Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei de consultant principal, (fpe), (perioadă determinată), Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Scopul general al funcției: Contribuirea la asigurarea informării continue a societății privind activitatea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Promovarea inițiativelor și politicilor Ministerului, lansate în conformitate cu Programul de activitate al Ministerului și cu alte documente strategice naționale.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea și desfășurarea campaniilor de comunicare privind reformele demarate de Minister;
 • Organizarea desfășurării evenimentelor publice ale Ministerului, cu participarea mass-media;
 • Acordarea suportului metodologic subdiviziunilor Ministerului și a instituțiilor din subordinea Ministerului în domeniul tehnicilor de comunicare cu mass-media;
 • Organizarea întrevederilor conducătorilor subdiviziunilor Ministerului cu reprezentanții mijloacelor de informare în masă;
 • Elaborarea comunicatelor de presă și a altor materiale de informare a populației;
 • Colaborarea cu Serviciul tehnologii informaționale în vederea actualizării paginii web a Ministerului;
 • Monitorizarea mijloacelor mass-media.

Cerințe speciale:

Studii:

 • Superioare de licență sau echivalente, în domeniul comunicării și relațiilor publice/jurnalismului; Studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj.

Experienţă profesională: minim 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1.

 

Bibliografie:

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;  

Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;

Legea nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare;

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;

Hotărârea Guvernului nr. 149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărîrea Guvernului nr. 1211/2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • cazierul judiciar;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii, care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 20 decembrie 2021, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, (str. V. Alecsandri 2, et. 1, bir.127, telefon de contact: 022-26-21-72, 022-26-21-43 e-mail: daniela.martin@social.gov.md; stela.vieru-botezat@social.gov.md.

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1. Deține cetăţenia Republicii Moldova;

2. Cunoaşterea limbii de stat;

3. Are capacitate deplină de exerciţiu;

4. Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

5. Studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

6. În ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

7. Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

8. Este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

9. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

10. Nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Abilități: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, comunicare eficientă, inițiativă, previziune, lucru în echipă, planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi control).

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă, receptivitate la noi idei, rezistență la stres și efort.

Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Articol adaugat de: Stela Vieru