hackathon

Concurs de Granturi “Alegeri Locale Generale 2019” pentru promovarea participării la vot a cetățenilor Republicii Moldova în cadrul alegerilor locale generale 2019

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Ref: 7 din 12.03.2019

Asociația Promo-LEX anunță lansarea Concursului de Granturi “Alegeri Locale Generale 2019” pentru promovarea participării la vot a cetățenilor Republicii Moldova, în cadrul alegerilor locale generale din Republica Moldova, care pot fi organizate cel devreme în iunie 2019.

CONTEX GENERAL

Concursul de Granturi este lansat în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate, implementat de Asociația Promo-LEX. Programul este susținut financiar de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Obiectivul general al Programului este de a spori credibilitatea proceselor electorale prin intermediul monitorizării alegerilor și promovării unui mediu favorabil pentru competiția politică.

Programul prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy, în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice. Activitățile programului promovează cetățenia politică activă și responsabilitatea politică a Guvernului și actorilor politici. Printre altele, Programul prevede și Concursuri de Granturi pentru organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova pentru promovarea participării electorale și civice apolitice a cetățenilor.

SCOPUL CONCURSULUI DE GRANTURI

Concursul de Granturi este lansat în contextul alegerilor locale generale din Republica Moldova care pot fi organizate cel devreme în iunie 2019.

Scopul Concursului de Granturi  –  de a contribui la sporirea nivelului de participare a cetățenilor Republicii Moldova la alegerile locale generale din 2019.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

Asociația Promo-LEX va susține proiecte care prevăd activități de informare și educație electorală, mobilizare apolitică a alegătorilor și promovează votul informat și asumat conștient, în contextul alegerilor locale generale din iunie 2019.

Exemple de activități apolitice eligibile: campanii de informare și mobilizare online și offline; distribuție a materialelor informative și de campanie; dezbateri publice electorale; activități de informare “din ușă în ușă”; evenimente publice tematice; emisiuni și reportaje tematice Radio/TV care pot fi promovate inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare; proiecții de filme tematice;  flash mob-uri  etc.

Organizațiile interesate pot propune activități inovative relevante scopului Concursului de Granturi.

Asociația Promo-LEX nu va finanța proiecte care au drept scop promovarea anumitor concurenți electorali/partide și mișcări politice, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile locale generale 2019.

Proiectele trebuie să includă, obligatoriu, activități de comunicare externă și vizibilitate, iar cheltuielile aferente să fie incluse în bugetul proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

În cadrul Concursului de Granturi pot participa organizațiile neguvernamentale non-profit și organizații media, inclusiv cele de nivel local și regional, care:

 • sunt legal constituite și înregistrate în Republica Moldova (forma de înregistrare: ONG, SRL, Societăți pe Acțiuni, Instituții Publice, etc.);
 • au minim 3 de ani de experiență continuă în aria de profil;
 • au implementat cu succes cel puțin 2 granturi/proiecte similare (de aceeași complexitate și buget);
 • nu au nicio afiliere politică, nu sunt asociate vreunui partid politic sau concurent electoral și nu sunt/nu vor fi implicate în activități de partizanat politic, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile locale generale din 2019.

Nu sunt eligibile organizațiile neguvernamentale înregistrate în afara Republicii Moldova, persoanele fizice, organizațiile/instituțiile guvernamentale, autoritățile publice, partidele politice, organizațiile religioase, ecologice, caritabile, culturale, sportive, sindicatele.

Organizațiile interesate de acest concurs pot înainta spre finanțare doar câte o singură cerere de grant.

ARIA GEOGRAFICĂ

Proiectele propuse vor fi implementate pe teritoriul Republicii Moldova.

GRUPURILE ȚINTĂ

Proiectele propuse vor viza cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot.

Sunt încurajate și vor avea prioritate proiectele care vor viza diferite grupuri de alegători, precum: tinerii (18-35 ani); persoane cu nevoi speciale (diferite tipuri de dizabilități); minorități etnice; femei din grupuri marginalizate etc.

Vor avea avantaj proiectele care prevăd un număr semnificativ de beneficiari direcți, prin contact direct (prin participare nemijlocită la activitățile proiectului) sau indirect (online, materiale de campanie, TV/Radio etc).

DURATA PROIECTELOR

Proiectele vor avea o durată minimă de 3 luni și maximă de 4 luni. În dependență de data stabilită a alegerilor locale generale, implementarea acestora va demara cel devreme în mai 2019.

Notă: În cazul în care Parlamentul va stabili data alegerilor locale generale într-o altă perioadă decât luna iunie 2019, atunci implementarea proiectelor va fi amânată corespunzător.

BUGET, VALOAREA GRANTURILOR

Bugetul total destinat pentru Concursul de Granturi este de 75,000.00 dolari SUA. Asociația Promo-LEX nu este obligată să ofere toată suma disponibilă pentru acest Concurs de Granturi (ex. în lipsa unor proiecte relevante etc).

 • Bugetul minim al cererii de grant – 7,500.00 dolari SUA;
 • Bugetul maxim al cererii de grant – 15,000.00 dolari SUA.

