AO Centrul de Consultanță în Afaceri anunță concursul de co-finanțare a pepinierei de arbuști fructiferi și căpșun

Ajută-ne să distribuim acest articol:

TERMENI DE REFERINȚĂ

privind selectarea beneficiarilor în obținerea co-finanțării pepinierei de arbuști fructiferi sau căpșun

Introducere

Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului de pomușoare în Republica Moldova, Fundația HEKS Moldova a inițiat implementarea proiectului „Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare”, care planifică de a  avea ca beneficiari peste 1200 de producători de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova.

Unitatea de implementare a Proiectului este AO ,,Centrul de Consultanță în Afaceri ’’ ONG. Metoda de abordare în procesul de implementare este principiul M4P (Making Markets Work for the Poors), adică facilitarea schimbărilor în sistem prin conlucrarea strânsă dintre proiect și jucătorii de pe piață (procesatorii, intermediarii si exportatorii, depozitele frigorifice, rețelele de magazine, instituțiile statului, instituțiile de învățământ cu profil agricol, instituții financiare și de micro-finanțare, asociații și federații de producători agricoli, etc.).   

Justificarea Proiectului  

La momentul actual sectorul de producere a materialului săditor de arbuști fructiferi și căpșun se confruntă cu mai multe probleme legate de:

 • Calitatea materialului săditor: potențialul de productivitate scăzută a soiurilor omologate până în prezent, față de soiurile noi importate . Pentru a fi competitivi cu producția de pomușoare pe piața națională și cea internațională, agriculturii sunt nevoiți să procure material săditor de peste hotare sau să procure cel existent , mai puțin calitativ uneori cu proveniență dubioasă, ce rezultă în nerespectarea tehnologiei propriu-zise de cultivare.
 • Sortimentul de soiuri: spectru sărac de soiuri performante oferite de pepinierele locale producătorilor de pomușoare si celor interesați în aceasta activitate.

Conform celor menționate mai sus , Proiectul AMIB are ca scop îmbunătățirea calității și sortimentului materialului săditor produs prin co-finanțarea înființării pepinierelor noi de arbuști fructiferi sau co-finanțarea pepinierelor deja existente în Republica Moldova.

Abrevieri

AMIB – Proiectul „ Îmbunătățirea productivității și accesului la piață a producătorilor de pomușoare”

CCA- Centrul de Consultanță în Afaceri

Pepinieră de arbuști fructiferi și căpșun - Teren cultivat cu scop de înmulțire a materialului săditor : stoloni de căpșun, drajoni de zmeur și mur, butași înrădăcinați de coacăz, agriș și scoruș negru etc.

Pomușoare – fructele arbuștilor fructiferi și căpșunului: zmeur, coacăz (roșu și negru), căpșun, ioșta, agriș, aronia, caprifoi, afin, cătină albă, mur etc;

 

 

Criterii de eligibilitate pentru selectarea beneficiarilor

În calitate de beneficiar a granturilor de co-finanțare pentru înființarea pepinierei de arbuști fructiferi sau căpșun pot fi întreprinderile agricole din zonele de Centru și de Nord a Moldovei care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • Să reprezinte o entitate legală precum întreprinderi private (GȚ,SRL, ÎI etc…), înregistrată în zonele rurale a Republicii Moldova care deține activitate de producere a materialului săditor sau care deține plantație industrială de arbuști fructiferi mai mult de 6 ani;
 • Să posede cel puțin 2 ani experiență în producerea materialului săditor de arbuști fructiferi și căpșun sau 3 ani experiență în producerea pomușoarelor;
 • Să posede bilanț contabil sau declarație de venit pentru ultimii 3 ani aprobat de către Departamentul de Statistică;
 • Să posede un specialist/agronom pentru supravegherea pepinierei și care deține diplomă de studii superioare in domeniul horticol, agronomic sau alte domenii de specializare relevante;

Cerințe obligatorii la înființarea sau modernizarea pepinierelor de material săditor

 • În Pepinieră poate să fie înmulțit una sau mai multe specii/culturi, din cele mai răspândite în R. Moldova : coacăzul negru/roșu, zmeurul, agrișul, căpșunul, scorușul negru (aronia), cătină albă, murul, cornul și goji.
 • Pepiniera trebuie să conțină soiuri înalt productive, care vor corespunde condițiilor pedo-climaterice a Republicii Moldova, soiuri cerute pe piață națională sau cea internațională, omologate sau soiuri în ultimul an de testare și care urmează să fie introduse în Registrul de Stat a Soiurilor de Plante în 2017.
 • Pepiniera deja existentă, obligatoriu trebuie să fie certificată, cu drept de vânzare a materialului săditor.
 • Pepiniera nou creată urmează să obțină toate actele necesare pentru dreptul vânzarea a  materialului săditor.

Nu se vor cofinanța:

 • Așa zise,, pepiniere’’ pe care producătorul folosește în scop de a culege producția de fructe, astfel diminuând calitatea materialului săditor;
 • pepiniere deja existente, care nu respectă tehnologia de cultivare;
 • hale/încăperi pentru păstrarea materialului săditor;
 • plantația - mamă de altoi;
 • laborator de testare și devirusare a materialului biologic;
 • mașini și utilaj agricol utilizat la prelucrarea solului în pepinieră;
 • costuri pentru acoperirea datoriilor, amenzilor, penalităților anterioare impuse beneficiarului de grant;
 • Pepiniere care nu dispun apă calitativă, pretabilă pentru irigarea terenului.

             Mărimea grantului și limita per beneficiar. Limita Bugetului

CCA va acorda 1 grant în valoare de 50% din valoarea totală al Proiectului , dar nu mai mult de 80 000 MDL per beneficiar , pentru următoarele sectoare tehnologice ale pepinierei  ca:

       -laborator IN VITRO;

       - marcotieră pentru obținerea materialului săditor de mur;

     - drajoniera pentru obținerea drajonilor săditor de zmeur și mur;

     - stolonieră pentru obținerea stolonilor de căpșun;

   -plantația- mamă de butași de coacăz, agriș, scoruș negru, cătină albă, corn, goji;

     -răsadnițe pentru creșterea plantulelor ( din semințe);

Suma totală acordată de CCA pentru 1 grant constituie 80 000 MDL.

CCA poate să mărească   suma cofinanțării per beneficiar ,în caz dacă este prezent impactul major asupra sectorului de producere a materialului săditor.

Suportul financiar va fi destinat pentru procurarea :

-materialului săditor de categoria biologică ,, PreBază ’’ și ,,Bază ’’ de import din țările Europene , pentru înființarea plantațiilor –mamă de categoria biologică ,, Certificat’’ ;

- -materialul pentru construcția răsadnițelor în seră;

-utilaj și materiale pentru construcția serei ( ghivece, peliculă, stîlpi, sisteme de susținere a plantelor în seră etc; ).

-utilajului tehnologic pentru pepinieră ( sistem de irigare prin picurare, sisteme de măsurare a umidității solului și a aerului , sisteme de formare a ceței artificiale în seră etc );

- alte procurări destinate înființării pepinierii performante.

 

Documentele de participare la concurs

Pentru participare la concurs solicitanții vor prezenta următoarele documente în original și copii:

1) Copia Buletinului de identitate a beneficiarului;

2) Copia Diplomei de finisare a studiilor horticole sau agronomice a conducătorului întreprinderii sau persoanei care are sau va avea grijă de pepinieră;

3) Cererea de finanțare semnată și ștampilată de către conducătorul întreprinderii (anexa 1);

4) Copia de pe certificatului de înregistrare a întreprinderii și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

5) Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat eliberat de organele competente;

6) Copia Bilanțului contabil pentru anul precedent;

7) Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor și datelor prezentate (anexa 2);

8) Actul de înființare a pepinierii de arbuști fructiferi sau căpșun eliberat de oficiul teritorial ANSA.

 

Notă: Cererile care nu vor conține toate documentele solicitate nu vor fi admise spre înregistrare

     Criteriile de evaluare a cererilor de finanțare:

Evaluarea ofertelor se va efectua în conformitate cu cerințele Termenelor de Referință și procedurilor interne a CCA. Selectarea beneficiarului se va efectua în baza criteriilor de evaluare a cererilor de finanțare.

                                          Criteriile de evaluare a cererilor de finanțare

Poziția

Criteriile de evaluare

Punctaj

A

Experiența ofertantului în înmulțirea materialului săditor

30

B

Gradul de tehnologizare a pepinierei (asigurarea cu utilaj agricol, sistem de irigare, apa de irigare ,plantația-mamă cu valoarea biologică superioară, Seră pentru călirea plantulelor etc;).

25

C

Gradul de inovativitate a pepinierei (spectru de soiuri înmulțite, utilizarea tehnologiilor moderne de înmulțire   a arbuștilor fructiferi, etc;).

30

D

Impactul pepinierei respective asupra sectorului de producere a materialului săditor de arbuști fructiferi (se va calcula prin cantitatea de unități vândute sau care se planifică de a fi vândute).

15

 

 • După aprobarea Cererii de finanțare de către Finanțator, CCA va semna cu beneficiarul un Contract de Co-finanțare în care vor fi stipulate condițiile de acordare a grantului. CCA își rezervă dreptul de a respinge Cererile Beneficiarilor.
 • Data limita de recepționare a dosarelor este 10 Septembrie 2018.
 • Rezultatele Tenderului vor fi anunțate până în data de 15 Septembrie 2018.

 

 • Pentru a primi Cererea de co-finantare și anexele spre completare Solicitantul  ne poate contacta pe  adresa de email :

          ddodica@cca-ngo.org

         sau pe numărul de telefon: 

        068225589 - Dodica Dumitru

Alte articole de acest autor:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.