Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei de consultant principal, (fpe), Direcția politici de asigurare a egalității între femei și bărbați (perioadă determinată)

Scopul general al funcției: Elaborarea politicilor și a cadrului normativ în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței în familie.

Sarcinile de bază:

1) Elaborarea documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței în familie, în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile;

2) Monitorizarea  politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate a Direcției, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;

3) Implementarea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova ce țin de competența Direcției, întocmirea rapoartelor periodice privind executarea acestora;

4) Examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative, a demersurilor elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale;

5) Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice personalului din cadrul organelor teritoriale de asistență socială; asigurarea audienței cetățenilor și examinarea petițiilor acestora;

5) Realizarea activității de secretariat în cadrul Consiliului interministerial pentru prevenirea și combaterea violenței în familie.

6) Monitorizarea, în condițiile legii, a programelor internaționale de asistență financiară pentru susținerea domeniilor ce vizează competența Direcției.

 

Cerințe speciale:

Studii: Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu drept.

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Cunoștințe: Cunoașterea legislației din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, asigurării egalității de șanse între femei și bărbați, prevenirii și combaterii traficului de ființe umane;

           Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);

            Aptitudini de utilizare a pachetului microsoft office, e-mail, browser.

Bibliografie:

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

Legea nr.121/2012 cu privire la asigurarea egalității;

Legea nr. 45/2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie;

Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane;

Legea nr.137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor;

Hotărârea Guvernului nr. 149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărîrea nr. 259/2017 cu privire la aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia;

Hotărârea Guvernului nr. 259/2018 privind aprobarea Programului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea pentru anii 2018-2021;

Hotărîrea Guvernului nr. 281/2018 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și a violenţei în familie pe anii 2018-2023 și a Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia;

Hotărîrea Guvernului  nr. 461/2018 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023 şi a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia;

Hotărîrea de Guvern nr. 948/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, traficului ilegal de migranţi, precum şi a copiilor neînsoţiţi;

Hotărîrea de Guvern nr. 228/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire.

Hotărîrea de Guvern nr. 575/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a Serviciului  de asistenţă telefonică gratuită pentru victimele violenţei în familie și violenței împotriva femeilor și a Standardelor minime de calitate

Hotărîrea de Guvern nr.1200/2010 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate victimelor violenţei în familie

Hotărîrea de Guvern nr. 129/2010 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de reabilitare a victimelor violenţei în familie

Hotărîrea de Guvern nr. 496/2014 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de Asistenţă şi Consiliere pentru Agresorii Familiali şi a standardelor minime de calitate

Hotărîrea de Guvern nr. 72/2012 cu privire la Consiliul coordonator interministerial în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

  • formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
  • cazierul judiciar;
  • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii, care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

  • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 20 decembrie 2021, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, (str. V. Alecsandri 2, et. 1, bir.127, telefon de contact: 022-26-21-72, 022-26-21-43 e-mail: daniela.martin@social.gov.md; stela.vieru-botezat@social.gov.md.

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1. Deține cetăţenia Republicii Moldova;

2. Cunoaşterea limbii de stat;

3. Are capacitate deplină de exerciţiu;

4. Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

5. Studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

6. În ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

7. Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

8. Este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

9. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

10. Nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Abilități: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, comunicare eficientă, inițiativă, previziune, lucru în echipă, planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi control).

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă, receptivitate la noi idei, rezistență la stres și efort.

Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Articol adaugat de: Stela Vieru