Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei de consultant principal, (fpe), Direcția politici de asistență socială a familiilor cu venituri mici, vârstnicilor și veteranilor (perioadă determinată)

Scopul general al funcției: Contribuirea la asigurarea calității, sub aspect juridic, a proiectelor de acte care urmează a fi examinate de Guvern în domeniul asistenței sociale a familiilor cu venituri mici, vîrstnicilor, veteranilor și altor grupuri defavorizate

Sarcinile de bază:

1) Elaborarea cadrului normativ, inclusiv a standardelor minime de calitate privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale adresate persoanelor consumatoare de substanțe psiho-active, persoanelor aflate în dificultate, persoanelor fără domiciliu stabil, persoanelor adulte aflate în situație de dificultate repatriate de peste hotare, persoanelor eliberate din locuri de detenție, persoanelor vîrstnice, persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA;

2) Elaborarea cadrului normativ privind asigurarea cu bilete de tratament balneo-sanatorial, inclusiv și acordarea compensațiilor în locul acestora;

3) Examinarea și coordonarea proiectelor de acte normative parvenite de la structurile teritoriale de asistență socială privind crearea serviciilor sociale adresate persoanelor adulte aflate în situație de dificultate;

4) Colectarea, sistematizarea, analizarea datelor și elaborarea rapoartelor de monitorizare a implementării cadrului normativ în domeniul serviciilor sociale adresate persoanelor adulte aflate în situație de dificultate repatriate de peste hotare, persoanelor eliberate din locuri de detenție, persoanelor vîrstnice, persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, etc.;

5) Analizarea rapoartelor elaborate de către organele cu drept de control privind asigurarea cu bilete de tratament balneo-sanatorial, inclusiv și acordarea compensațiilor în locul acestora și elaborarea propunerilor de modificare a cadrului legal;

6) Elaborarea rapoartelor periodice privind asistența socială acordată persoanelor vârstnice;

7) Examinarea și pregătirea răspunsurilor la solicitările parvenite de la Guvern, Parlament, Președinție, autoritățile administrație publice locale, autorității, instituții și organizații din Republica Moldova și de peste hotare, cu referire la sistemul de protecție a categoriilor de persoane defavorizate, inclusiv după caz, acordarea consultațiilor telefonice.

 

Cerințe speciale:

Studii: Studii superioare, de licenţă sau echivalente în drept, economie, științe sociale.

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

Cunoștințe: Cunoașterea legislației naționale;

Cunoașterea cel puțin a unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);

Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Bibliografie:

Constituţia Republicii Moldova;

Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr. 82 /2017 integrității;

Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;

Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Legea nr.271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

Legea asistenţei sociale nr. 547/2003;

Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani;

Hotărârea Guvernului nr. 149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărîrea Guvernului nr. 868/2004 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit invalizilor de război;

Hotărîrea Guvernului nr. 190/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile, modul de asigurare, evidență și distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor;

Hotărîrea Guvernului nr. 1152/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de asigurare cu bilete gratuite de tratament în instituţiile balneo-sanatoriale şi de plată a compensaţiei băneşti, în schimbul biletelor, persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi;

Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social;

Hotărîrea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modulde stabilire şi plată a ajutorului social;

Legea nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni;

Hotărîrea Guvernului nr. 929/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat;

Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale;

Hotărîrea Guvernului nr. 323/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si funcționarea Centrului de plasament pentru persoane virstnice si a Standardelor minime de calitate;

Hotărîrea Guvernului nr. 569/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Centrului de zi pentru persoane vîrstnice și a standardelor minime de calitate;

Hotărîrea Guvernului nr. 1034/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate;

Hotărîrea Guvernului nr. 1010/2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului social regional pentru asistenţa persoanelor infectate HIV/SIDA și a membrilor familiilor acestora și a standardelor minime de calitate;

Hotărîrea Guvernului nr. 232/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social integrat pentru consumatorii de substanțe psihoactive și pacienții terapiei de substituție și a Standardelor minime de calitate;

Hotărîrea Guvernului nr. 144/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului adăpost de noapte pentru persoanele fără adăpost și a Standardelor minime de calitate;

Hotărîrea Guvernului nr. 716/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate;

Hotărîrea Guvernului nr. 372/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vîrstă și celor cu dizabilități;

Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827/2000;

Hotărîrea Guvernului nr. 159/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material;

Hotărârea Guvernului nr. 800/2018 pentru aprobarea pachetului minim de servicii sociale.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

  • formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
  • cazierul judiciar;
  • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii, care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

  • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 20 decembrie 2021, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, (str. V. Alecsandri 2, et. 1, bir.127, telefon de contact: 022-26-21-72, 022-26-21-43 e-mail: daniela.martin@social.gov.md; stela.vieru-botezat@social.gov.md.

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1. Deține cetăţenia Republicii Moldova;

2. Cunoaşterea limbii de stat;

3. Are capacitate deplină de exerciţiu;

4. Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

5. Studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

6. În ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

7. Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

8. Este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

9. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

10. Nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Abilități: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, comunicare eficientă, inițiativă, previziune, lucru în echipă, planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi control).

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă, receptivitate la noi idei, rezistență la stres și efort.

Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet. 

 

 

Articol adaugat de: Stela Vieru