Bugetul proiectului trebuie elaborat în dolari SUA, la cota 0% TVA, să reflecte clar activitățile proiectului, iar costurile incluse să fie relevante, realiste și bazate pe prețurile de piață. Descrierea liniilor de buget și modul de calcul al costurilor trebuie să fie suficient de detaliat.

PROCEDURA DE APLICARE

Pentru a participa în cadrul Concursului de Granturi, organizațiile interesate trebuie să depună Dosarul de Aplicare, care include:

 1. Cererea de Grant (Formular tipizat, format Doc);
 2. Bugetul proiectului (Formular tipizat, format Excel);
 3. Chestionar Financiar (Formular tipizat, format Doc);
 4. Anexe (în format electronic și, după caz, fotocopii scanate, lizibile):
  a. Certificatul de înregistrare/Licența organizației;
  b. Extras valabil din Registrul de Stat/Registru de licențiere;
  c. Statutul organizației;
  d. Lista membrilor fondatori și lista membrilor consiliului de administrare a organizației;
  e. Raportul anual pentru ultimul an de activitate;
  f. Situațiile Financiare ale organizației necomerciale pentru ultimul an de activitate prezentat la Direcția Generală pentru Statistică;
  g. Declarația de venituri (VEN12/ONG17) pentru ultimul an de activitate aprobată de IFS;
  h. Rapoarte de audit conform p. 10.1 (dacă există);
  i. CV persoanelor cheie (Directorul/Președintele, Director de Proiect, Contabil);
  j. CV-urile experților/consultanților implicați în proiect (dacă este cazul).

Dosarele de aplicare pot fi depuse în limba română sau rusă în format electronic la adresa de e-mail grants@promolex.md. Formularele trebuie completate la calculator. Cele depuse în alt format nu vor fi examinate.

Data limită de depunere a Dosarelor de Aplicare este 5 aprilie 2019, ora 18:00 (ora Moldovei).

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi examinate.

Managerul de Granturi al Asociației Promo-LEX vă va confirma printr-un mesaj electronic recepționarea dosarelor de aplicare. În lipsa unui mesaj de confirmare, vă rugăm să contactați Managerul de Granturi și să vă asigurați că cererea Dvs. a fost recepționată.

EVALUAREA CERERILOR DE GRANT

Odată recepționate, dosarele de aplicare vor fi evaluate preliminar în baza următoarelor criterii:

 1. Dosarul este complet, conform Procedurii de aplicare;
 2. Dosarul este depus în termen;
 3. Solicitantul de grant este eligibil:
  a. legal constituit și înregistrat în Republica Moldova (forma de înregistrare: ONG, SRL, Societăți pe Acțiuni, Instituții Publice, etc.);
  b. are minim 3 de ani de experiență continuă în aria de profil;
  c. a implementat cu succes minim 2 granturi/proiecte similare (de aceeași complexitate și buget) – justificate după caz, prin scrisorile de recomandare emise de beneficiarii granturilor/proiectelor implementate;
  d. a depus Declarația pe proprie răspundere (în formă liberă) privind neafilierea politică, nu este asociat vreunui partid  politic sau concurent electoral și nu este/nu va fi implicat în activități de partizanat politic, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile locale generale din 2019.
 4. Toate cerințele stipulate în termenii de referință au fost respectate.

Ulterior, o Comisie de Evaluare, special constituită pentru acest Concurs de Grant, va evalua dosarele de aplicare în baza a opt (8) criterii prezentate mai jos. Pentru a fi acceptate spre finanțare, proiectele trebuie să acumuleze cel puțin 28 de puncte (70% din scorul maxim de 40 de puncte):

# Criterii de evaluare Punctaj (0-8)
1 Relevanța proiectului 0-3
2 Strategia pentru atingerea obiectivelor este adecvată și realistă 0-8
3 Impactul social al proiectului 0-7
4 Numărul de beneficiari direcți și indirecți ai proiectului 0-6
5 Caracterul inovator al proiectului 0-5
6 Bugetul este echilibrat

Bugetul de proiect reflectă în mod clar activitățile proiectului și este rezonabil din perspectiva raportului cost-eficiență.

0-5
7 Experiența relevantă a solicitantului de grant

Solicitantul are minim 3 de ani de experiență continuă în aria de profil și are

minim 2 granturi/proiecte similare (de aceeași complexitate și buget) implementate cu succes în ultimii 3 ani de activitate.

0-3
8 Capacitatea solicitantului de grant de a administra grantul

Solicitantul are o echipă formată din cel puțin 1 director/coordonator și 1 contabil angajați pe normă deplină.

0-3
Total 40

Asociația Promo-LEX va anunța rezultatele evaluării cererilor de granturi printr-un mesaj transmis prin poșta electronică tuturor solicitanților de grant, indiferent de decizie.

PENTRU DETALII CONTACTAȚI
Alexei Munteanu
Manager de Granturi
Asociația Promo-LEX

GSM: (+373) 68 83 32 01
Tel: (+373 0 22) 450024, 449626
Fax: (+373 0 22) 450024, 449626
E-mail: alexei.munteanu@promolex.md
www.promolex.md

ANEXE

Formular Cerere de Grant            

Formular Buget Proiect                 

Formular Chestionar Financiar      

FORMULARELE ÎN LIMBA RUSĂ:

Заявка на получение гранта     

Бюджет проекта                       

Финансовая анкета                   Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.