 595 din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale RM, A.O. CAJPD se va adresa cu o petiție către Parlamentul RM prin care va solicita publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a traducerii oficiale în limba de stat a textului Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

De asemenea, A.O. CAJPD va continua să monitorizeze implementarea prevederilor Convenției în vederea asigurării drepturilor fundamentale a persoanelor cu dizabilități, astfel încît accesibilitatea,  egalitatea în fața legii, acces la justiție, viață independentă și dreptul de a fi inclus  în comunitate, educație, munca și angajarea în cîmpul muncii, să fie efectiv realizate de către persoanele cu dizabilități pe întreg teritoril Republicii Moldova.

Autori:

Stajila Elena, jurista CAJPD

Cenușa Olga, Coordonatoare Relații Publice CAJPD

Tel./fax.: 022 28 70 90