Expert / Experți pentru elaborarea unei hărți a stakeholderilor

Termeni de Referință

Privind selectarea unui expert/unor experți pentru elaborarea unei hărți a stakeholderilor implicați în diferite servicii social-comunitare acordate de Fundația de Binefacere Caritas Moldova (în continuare: Caritas Moldova) – servicii de îngrijire la domiciliu, educație, dezvoltare comunitară - în 3 comunități : Chișinău (și suburbii), Grigorăuca / raionul Sângerei, Zârnești / raionul Cahul

  • Locație: Chișinău, Republica Moldova
  • Termenul limită de aplicare: 26 noiembrie 2021, ora 12:00
  • Funcția Expert/Experți pentru elaborarea unei hărți a stakeholderilor (inclusiv Matricea putere vs interes) implicați în diferite servicii acordate de Caritas Moldova – servicii de îngrijire la domiciliu, educație, dezvoltare comunitară, pentru inițierea Dialogul de Politici
  • Proiectul de referință: Caritas Moldova – “Policy Dialogue DI Learning & Exchange Platform”
  • Durata contractului: 1 lună, decembrie 2021
  • Zile de lucru: 4 zile
  • Limba de lucru: Română, cunoașterea limbii Engleze constituie un avantaj

1. Context
       Fundația de Binefacere “Caritas Moldova” este o organizație umanitară și caritabilă, care contribuie, prin activitățile sale, la eradicarea sărăciei și crearea unor sisteme sociale echitabile, promovând valorile toleranței și milosteniei creștine.
      Domeniile de activitate ale organizației sunt: Asistență socială, Asistență și îngrijiri medicale, Educație, Tineret, Advocacy, Promovarea și consolidarea capacităților.
      Scopul proiectului ”Policy Dialogue DI Learning & Exchange Platform” este de a spori capacitățile partenerilor locali în domeniul Dialogului de Politici. Accentul va fi pus pe dezvoltarea unei agende comune de politici pentru Caritas Moldova, în care vor fi indicate problemele actuale din comunitățile respective și recomandările de înlăturare a acestora prin soluțiile identificate împreună cu stakeholderii
locali.
      Elaborarea hărții stakeholderilor și analiza lor este necesară pentru inițierea procesului de Dialog de Politici, în cadrul căruia vor fi abordate problemele stringente din 3 comunități (Chișinău și suburbii, Grigorăuca / raionul Sângerei, Zârnești / raionul Cahul). Realizarea acestei hărți creează o bază pentru
parteneriatul ulterior între Caritas Moldova și actorii relevanți de la nivel local, cu scopul eficientizării serviciilor social-comunitare deja existente și elaborarea/dezvoltarea unor servicii și politici noi. De asemenea, parteneriatul cu organizațiile publice (deținătorii de putere) este un punct important în vederea
dezvoltării comunitare.


2. Scop
     Fundația de Binefacere Caritas Moldova își propune angajarea unui expert/unor experti care să elaboreze o hartă (inclusiv o matrice de interese și putere) a părților interesate implicate în diferite servicii social-comunitare oferite sau care ar putea fi oferite de Caritas Moldova - servicii de îngrijire la domiciliu, educație, dezvoltare comunitară - în trei comunități: Chișinău (și suburbii), Raionul Grigorauca / Sîngerei, Zirnești / Cartierul Cahul.

Rezultatul activității expertului va fi un document, care va include toți stakeholderii din fiecare localitate sus menționată, cu descrierea domeniului lor de activitate, scopurilor și obiectivelor organizației, serviciilor care prestează, nivelul de responsabilitate socială al fiecărui stakeholder identificat. De asemenea, trebuie să fie introdusă informația actuală referitor la contactele fiecărui stakeholder. Analiza stakeholderilor prin tehnica Matricii putere vs interes va fi parte din acest document.


3. Responsabilități
În vederea elaborării hărții, expertul/experții va/vor:
• Căuta și culege date și informații actuale despre stakeholderii (organizații non-profit, grupuri de inițiativă, companiile private, autoritățile locale, alte persoanele fizice sau juridice relevante (lideri ai comunității etc), misiunea, obiectivele, serviciile organizațiilor, contactele lor actuale, etc.);
• Elabora o analiză a stakeholderilor (utilizând tehnica Matricea putere vs interes și orice altă tehnică oferită de expert care va duce la o imagine clară a actorilor cheie în comunitățile menționate)
• Organiza informația logic într-un document – hartă, va prelucra informațiile și datele colectate din surse primare și secundare, va elabora recomandări privind modul în care stakeholderii identificați ar putea fi atrași și implicați în proiectele Caritas Moldova, și va prezenta primul draft al materialului elaborat managementului Caritas Moldova, cel mai târziu până la data de 01.02.2022.

4. Planificarea și implementarea activităților

Activitate Perioadă. Colectarea informației și elaborarea raportului Decembrie 2021 – Februarie 2022

  1. Vizite la comunități. (Chișinău (și suburbii – Stăuceni, Bubuieci), Grigorăuca / raionul Sângerei, Zârnești / raionul Cahul - Decembrie 2021/Ianuarie 2022: 3 zile lucrătoare
  2. Analiza informațiilor colectate și elaborarea documentului; prelucrarea informației și elaborarea unei hărți de stakeholderii locali cu analiza lor. Ianuarie 2022: 1 zile lucrătoare
  3. Prezentarea primului draft al documentului 01.02.2022

5. Cerințe fața de candidați
Educație:
- diplomă universitară în științe sociale sau din alte domenii relevante.


Abilități și competențe:
- experiență relevantă în domeniul Dialogului de Politici, advocacy, evaluarea organizațiilor, elaborare de hărți, analize, evaluări;
- abilități excelente de analiză și sinteză;
- abilități foarte bune de cercetare;
- competențe dovedite în utilizarea MS Office (programele grafice vor constitui un avantaj);
- cunoașterea specificului relaționării cu diferiți actori sociali importanți, mai ales cu reprezentanții organizațiilor de stat, autorități locale și organizații ale societății civile;
- experiență dovedită în moderarea/facilitarea de ateliere de lucru și traininguri cu membrii ai societății civile, companii private și autorități publice;
- cunoașterea aprofundată a limbii române (atât scris cât și vorbit) este obligatorie. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

6. Modalitatea de aplicare și selectare


Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:
- CV;
- Evaluări, cercetări anterioare realizate în domeniu;
- Oferta financiară care va include doar costul final pentru produs.

Dosarul de participare va fi transmis până în data de 17 decembrie 2021 ora 12.00 prin e-mail la secretariat@caritas.md cu mențiunea „Angajare expert/experți elaborare hartă stakeholderi”.
Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail social@caritas.md sau la numărul de telefon 068637601.


7. Oferta financiară
Contractantul va elabora oferta financiară în funcție de activitățile planificate și produsul final.
Caritas Moldova va acoperi alte cheltuieli, cum ar fi transport, în afara onorariului aferent pregătirii produsului final. Plata onorariului se va realiza după prezentarea variantei finale a documentului-hărții stakeholderilor din localități menționate și acceptarea acesteia de către conducerea Caritas Moldova.
Oferta financiară va fi prezentată în MDL și va include suma brută solicitată.