A.O. "Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin” din or. Criuleni, Republica Moldova, organizaţie non-profit şi non-guvernamentală, anunță concurs deschis de oferte pentru achiziția serviciilor de audit al programului „Facilitare comunitară și coeziune socială pentru drepturi”, pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2021, finanțat de IM Swedish Development Partner.

TERMENII DE REFERINȚĂ

 Obiectul auditului:

 Compania de audit selectată va efectua anual auditul raportului financiar al proiectului „Facilitare comunitară și coeziune socială pentru drepturi” pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2021. Bugetul proiectului pentru 2019 este  1 350 012 MDL.

Raportul de audit (opinia auditorului) trebuie să corespundă prevederilor Standardelor Internaționale de Audit (ISA 800/805) și să conțină note cu referire la respectarea instrucțiunilor de raportare financiară convenite între Asociație și finanțator.

Auditul pentru anul 2019 urmează a fi desfășurat în perioada 15 ianuarie – 15 februarie  2020. Raportul de audit al proiectului, în limbile română și engleză, precum și versiunea electronică a acestora (în format pdf şi word) vor fi prezentate până la 25 februarie 2020. Compania de audit va avea acces la toate documentele și actele contabile în ceea ce privește procedura de alocare, gestionare și raportare a grantului. AO„Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin” va asigura sprijinul și spațiul necesar  pentru auditor în vederea facilitării procesului de audit.

Termenele de desfășurare a misiunilor de audit și perioada raportării pentru anii 2020-2021 vor fi specificate ulterior în contract.

Sarcini tehnice ale auditorului/ auditorei: 

 • Efectuează auditul proiectului „Facilitare comunitară și coeziune socială pentru drepturi” pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, în conformitate cu Instrucțiunea de audit a finanțatorului programului (va fi pusă la dispoziție la solicitare).
 • Redactează Raport de audit și scrisoare de către management.

Cerințe față de Raportul de audit:

 Opinia de audit va fi exprimată în conformitate cu ISA 800/805. Raportul de audit va conține raportul financiar, inclusiv notele per programe și scrisoarea către management.

 • Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil (trebuie să fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificare și licențiere) va fi prezentat Asociației conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”.
 • Raportul de audit va fi prezentat în două exemplare în limbile română și engleză. Rapoartele pot fi emise electronic cu aplicarea semnăturilor electronice.

Scrisoarea către management: Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind: punctele slabe identificate și evaluarea riscurilor; lipsa documentelor confirmative cuantificate în sume exacte, în cazul în care acestea există; recomandările auditorului  pentru a înlătura deficiențele.

Conținutul ofertei:

Dosarul de participare la concurs va conține următoarele:

 1. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu (exprimată în ani, inclusiv referințe cu privire la proiecte finanțate de organizații internaționale auditate) și argumentarea motivației selectării acesteia. Se vor indica datele de contact ale companiei (denumirea ofertantului/ ofertantei, numărul de contact, adresa electronică, nume prenume director).
 2. CV persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditul programului. Licențe și certificări ale auditorului. Apartenența la Asociații profesionale sau internaționale.
 3. Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit în MDL și a perioadei exacte de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai
 4. Licența pentru activitatea de audit (copia). Certificate considerate relevante de ofertant/ă a fi prezentate.

Criteriile de selectare: 

 1. Experiență în domeniu – companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 2. Calificarea auditorului / auditoarei care va efectua auditul (minim 5 ani de experiență);
 3. Prețul serviciilor pentru auditul efectuat si perioada propusă pentru efectuarea auditului;
 4. Imaginea și reputația

Oferta urmează a fi datată și semnată de către ofertant/ă și expediată prin e-mail la adresa office@fcps.md sau depusă direct la oficiul Asociației, str. Păcii 43, or Criuleni, în plic sigilat, cu indicarea denumirii ofertantului/ ofertantei. Data limită a depunerii ofertei – 12 noiembrie 2019, ora 16.00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0 68474000 (Victoria  Secu, director executiv) sau la adresa de e-mail: office@fcps.md.

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

AO„Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin” promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu  tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri,  sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

AO„Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin” asigură că deciziile luate în procesul de selecție vor fi bazate pe criterii obiective, nediscriminatorii, legate direct de concurs.


Ajută-ne să distribuim acest articol: