Distribuie prietenilor:


Cooperarea germană pentru dezvoltare prin GIZ, în cadrul proiectului ”Măsuri de Consolidare a Încrederii de-a lungul r. Nistru”, este în căutarea unei companii / organizații / instituții de profil, capabile să elaboreze un Cadru de Dezvoltare a Capacităților pentru sectorul informal de îngrijire pe termen lung la domiciliu, care să fie ulterior convenit cu instituțiile autorizate și aplicat în practică.

Furnizorul selectat va desfășura activitățile conform Termenilor de Referință (TR).

Pentru TR, vă rugăm să adresați un mesaj la e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, cu indicarea numărului tenderului în titlul mesajului.

Oferta va include:

 • Ofertă financiară care va conține suma brută totală pentru realizarea fiecărei activități conform TR, precum și un buget total exprimat în lei, TVA 0%; datele bancare ale companiei, inclusiv numele băncii și IBAN pentru MDL (toate într-un plic sigilat separat);

 

 • Oferta tehnică (într-un plic sigilat separat) conform conținutului recomandat în TR, inclusiv:
 • Profilul organizației, inclusiv activități și experiențe similare,
 • Copia certificatului de înregistrare a companiei în Republica Moldova, orice licență, permis, certificat de calificare disponibil;
 • Certificat despre lipsa datoriilor eliberat de Inspectorat Fiscal al Republicii Moldova sau copia ultimului raport financiar;

 Toate datele cu caracter personal sunt destinate utilizării interne a GIZ, confidențialitatea este garantată.

 Evaluarea ofertelor se va face pe baza raportului de 70% pentru oferta tehnică și 30% pentru oferta financiară.

Ofertele primite după termenul limită, precum și ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare. Ofertele financiare care conțin altă monedă decât MDL (lei moldovenești) nu vor fi luate în considerare. GIZ păstrează discreția de a republica sau anula acest tender.

Ofertele urmează a fi depuse în plicuri sigilate, cu numărul licitației (83349646) și denumirea acesteia, la adresa Oficiului GIZ Chișinău (str. Bernardazzi 66, etajul 5, aripa stângă; Chișinău, MD-2009) până la 28 februarie, 2020, ora 10:00.

Întrebările ulterioare vor fi trimise prin e-mail către tenders-giz-moldova@giz.de, cu indicarea numărului tenderului în titlul mesajului.

______________________________________________________________________________________________

Tender no. 83349646

Elaboration of a Curriculum for Training of Trainers, Curriculum for training of caregivers and development of a Guide / Handbook in the area of Home-based Long-Term Medico-Social Care

The German Development Cooperation through GIZ, within its project “Confidence Building Measures along the Dniester River”, is looking for an experienced provider (consulting company / institution / organisation)  qualified to elaborate a Capacity Development Framework for Informal home-based Long-Term Care services to be subsequently agreed upon with authorized institutions and further applied in practice.

The selected provider will conduct activities according to the Terms of Reference (ToR).


For the ToR, please address a message to the e-mail: 
tenders-giz-moldova@giz.de , indicating the tender number in the message title.

Within the proposal, the bidder will present:

 • Financial offer containing the overall gross amount for the realization of each activity according to the ToR, as well as a total budget expressed in MDL, VAT 0%; company bank data, including bank name and IBAN for MDL (all in a separate sealed envelope);

 • Technical offer (in a separate sealed envelope), based on recommended contents in the ToR, including:
  • Organization Profile, including similar assignments and experience,
  • Copy of the company registration certificate in the Republic of Moldova, any available license, permit, professional qualification certificate available;
  • No-debt certificate issued by the Moldovan Tax Inspection or copy of the latest financial report;

 All personal data are for the internal use of GIZ, confidentiality is guaranteed.

Bids evaluation will be performed based on the ratio 70% for the technical offer and 30% for the financial offer.

Please note that applications received after the deadline, as well as incomplete applications will not be considered. Financial offers containing other currency than MDL (Moldovan Lei) will not be considered. GIZ retains the discretion to re-advertise or cancel this tender.

 Applications shall be delivered in sealed envelopes, showing the tender number (83349646) and subject on it, to the address of GIZ Office Chisinau (66 Bernardazzi St., 5th floor, left wing; Chisinau, MD-2009) not later than February 28, 2020, time 10:00.

Eventual questions shall be e-mailed to tenders-giz-moldova@giz.de, indicating the tender number in the message title.

 logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: